Wörterbuch

Vielen Dank an Binijam Tesfay und Gertrud Danieli, die das tolle Wörterbuch zusammengestellt haben. Ihr könnt entweder die interaktive Version auf der Website verwenden oder bei den Downloads ein PDF zum Ausdrucken herunterladen.

DeutschDeEnglischEnItalienischIt
Englisch Tigrigna
from... on ካብ - kab ብ - b
to work off cause to go away through effort or work; "work off the extra pounds you have gained over the holidays"; "we must work off the debt" get rid of, remove -to finish (e.g. a project) to bring or come to an endወድአ - wed'e መወዳእታ - meweda'èta ፈጸመ - fexeme መጠረሻ - meẗeresha ምሉእነት - mlu'ènet ጠረሰ - ẗerese መዛዘሚ - mezazemi
variety ለውጢ - lewẗi ቅያር - qyar ዓይነት ዓሌት - 'äynet 'äleet መለሳ - melesa መዘናግዒ ምርኢት - mezenag'ï mr'it ዘርኢ - zer'i ዝተፈላለየ - ztefelaleye
reduction ምንካይ - mnkay ምጉዳል - mgudal ንካይ - nkay (ንኣ. ኣብ ዋጋ) ምንኣስ - mn'as
to take a bite, to bite in sth. ነኸሰ - neḱese ጐድአ - gWad'e ኣሕመመ - 'aḧmeme ዓትዓተ - 'ät'äte ንኽሰት - nḱset ነኽሲ - neḱsi ጭራም - čram
to cancel ሰረዘ - sereze ደምሰሰ - demsese
to turn ዞረ - zore ኣዞረ - 'azore (ኣብ ዙርያ ሓደ ነገር) ጠወየ - ẗeweye ተጠውየ - teẗewye ኣድሃበ - 'adhabe ኣቕንዐ - 'aq̈n'ë ኣኳለመ - 'akWaleme
illustration ምብራህ - mbrah መብርሂ መረዳእታ መግለጺ - mebrhi mereda'èta meglexi
to cancel (e.g. an event) ሰረዘ - sereze ደምሰሰ - demsese
evening ararbo {mshet}; ምሸት
dinner {drar}; ድራር
in the evening ምሸት - mshet
however; but ግን - gn (ግና) እንተኾነ ግን - 'ènteḱone gn
to leave, you are leaving, I left [Hadege.arekebe.gedefe.hadera habe.tesenabete.awrese.fqad]; ሓደገ
to depend on s.o/s.th, she depends on him, depended [tomorkwose.teámene.amene.texeg´ea... ab. ab li´eli.b.bza´eba[vor]]; ብ — ተናበረ
to pick up, you pick her up, he picked her up ፈሓረ - feḧare ኣልዓለ - 'al'äle ኩዓተ - ku'äte ኣተንስአ - 'atens'e ተማህረ - temahre ረኣየ ወይ ሰምዐ [ብመሳርያ] - re'aye wey sem'ë bmesarya ተማለአ - temale'e
departure [Nqlo.mkad.mbgas.mflay.m´elay]; ምብጋስ
abbreviation ምሕጻር - mḧxar (ንቃል ዛንታ) ኣሕጽሮት - 'aḧxrot (ብሕልፊ ንቃል)
to decline, you decline, he declined ኣበየ - 'abeye እምቢ በለ ነጸገ - 'èmbi bele nexege ወሓደ - weḧade ነከየ - nekeye ዓረበት ኣንቆልቆለት - 'ärebet 'anqolqolet (ንጸሓይ) ውድቀት - wdqet ደኸመ - deḱeme
to cancel; to decline ሰረዘ - sereze ደምሰሰ - demsese
department; compartment ክፍሊ - kfli ጨንፈር - čenfer
altenately (avv.), alternating (adj.) by turns በብተራ - bebtera በብግደ - bebgde
Oh! alas! ንምግላጽ ዚግበር ድምጺ. ዋይ ኣነ - way 'aen
Oh, I see...; aha ረኣየ – re'aye
to observe; to take care of sth./s.o.; to watch out for sth./s.o.; ተዓዘበ - te'äzebe ኣኽበረ - 'aḱbere (ንሕግን በዓላትን) በለ - bele
aha ረሲዕካዮ ጸኒሕካ ክትዝክሮ ከለካ. ምዝካር, Resiekayo tsenihka ktizkro keleka ..mzkar
idea; intuition; notion ኣቐዲምካ ከይመርመርካ ወይ ከየጽናዕካ ብቕጽበት ናይ ምርዳእ ክእለት - 'aq̈edimka keymermerka wey keyexna'ëka bq̈xbet nay mrda'è k'èlet
activity ንጥፈት - nẗfet
accent ምጉላሕ - mgulaḧ ምትራር - mtrar (ንቃል ወይ ሲላብል) ኣገባብ ኣዘራርባ ናይ ሓደ ቋንቋ - 'agebab 'azerarba nay ḧade qWAnqWA ኣጉልሐ ኣትረረ - 'agulḧe 'atrere (ንቃል ወይ ሲላብል) ፍሉይ ኣደማምጻ - fluy 'ademamxa (ብሕልፊ ንሲላብላት)
alcohol ኣልኮል - 'alkol
all; everybody; anybody ዝኾነ ሰብ - zḱone seb ዓቢ ሰብ - 'äbi seb ኣገዳሲ ሰብ - 'agedasi seb
alone በይኑ - beynu ብዘይ መሰነይታ - bzey meseneyta ጥራሕ - ẗraḧ ብዘይ ደገፍ - bzey degef
however; though ሽሕ'ኳ - shḧkWa ዝኾነ ኾይኑ - zḱone ḱoynuዋላ'ኳ - walakWa ሽሕ'ኳ - shḧkWa ይኹን እምበር - yḱun 'èmber እንተኾነ ግን - 'ènteḱone gn ዋላ'ውን - walawn
all; everything; anything ዝኾነ ነገር zkone neger
alphabet ፊደል – fidel { a b c }
therefore; so ስለ'ዚ – slezi በዚ ምኽንያት'ዚ - bezi mḱnyatzi
old ኣረጊት - 'aregitሽማገለ - shmagele ናይ ቅድም - nay qdm ጥንቲ - ẗnti
age ዕድመ - 'ëdme መዋእል - mewa'èl እርጋን - 'èrgan ዘመን - zemen ሽምግልና - shmglna ኣረገ - 'arege ሸምገለ - shemgele
old-fashioned fuori moda, ቅድሚ ሞዳ
historic centre ማእከል – ma'èkel ሕምብርቲ - ḧmbrti ኣማእከለ - 'ama'èkele (ተማእከለ) ኣተኰረ ኣቃለበ - 'atekWare 'aqalebe
traffic light ብርሃን - brhan መብራህቲ - mebrahti ኣብነት - 'abnet ብሩህ - bruh ፈኵስ - fekus ዘይዕቱብ - zey'ëtub ዝርግቲ
administrative office ምምሕዳራዊ - mmḧdarawi
to ናብ - nab ክሳብ - ksab
pineapple ኣናናስ - 'ananas
to offer ክራይ - kray ምክራይ - mkray ተኻረየ - teḱareye
another, other ተመሳሳሊ - temesasali .ተወሳኺ - tewesaḱi ካልኣይ – kal'ay..ካልእ - kal'è
to begin, to start ጀመረ - ĵemere ፈለመ - feleme ተበገሰ - tebegese
offer ወፈየ - wefeye ሃቀነ - haqene ሃበ - habe ኣጋጠመ - 'agaẗeme (ንዕድል) ወፈያ - wefeya ህያብ - hyabሞባእ - moba'è
to wear ለበሰ - lebese በለየ - beleye ተኸደነ - teḱedene ተጻወረ - texawere ሓለፈ - ḧalefe ምልባስ - mlbas ተጎተተ - tegotete (ንግዜ)
to arrive በጽሐ - bexḧe መጸ - mexe ኣተወ - 'atewe
to tick ቂምቂም - qimqim (ድምጺ ሰዓት) ሓጺር ህሞት - ḧaxir hmot ምልክት - mlkt (/) ቈርዳድ - qWerdad ለቓሕ - leq̈aḧ ቁማጠ - qumaẗe ቂምቂም በለ - qimqim bele
arrival እትወት - 'ètwet ብጽሓት - bxḧat ምጽኣት - mx'at በጻሒ - bexaḧi ኣታዊ - 'atawi ጋሻ - gasha
registration ምዝጋበ - mzgabe
to try on ፈተ'ነ - fetene መርመረ - mermere ፈተነ - fetene ፈረደ - ferede ኣድከመ - 'adkeme ኣትዓበ - 'at'äbe
call ደወለ - dewele ጸውዐ - xew'ë በጽሐ - bexḧe ሰመየ - semeye ጻውዒት - xaw'ït ብጽሖ - bxḧo
answering machine መኪና - mekina ንሓደ ፖለቲካዊ ጉጅለ ዚቈጻጸሩ ጥርኑፋት ሰባት - nḧade poletikawi guĵle ziqWexaxeru ẗrnufat sebat ብመኪና ሰርሐ ወይ ዓየየ - bmekina serḧe wey 'äyeye (ብሕልፊ ንስፌት ንማሕተም)
to call ደወለ - dewele ጸውዐ – xew'ë በጽሐ - bexḧe ሰመየ - semeye ጻውዒት - xaw'ïtብጽሖ - bxḧ
to look at ጠመተ - ẗemete መልክዕ - melk'ë መርመረ - mermere ትርኢት - tr'it ኣስተብሃለ - 'astebhale ምርኣይ - mr'ay ምጥማት - mẗmat
to write to ጸሓፈ – xeḧafe ደረሰ - derese
to view, to look at ምርኣይ - mr'ay ርእየት – r'èyet ርእይቶ - r'èyto ትርኢት - tr'it
answer መልሲ - melsi መለሰ - melese ፍታሕ - ftaḧ ኣማለአ - 'amale'e ፈትሐ - fetḧe ተዓወተ - te'äwete ኣዕገበ - 'a'ëgebe
to answer መልሲ - melsi መለሰ - melese ፍታሕ –ftaḧ ኣማለአ - 'amale'e ፈትሐ - fetḧe ተዓወተ - te'äwete ኣዕገበ - 'a'ëgebe
instruction ምምሃር - mmhar
to attract s.o., to put on some clothes, to dress ሰሓበ - seḧabe ማረኸ – mareḱe, ተኸድነ ለበሰ - teḱedne lebese
suit ምሉእ ክዳን - mlu'è kdan ልብሲ - lbsi ምሕጽንታ - mḧxnta ክሲ - ksi ጥርዓን - ẗr'än ልመና - lmena ተርታ ሓደ ዓይነት - terta ḧade 'äynet
appel ቱፋሕ - tufaḧ ሜለ - meele ዕጸ-በለስ - 'ëxebeles
pharmacy ቅመማ መድሃኒት - qmema medhanit መድሃኒት ምቕማምን ምዕዳልን - medhanit mq̈mamn m'ëdaln - ፋርማቻ ቤት መድሃኒትfarmacha beet medhanit
april ሚያዝያ - miyazya
work, profession ሞያ - moya ቃል - qal ኣዋጅ - 'awaĵ
to work ስራሕ - sraḧ ፋብሪካ - fabrika መስርሒ - mesrḧi ዕርድታት - 'ërdtat ተንቀሳቐሲ ኣካላት መኪና - tenqesaq̈esi 'akalat mekina ሰርሐ - serḧe ተዓወተ - te'äwete
employer ቈጻሪ - qWexari ኣስራሒ - 'asraḧi
employee ሰራሕተኛ - seraḧteǹa
unemployed person ሽቕለተ-ኣልቦ - shq̈lete'albo
unemployment ሽቕለተ-ኣልቦነት - shq̈lete'albonet
workplace, point duty ናይ ስራሕ ቦታ - nay sraḧ bota
labour time, hours of work working hours ናይ ስራሕ ሰዓታት - nay sraḧ se'ätat
architect ስነ-ሃናጺ - snehanaxi ኣብ ህንጻታት ንድፊ ዘዳሉን ኣብ ምህናጹ ዚከታተልን - 'ab hnxatat ndfi zedalun 'ab mhnaxu ziketateln
arm ኢድ - 'id ምናት - mnat ኣጽዋር - 'axwar ኣዕጠቐ - 'a'ëẗeq̈e
poor ድኻ ነዳይ - dḱa neday መስኪን - meskin ትሑት - tḧut ዘሕዝን - zeḧzn ሒደት - ḧidet ዘይጠቅም - zeyẗeqm ትሑት ዝዓይነቱ - tḧut z'äynetu (ትሕዝቶ)
article ኣቕሓ - 'aq̈ḧa ዓንቀጽ - 'änqex (ናይ ጽሑፍ) ኣመልካቲ ስም - 'amelkati sm (ኣብ ሰዋስው)
doctor ዶክተር - dokter ሓኪም - ḧakim ኣብ ዩኒቨርሲቲ እቲ ዝለዓለ ዲግሪ ዝተቐበለ ሰብ - 'ab yuniversiti 'èti zle'äle digri zteq̈ebele seb ሓከመ – ḧakeme (ወዲ - wedi )
doctor (woman) ዶክተር dokter ሓኪም hakim (ጓል - gWal)
also ውን ከምኡ'ውን - kem'uwn ኣብ ርእሲኡ - 'ab r'èsi'u
on ኣብ - 'ab ኣብ ልዕሊ - 'ab l'ëli ብ - b ብዛዕባ - bza'ëba
Goodbye ደሓን ኩን! - deḧan kun
See you ብሰላም የራክበና የራኢየና, bselam yerakbena yeraeyena ቻው, chaw
residence permit ፈቐደ - feq̈ede ወረቐት-ፍቓድ - wereq̈etfq̈ad ምቕማጥ - mq̈maẗ መንበሪ ገዛ - menberi geza ምንባር - mnbar
task ዕዮ ዕማም -eyo 'ëmam ኣትዓበ - 'at'äbe ፍሉይ ስራሕ - fluy sraḧ (ብሕልፊ ብርቱዕ) ኣድከመ - 'adkeme
to get up ምትሳእ ካብ ዓራት ወይ ካብ ኮፍ መበሊ, mtsae kab arat wey kab kof mebeli
eye ዓይኒ - 'äyni
August ነሓሰ - neḧase
from ካብ - kab ናይ - nay ብዛዕባ - bza'ëba ብ - b
to come from ካብ።ወይ ካብ ዝመጻካሉ ሃገር ወይ ቢታ ክትሕብር ከለካ
to be cancelled ኣቋረጸ - 'aqWArexe ሓደገ - ḧadege
to date someone to finish (run out, expire) ከደ - kede
information ምፍላጥ - mflaẗ ሓበሬታ - ḧabereeta ምንጋር - mngar ምግላጽ - mglax ወረ - were ዜና - zeena
foreign countries ወጻእተኛ - wexa'èteǹa ባዕዳዊ - ba'ëdawi ዘይባህርያዊ – zeybahryawi ዘይዛመድ - zeyzamed ጓና - gWana ዘይተኣሳሰር - zeyte'asaser ዘይቃዶ - zeyqado
foreigner ወጻእተኛ - wexa'èteǹa ባዕዲ - ba'ëdi
alien's department ክፍሊ - kfli ጨንፈር - čenfer ፍልሰት - flset ምስዳድ - msdad ስደት - sdet
to try out, to check out, to test ፈተ'ነ - fetene መርመረ - mermereፈተነ - fetene ፈረደ - ferede ኣድከመ - 'adkeme ኣትዓበ - 'at'äbe
excuse, pretext ኣመኽነየ - 'ameḱneye መሓረ - meḧare ምኽኒት - mḱnitምሕረት - mḧret
exclamation mark ትእምርተ-ኣንክሮ - t'èmrte'ankro ምልክት ስምዒት - mlkt sm'ït
to rest, to relax ኣዝለቐ - 'azleq̈e ተዛነየ - tezaneye ኣፍኮሰ - 'afkose ምፍታሕ - mftaḧ ተፈትሐ ኣዕረፈ - tefetḧe 'a'ërefe ምዝ'ንጋዕ - mznga'ë
to look like ጠመተ - ẗemete መልክዕ - melk'ë መርመረ - mermere ትርኢት - tr'it ኣስተብሃለ - 'astebhale ምርኣይ - mr'ay ምጥማት - mẗmat
pronunciation, talk ኣደማምጻ - 'ademamxa ኣናብባ - 'anabba (ቃላት) ኣዘራርባ - 'azerarba
exhibition ምርኢት - mr'it ምርኣይ - mr'ay
to choose, to select ሓረየ - ḧareye ለለየ - leleye ሕሩይ - ḧruy ልሉይ - lluy መረጸ - merexe መልመለ - melmele ምሩጽ - mrux
car መኪና - mekina
motorway, freeway ጽርግያ - xrgya ገፊህ ጽርግያ ኣምፑል ዘይብሉ ከም ደስካ ትከደሉ መኪና ኣዝዩ ገፊህ ጽርግያ, gefih tsrgya ampul zeyblu kem deska tkedelu mekina azyu gefih
auto mechanics ኣዕራዪ መካይን, aaerayi mekina (መካኒክ.) መካይን ዘዕሪ ሰብ, mekina zeari seb
to bake ሰንከተ - senkete ኣብሰለ - 'absele ደረቐ - dereq̈e ተጸልወ - texelwe (ኣብ ጸሓይ) ነቐጸ - neq̈exe (ብፍላይ ብሙቐት) ከርኮተ - kerkote
baker ሰንካቲ - senkati
oven እቶን - 'èton ፎርኖ - forno
bathroom መሕጸቢ - meḧxebi ክፍሊ - kfli ባኞ - baǹo
to bath ምሕጻብ - mḧxab (ነብሲ) መሕጸቢ - meḧxebi (ቦታ ወይ ፈሳሲ) ባኞ - baǹo ሓጸበ - ḧaxebe
bathtub ባስካ - baska
train, railway መገዲ ባቡር - megedi babur ባቡር ምድሪ - babur mdri
trainstation መዕረፊ ባቡር mearefi babur
soon ድሕሪ ሓጺር እዋን - dḧri ḧaxir 'èwan ብቕልጡፍ - bq̈lẗuf
balcony ሰገነት - segenet ካብ ናይ ርሻን መሳኹቲ ውጽእ ኢልካ ዚርከብ ንእሽቶ ገበላ - kab nay rshan mesaḱuti wx'è 'ilka zirkeb n'èshto gebela
ball ኩዕሶ - ku'ëso ክቢ - kbi ኣኽበበ - 'aḱbebe
banana ሙዝ - muz ባናና - banana
bank ባንክ - bank
bench ነዊሕ ኮፍ መበሊ - newiḧ kof mebeli
bank employee, bank clerk ባንክ - bank ሰራሕተኛ - seraḧteǹa
bar, pub ቤት-መስተ - beetmeste
belly, stomach ከብዲ - kebdi ከስዐ - kes'ë ከስዐ – kes'ë ሸውሃት - shewhat ከብዲ - kebdi
to built, to construct, to erect ሃነጸ - hanexe ተኸለ - teḱele ኣቖመ - 'aq̈ome ሃነጸ - hanexe መስረተ - mesrete ትኽ ኣበለ - tḱ 'abele ኣቕንዐ - 'aq̈n'ë ውቱር - wtur
tree ኦም - 'om ገረብ - gereb
to answer, to reply መለሸ - meleshe ምላሽ - mlash መልሲ - melsi ፍታሕ - ftaḧ ፈትሐ - fetḧe ተዓወተ - te'äwete ኣዕገበ - 'a'ëgebe
mug, cup ዋንጫ - wanča ዓቢ ብርጭቆ - 'äbi brčqo ኩባያ - kubaya ብርጭቆ - brčqo ዋንጫ - wanča ጣሳ - ẗasa ቡሽ - bush ጽዋእ - xwa'è
significance, importance, meaning ማለት - malet ትርጉም - trgum ኣተና - 'atena ሓሳብ - ḧasab ኣገዳስነት - 'agedasnetኣገዳስነት - 'agedasnet እንታይነት - 'èntaynet ትርጉም - trgum
to start, to begin ጀመረ - ĵemere ምዩቕ በለ - myuq̈ bele ተበገሰ - tebegese መንጨወ ኣበገሰ - menčewe 'abegese በተግ በለ - beteg bele ፈለመ - feleme ምዩቕታ በተግታ - myuq̈ta betegta ጀመረ - ĵemere ፈለመ - feleme ተበገሰ - tebegese
to greet, to welcome ሰላም በለ - selam bele ኣጓነፈ - 'agWanefeምርሑብ ብደስታ ቅቡል - mrḧub bdesta qbul መርሓባ! እንቋዕ ድሓን መጻእካ! - merḧaba 'ènqWA'ë dḧan mexa'èka መርሓበ - merḧabe ብሓጎስ ተቐበለ - bḧagos teq̈ebele
salutation, greeting ሰላምታ - selamta ሰላምታ - selamta ሰላም ምባል - selam mbal
at (e.g. at the doctor`s) ኣብ - 'ab ኣብታ - 'abta ኣብቲ - 'abti ብ - b ብዛዕባ - bza'ëba
both, the two of them ክልቲኡ - klti'u ክልቲኦም - klti'om
leg እግሪ - 'ègri
example ኣብነት - 'abnet ኣርኣያ - 'ar'aya መለበሚ - melebemi
acquaintance ሌላ - leela (ልልይ) ትፈልጦ ሰብ - tfelẗo seb ፍልጠት - flẗet (ዓሚቚ ዘይኮነ)
to get (a baby) ተዋህበ - tewahbe ኣምጸአ, amtsea (ን ቆልዓ ምውላድ) ምምጻእ
to be popular ህዝባዊ - hzbawi ህቡብ - hbub ንምርጫ - nmrča ፍቱው - ftuw ድሌት - dleet ደረጃ ትምህርቲ ናይ ህዝቢ ብሓፈሻ ዚምችእ - dereĵa tmhrti nay hzbi bḧafesha zimch'è
to name s.o./s.th., to label ደረ'ተ - derete መዘዘ - mezeze ወሰነ - wesene ርቑሕ - rq̈uḧ ሾመ - shome ስዩም - syum
to observe ቲእዝብቲ, tiazbt ተዓዘበi - te'äzebe ኣኽበረ - 'aḱbere (ንሕግን በዓላትን) በለ - bele
comfortable ምቹእ - mchu'è ጥጡሕ - ẗẗuḧ
to counsel, to advise መዓደ - me'äde መኸረ - meḱere ነገረ - negere ምኽሪ - mḱri ምዕዶ - m'ëdo ጠበቓ - ẗebeq̈a መኸረ መዓደ - meḱere me'äde ርእይቶ - r'èyto ናይ ሕጊ ኣማኻሪ - nay ḧgi 'amaḱari ሓሳባት - ḧasabat
to get ready ድሉው - dluw ቅልጡፍ ቅጽበታዊ - qlẗuf qxbetawi ቅሩብ - qrub ክትበጽሖ ዚከኣል - ktbexḧo zike'al ዕጡቕ - 'ëẗuq̈ ስራሕ - sraḧ (ንኣ. መግቢ) ክትረክቦ ዚከኣል - ktrekbo zike'al
mountain ጎቦ - gobo እምባ ከረን - 'èmba keren ዓቢ ገዚፍ ማእለያ ዘይብሉ - 'äbi gezif fma'èleya zeyblu
to report ጸብጻብ ሃበ - xebxab habe ኣመልከተ ነገር ኣፍለጠ - 'amelkete neger 'afleẗe ዜና ሃበ - zeena habe ጠርዐ - ẗer'ë ጸብጻብ - xebxab ዝተባህለ - ztebahle ዝና - zna
profession, job ሞያ - moya ቃል - qal ኣዋጅ - 'awaĵ
job-related, as an occupation ሞያዊ - moyawi (ንኣ.ሓኪም፣ ጠበቓ...ወዘተ ንገንዘብ ወይ ንመነባብሮኡ ኢሉ ዝጻወት ሰብ) ውሓለ - wḧale በዓል ሞያ - be'äl moya ክኢላ - k'ila ሞያተኛ - moyateǹa ክእለታዊ - k'èletawi
working person, employed person መዓደኒ - me'ädeni ኣሰራርሓ - 'aserarḧa ዚሰርሕ - ziserḧ
famous ውሩይ - wruy ስሙይ - smuy ግኑን - gnun ብዓል ዝና - b'äl zna
to describe ገለጸ - gelexe ስኣለ - s'ale (ኣብ ጂኦመትሪ) ኣብርሀ - 'abrhe ኣነጸረ - 'anexere
description መግለጺ - meglexi መብርሂ - mebrhi (ገለጸ) ዓይነት - 'äynet
to visit በጽሐ - bexḧe ረኣየ - re'aye ንኪምርምር በጽሐ - nkimrmr bexḧe ቀጽዐ - qex'ë ዘወረ - zewere ብጽሖ - bxḧo ምብጻሕ - mbxaḧ
visit በጽሐ - bexḧe ረኣየ - re'aye ንኪምርምር በጽሐ - nkimrmr bexḧe ቀጽዐ - qex'ë ዘወረ - zewere ብጽሖ - bxḧo ምብጻሕ - mbxaḧ
special, particular ብፍላይ - bflay
meeting ኣኼባ ዋዕላ መጋባኣያ 'aḱeeba wa'ëla megaba'aya ርክብ - rkb
better than ዝሓሸ - zḧashe ኣማሓየሸ - 'amaḧayeshe ዚበለጸ - zibelexe ሓሸ - ḧashe ብዝሓሸ - bzḧashe በለጸ - belexe ብዝበለጸ - bzbelexe
to order ተርታ ተራ - terta tera ምዕራየ ስሩዕ ኵነት - m'ëraye sru'ë kunet እዚ - 'èzi ጠለብ - ẗeleb ስርዓት - sr'ät (ስነ-ህይወት) ኣሰላልፋ - 'aselalfa (ውግእ) ኣዘዘ - 'azeze
order ተርታ ተራ - terta tera ምዕራየ ስሩዕ ኵነት - m'ëraye sru'ë kunet እዚ - 'èzi ጠለብ - ẗeleb ስርዓት - sr'ät (ስነ-ህይወት) ኣሰላልፋ - 'aselalfa (ውግእ) ኣዘዘ - 'azeze
certainly ብርግጽ - brgx ብዘይጥርጥር - bzeyẗrẗr ብሓቂ - bḧaqi
visit በጽሐ - bexḧe ረኣየ - re'aye ንኪምርምር በጽሐ - nkimrmr bexḧe ቀጽዐ - qex'ë ዘወረ - zewere ብጽሖ - bxḧo ምብጻሕ - mbxaḧ
to visit በጽሐ - bexḧe ረኣየ - re'aye ንኪምርምር በጽሐ - nkimrmr bexḧe ቀጽዐ - qex'ë ዘወረ - zewere ብጽሖ - bxḧo ምብጻሕ - mbxaḧ
visitor በጽሐ - bexḧe ረኣየ - re'aye ንኪምርምር በጽሐ - nkimrmr bexḧe ቀጽዐ - qex'ë ዘወረ - zewere ብጽሖ - bxḧo ምብጻሕ - mbxaḧ
to accentuate, to emphasize, to stress መጽቀጥቲ - mexqeẗti ምትራር ምጉላሕ - mtrar mgulaḧ ጸቕጢ - xeq̈ẗi ውጥረት - wẗret ጸቐጠ ኣጉለሐ - xeq̈eẗe 'aguleḧe ኣትረረ - 'atrere
emphasis ኣትኩሮ - 'atkuro
to look after, to care for s.o. ተኸናኸነ - teḱenaḱene
firm, company መሰነይታ - meseneyta ጉጅለ ናይ ሰባት - guĵle nay sebat ኣጋይሽ - 'agaysh ዓርኪ - 'ärki መጓዕዝቲ - megWa'ëzti በጻሕቲ - bexaḧti ኩባንያ - kubanya
bed ዓራት - 'äratንእዲ - n'èdi መዕረፊ - me'ërefi
pouch, sachet ቦርሳ - borsa (ህጥር ዝተለኽየት) ጥዑም ዝሽታኡ ፈውሲ ባልዕ - ẗ'üm zshta'u fewsi bal'ë (ናይ ክዳን ወዘተ)
movement ምንቅስቓስ - mnqsq̈as ቀንዲ ክፍሊ ናይ ሓደ ሙዚቃዊ ስራሕ - qendi kfli nay ḧade muziqawi sraḧ
cloudy ደበናዊ - debenawi
to pay ከፈለ - kefele መሃያ - mehaya
library ቤተ-መጻሕፍቲ - beetemexaḧfti
beer ቢራ - bira
picture ምስሊ - msli ሓሳብ - ḧasab ምስላ - msla ስእሊ - s'èli (ኣእምሮኣዊ) ስኣለ ኣቕረበ - s'ale 'aq̈rebe ብሂል - bhil ኣርኣየ - 'ar'aye (ንሓሳባት...ወዘተ)
to form, to build, to construct make up ተክአ - tek'e መሃዘ - mehaze (ብፍላይ ንሕማቕ) ኣማልአ - 'amal'e ሰርዐ - ser'ë ኣሕወየ ኣደቀሰ - 'aḧweye 'adeqese (ንዕዳ) ቆመ - qome ኣዳለወ - 'adalewe
bilingual ድርብ-ልሳናዊ - drblsanawi ክልተ ቋንቋ ዚዛረብ ሰብ ወይ ብኽልተ ቋንቋ ዝተጻሕፉ ጽሑፍ - klte qWAnqWA zizareb seb wey bḱlte qWAnqWA ztexaḧfu xḧuf
cheap ሕሱር - ḧsur ንዑቕ - n'üq̈
biographie ታሪኽ ህይወት ብካልእ ሰብ ዝተጻሕፈ ናይ ሓደ ሰብ ታሪኽ - tariḱ hywet bkal'è seb ztexaḧfe nay ḧade seb tariḱ ስነ-ጽሑፍ ታሪኽ ህይወት ሰባት - snexḧuf tariḱ hywet sebat
biology ስነ-ህይወት - snehywet
to, until ክሳብ - ksabናብ - nab
please በጃኻ - beĵaḱa ብኽብረትካ - bḱbretka ኣሓጐሰ ኣደሰተ - 'aḧagWase 'adesete መረጸ - merexe ቅኑዕ በለ - qnu'ë bele (ንኣ. ቅኑዕ ዚበልካዮ ግበር)
question, ሕቶ ጥያቐ - ḧto ẗyaq̈e ጉዳይ - guday ጥርጠራ - ẗrẗera ሓተተ ጠየቐ መርመረ - ḧatete ẗeyeq̈e mermere ተቓውሞ - teq̈awmo ተጠራጠረ ጠርጠረ - teẗeraẗere ẗerẗere
to beg, to ask ለመነ - lemene ሓተተ - ḧatete ተማሕጸነ - temaḧxeneሓተተ - ḧatete ጠየቐ - ẗeyeq̈e ተወከሰ - tewekese (ንዋጋ፣ ንሓበሬታ፣ ንገንዘብ፣ ንይቕሬታ)
paper, ወረቐት - wereq̈et ጋዜጣ - gazeeẗa ሰነድ - sened ጽሑፍ ድርሰት - xḧuf drset
blue ሰማያዊ ሕብሪ - semayawi ḧbri ሰማያዊ ገበር - semayawi geber
to stay, to remain ጸንሐ - xenḧe ኣጽንሐ - 'axnḧe ውንዛፈ - wnzafe ምድ'ንጓይ - mdngWay ተጻወረ - texawere ኣደናጎየ - 'adenagoye ዓገተ - 'ägete
pencil ርሳስ - rsas
view, look ምርኣይ - mr'ay ርእየት - r'èyet ገምጋም ግምት - gemgam gmt ርእይቶ - r'èyto ትርኢት - tr'it ዕላማ - 'ëlama መርመረ - mermere
blond ጨዓይ - če'äy ጨዓይ ጸጉሪ ዘለዎ - če'äy xeguri zelewo (ሰብ)
blouse ካምቻ - kamcha (ናይ ጓለንስተይቲ)
message መልእኽቲ - mel'èḱti ልኡኽ - l'uḱ ስብከት - sbket ኣስተምህሮ ለበዋ - 'astemhro lebewa
sausage ግዕዝም - g'ëzm
to need ኣድላይነት - 'adlaynet ድሌት - dleet ደለየ - deleye ኣድለየ - 'adleye
brown ቡናዊ - bunawi
wedding dress ቀምሽ - qemsh ክዳን - kdan ተኸድነ ለበሰ - teḱedne lebese ኣዳለወ - 'adalewe መሸጠ - mesheẗe ቀረበ - qerebe ኣወቀበ ኣማዕረገ - 'aweqebe 'ama'ërege
large ሰፊሕ - sefiḧ ለጋስ - legas ዓቢ - 'äbi ሕያዋይ - ḧyaway ለዋህ - lewah
letter ፊደል - fidel ደብዳበ - debdabe መልእኽቲ - mel'èḱti ፍልጠተ-ስነ-ጽሑፍ - flẗetesnexḧuf
stamp ረገጸ - regexe ሓተመ - ḧateme ደቘሰ - deq̈Wese ጨፍለቐ - čefleq̈e ቴምብር ኣጥበቐ - teembr 'aẗbeq̈e ጠሓነ - ẗeḧane
glasses መረጼን ኣእተወ - merexeen 'a'ètewe
to bring ኣምጸአ - 'amxe'e ተማለአ - temale'e
bred ባኒ - bani
a light meal, a break ጠዓሞት - ẗe'ämot
bread bun, bread roll ምቁር ባኒ - mqur bani
bridge ድልድል - dldl ሶርኖ - sorno ቢንቶ - binto ሪት ንሰብ ሰርሖ ስኒ ንምእሳር እተገልግል መሳርያ - 'asarit nseb serḧo sni nm'èsar 'ètegelgl mesarya ብሪጅ - briĵ ብወረቐት ዝጽወት ዓይነት ጠላዕ - bwere'äynetደልደለ - deldele
brother ሓው - ḧaw
chest ኣፍልቢ - 'aflbi
book መጽሓፍ - mexḧaf መዝገብ - mezgebመዝገበ - mezgebe ኣመዝገበ - 'amezgebe
to book መጽሓፍ - mexḧaf መዝገብ - mezgebመዝገበ - mezgebe ኣመዝገበ - 'amezgebe
bookshelf መጽሓፍ - ሰረገላ- mexḧaf seregela ከብሒ - kebḧi (ናይ መጻሕፍቲ)
bookshop ድኳን - dkWan መጽሓፍ - mexḧaቤተ-መሸጣ - beetemesheẗa መጽሓፍ - mexḧa
letter ፊደል - fidel ደብዳበ - debdabe መልእኽቲ - mel'èḱti ፍልጠተ-ስነ-ጽሑፍ - flẗetesnexḧuf
to spell ፊደላት ዘርዘረ - fidelat zerzere ቃል ኣቘመ - qal 'aq̈Weme ተደምጸ - tedemxe ኣስዓበ - 'as'äbe መዐንዘዝ - me'ënzez ኣኸተለ - 'aḱetele ማርኾት - marḱot
stroll ዙረት - zuret ዘወን ምባል - zewen mbal ዞረ - zore ዘወን በለ - zewen bele
chancellor ቻንስለር ኣብ ጀርመን ቀዳማይ ሚኒስተር - chansler 'ab ĵermen qedamay minister ኣቦ መንበር ናይ ገለ-ገለ ዩኒቨርስታት - 'abo menber nay gelegele yuniverstat በዓል ስልጣን - be'äl slẗan
coloured ሕብራዊ - ḧbrawi ሓንፈጽ - ḧanfex
castle ግምቢ - gmbi
office ቤት-ጽሕፈት - beetxḧfet ሓላፍነት - ḧalafnet ስልጣን - slẗan
bus ኣውቶቡስ - 'awtobus
butter ጠስሚ - ẗesmiጠሰመ - ẗeseme ሸሓጠ - sheḧaẗeብጠስሚ ለኸየ - bẗesmi leḱeye ጠስሚ ቀብአ - ẗesmi qeb'e
about ኣብ ዙርያ - 'ab zurya ጥቓ - ẗq̈a ብዛዕባ - bza'ëba ዳርጋ - darga ኣጋ - 'aga ኣስታት - 'astat
Cafe, Coffeehouse ካፈ - kafe (ቤት መግቢ፣ ቤት-ሻሂ...ወዘተ)
cashmere ካሺው - kashiw (ጸምሪ ጤል)
CD ቅርጺ ሲዲ ዘለዎ ዓይነት ናይ ኮምፕዩተር መሳርሒ ዶኪመንት krtsi nay sidi zelewo aynet nay copmiter mesarhi dokiment
CD-Player ሙዚቃ ዚህብ መካኒካዊ መሳርያ - muziqa zihb mekanikawi mesarya
CD-Rom ሲዲ ኮይኑ ኣብ ኮምፕዩተር ጥራይ ዝሰርሕ መሳርሒ, sidi koynu ab compyuter tray zserh mesarhi
opportunity ዕድል - 'ëdl ምቹእ ግዜ - mchu'è gzee (ኵነታት)
turmoil, disorder ናዕቢ - na'ëbi ህውከት - hwket ረብሻ - rebsha
messy, chaotic ረሳሕ - resaḧ ሕንፍሽፍሽ ዝመልኦ ፋሕብትን ዝበለ - ḧnfshfsh zmel'o faḧbtn zbele
boss ሓለቓ - ḧaleq̈a ሓላፊ - ḧalafi ኣዛዚ - 'azazi
chemistry ስነ-ቀመም - sneqemem ሳብስታንሳት[ምስ ባእታታቶም] ብኸመይ ከም ዝቘሙን ብኸመይ ከም ዝዋሃዱን ዘጽንዕን ጨንፈር ስነ-ፍልጠት - sabstansatms ba'ètatatom bḱemey kem zq̈Wemun bḱemey kem zwahadun zexn'ën čenfer sneflẗet
chinese, mandarin ማንዳሪን ናይ ቺና ሹመኛ ወይ በዓል ስልጣን - mandarin nay china shumeǹa wey be'äl slẗan (ናይ ቀደም) እቲ ኣውራ ዝውቱር ናይ ቺና ቋንቋ - 'èti 'awra zwtur nay china qWAnqWA
crisps ችፕስ, chips ምርር ዝበለ ዓይነት መግቢ, mrr zbele aynet megbi
computer ኮምፕዩተር - kompyuter
computerprogram ናይ ኮምፒዩተር ፕሮግራም - nay kompiyuter program
cool ህዱእ - hdu'è
creme ንጠስሚ ዚመስል ዝዀነ ዓይነት መግቢ - nẗesmi zimesl zḱWane 'äynet megbi (መኣዛ መግቢ) ልኻይ - lḱay
there ኣብ'ቲ - 'abti ናብቲ - nabti (ንቦታ) እነሀ - 'ènehe ኣብኡ - 'ab'u
over there ኣብ'ቲ ኣብ ልዕሊ - 'ab l'ëli
however, by contrast ምንጽጻር - mnxxar ተገራጨወ - tegeračeweኣወዳደረ - 'awedadere ተፈላለየ - tefelaleye ኣረኣአየ - 'are'a'eye ውድድር - wddr ፍልልይ - flly
afterwards ዳሕራይ - daḧray
next to ዝቕጽል - zq̈xl ዚመጽእ ዘሎ - zimex'è zelo ዝስዕብ - zs'ëb ቀጺሉ - qexilu ድሕሪኡ ካብኡ ቐጺሉ - dḧri'u kab'u q̈exilu
thanks የቐንየለይ - yeq̈enyeley
therefore ስለ'ዚ - slezi በዚ ምኽንያት'ዚ - bezi mḱnyatzi
This is እዚ - 'èzi ኢዩ - 'iyu እዛ - 'èza ኢያ - 'iya
these are እዚኣቶም - 'èzi'atom ኢዮም - 'iyom እዚኣተን - 'èzi'aten ኢየን - 'iyen እዞም - 'èzom ኢኹም - 'iḱum
to last መጨረሻ - mečeresha ዝሓለፈ - zḧalefe ናይ መጨረሻ - nay mečeresha
your ናትካ - natka
to think of ሓሰበ - ḧasebe ገመተ - gemete መሰለ - mesele ተረድአ ፈለጠ - tered'e feleẗe ኣስተንተነ - 'astentene ሓለነ - ḧalene
because, since, for ምኽንያቱ ብምክንያት - mḱnyatu bmknyat ስለ - sle
pudding, dessert መጠዓዓሚ - meẗe'ä'ämi ኣብ መወዳእታ መኣዲ ዚብላዕ ምቍር መግቢ - 'ab meweda'èta me'adi zibla'ë mqur megbi
obvious, plain ብሩህ - bruh ንጹር - nxur ርዱእ - rdu'è ርኡይ – r'uy ጉሉሕ - guluḧ
German ጅርመናዊ - ĵrmenawi
German (woman/man) ጀርመናዊት, jermenawit ደቂ ኣንስትዮ ጀርመናውያን, deki anstyo jermenawyan
German course መጽናዕቲ ጅርመናዊ -ቋንቋ ዘረባ - mexna'ëti jermenawi qWAnqWA zereba ĵrmenawi ቲምህርቲ ናይ ቋንቋ ጀርመን, timhrti nay quanqua jermen
German teacher መምህር ናይ ቋንቋ ጅርመን memhr nay qWAnqWA Germen
December ታሕሳስ - taḧsas
diagnosis ምርመራ - mrmera (ንሕማም)
dialogue ዝርርብ - zrrb ዘተ - zete
dialog Graphic ጽሕፈታዊ - xḧfetawiዝርርብ - zrrb ስእላዊ - s'èlawi ዘተ - zete
travel, buisiness trip ኣኹደብደበ'aḱudebdebe ተዓንቀፈte'änqefeተሓንኰለteḧankWaleኣጋገየ 'agageye ተጋገየ - tegageyeዓንቀፈ 'änqefe ጉዕዞ - gu'ëzo
to write, to versify ገጠመ - geẗeme (ንግጥሚ) ደረሰ - derese
poet ገጣሚ - geẗami
Tuesday ሰሉስ - selus
thing ግዛዕ - gza'ë ነገር - neger ኣቕሓ - 'aq̈ḧa ኩነታት - kunetat
to conduct ጠባይ - ẗebay ኣካየደ ተቘጻጸረ - 'akayede teq̈Wexaxere
disco ትልሂት ሳዕሳዒት ዲስኮ tlhit saesaeit disko
discussion ምይይጥ - myyẗ ዘተ - zete ክትዕ - kt'ë
to discuss ተመያየጠ - temeyayeẗe ዘተየ - zeteye ተኻትዐ - teḱat'ë
yes(positive answer to a negative question), however, still, yet, but ኢዩ - 'iyu ኢያ - 'iya ኣይፋሉን ዘመልክት - 'ayfalun zemelkt ን ኣሉታዊ ዝግበር መልሲ- n - 'alutawi zgber melsi
doctor ዶክተር - dokter ሓኪም - ḧakim ሓኪም/ሓካሚት, hakim/hakamit
documentation ኣተሓሕዛ ሰነድ - 'ateḧaḧza sened (ዶኩመንት) ጸብጻብ - xebxab ሰነድ - sened
cathedral ካተድራል - katedral
donner, doner kebab ከም ፓኒኖ ዓይነት መግቢ። ዶናት, kem panino aaynet megbi
Thursday ሓሙስ - ḧamus
there ኣብ'ቲ - 'abti ናብቲ - nabti (ንቦታ) እነሀ - 'ènehe ኣብኡ - 'ab'u
tin ኣስቃጥላ - 'asqaẗla ታኒካ ቀብኤ - tanika qeb'ee ኣብ ታኒካ ሓተመ - 'ab tanika ḧateme ታኒካ - tanika
to be next, to be s.o. turn ዞረ - zore ኣዞረ - 'azore (ኣብ ዙርያ ሓደ ነገር) ጠወየ - ẗeweye ተጠውየ - teẗewye ኣድሃበ - 'adhabe ኣቕንዐ - 'aq̈n'ë ኣኳለመ - 'akWaleme
3 times 3ግዜ - gzee ሰለስተ ግዜ, seleste gzie
within, inside ኣብ ውሽጢ - 'ab wshẗi ኣተወ - 'atewe
to push ደፍአ - def'e ጐነጸ - gWanexe ጸቐጠ - xeq̈eẗe ደረኸ - dereḱe ጠወቐ - ẗeweq̈e ድፍኢት - df'it
printer ሓታማይ - ḧatamay
to push ደፍአ - def'e ጐነጸ - gWanexe ጸቐጠ - xeq̈eẗe ደረኸ - dereḱe ጠወቐ - ẗeweq̈e ድፍኢት - df'it
you ንስኻ - nsḱa ንስኺ - nsḱi
dark ጸልማት - xelmat (ጸላም) ምሸት - mshet
dark blue ጸልማት - xelmat (ጸላም) ሰማይ - semay
by, through, across ብ - b ጥቓ - ẗq̈a ብመሰረት - bmeseret በቲ - beti ብጥቓ - bẗq̈a
to cancel, to delete ሰረዘ - sereze ደምሰሰ - demsese ሓኸኸ – ḧaḱeḱe ኣትረፈ - 'atrefe
to be allowed to ፈቐደ - feq̈ede ተሰማምዐ - tesemam'ë
to shower ካፋ - kafa (ዝናብ፣ መሕጸቢ)
dynamics ምስ ዝንቀሳቐሱ ነገራት ዚተሓሓዝ ጨንፈር ናይ ፊዚክስ - ms znqesaq̈esu negerat ziteḧaḧaz čenfer nay fiziks ስነ-ምንቅስቓስ - snemnqsq̈as
echo መቓልሕ - meq̈alḧ ቅዳሕ - qdaḧ መቓልሕ ሃበ - meq̈alḧ habe
all the same ብዝዀነ - bzḱWane
egg እንቋቕሖ - 'ènqWAq̈ḧo
actually ብሓቂ - bḧaqi ብጭቡጥ - bčbuẗ
owner ወናኒ - wenani ዋና - wana
one ሓደ - ḧade
a little bit ንእሽቶ - n'èshto ሓጺር - ḧaxir (ግዜ) ውሑድ - wḧud ቁሩብ - qurub
simply ብቐሊል - bq̈elil
detached house ሓደ ጥራይ - ḧade ẗray ንጽል - nxl ናይ ሓደ ሰብ ገዛ- nay ḧade seb geza ዘይምርዑው - zeymr'üw (ቲ)
to gain on ቀረበ - qerebe ኣርከበ - 'arkebe ቀደመ - qedeme
purchase ዕዳጋ - 'ëdaga ምዕዳግ - m'ëdag ምግዛእ - mgza'èዝተዓደገ ነገር - zte'ädege neger ምሽማት - mshmat
to shop ሸመታ - shemetaገዝአ - gez'e ዓደገ - 'ädege
cart, trolley ብካሮሳ ኣግዓዘ -ሸመታ bkarosa 'ag'äze shemeta
to invite ዓደመ - 'ädeme ሓተተ ንኸቕርብ ኣተሓሳሰበ - ḧatete nḱeq̈rb 'ateḧasasebe (ንርእይቶ፣ እማመ...ወዘተ) ጸወዐ - xewe'ë ጋበዘ - gabeze
to wrap, to pack ሸፈነ - shefene (ተሸፈነ) ጠቕለለ - ẗeq̈lele (ተጠቕለለ)
to rub in ፋሕፍሐ - faḧfḧe ሳሕስሐ - saḧsḧe ሓበሰ - ḧabese ፍሕፋሐ - fḧfaḧe ምፍሕፋሕ - mfḧfaḧ
to enter, to get on a vehicle ኣተወ - 'ateweኣባል ኮነ - 'abal kone ኣእተወ - 'a'ètewe (ኣብ ጽሑፍ)
to hire ተኻረየ - teḱareye ክራይ - kray
to register መዝገብ -mezgebመዝጋቢትi - mezgabit (መሳርያ) መጣን ዋሕዚ - meẗan waḧzi (ንኣ.ማይ፣ኣየር፣ወዘተ) መዝገበ - mezgebe ኣመልከተ ሓበ'ረ - 'amelkete ḧabere ብሓደራ ለኣኸ – bḧadera le'aḱe (ደብዳበ፣ ኣቕሓ ወዘተ)
inhabitant ሰፋሪ - sefari ተቐማጢ - teq̈emaẗi
registration office ምዝጋበ - mzgabe ናይ - nay ቤት-ጽሕፈት – beetxḧfet ሓላፍነት - ḧalafnet ስልጣን - slẗan
ice cream ጀላቶ - ĵelato ዓይነት ሽኮር በረድ - 'äynet shkor bered
elegant ስብቁል - sbqul ምልኩዕ - mlku'ë ግሩ'ም - grum
electrician ኤለትሪከኛ - 'eeletrikeǹa
engineer ናይ ኤለክትሮነት ሃንደሳ nay 'eelektronet handesኤለክትሮናዊ - 'eelektronawi
Email ኣድራሻ ጸሓፈ - 'adrasha xeḧafe
emotion ስምዒት - sm'ït ተመስጦ - temesẗo
receiving, reception ተቐበለ - teq̈ebele ንኪኣቱ ፈቐደ - nki'atu feq̈ede
recommendation ምሕጻይ - mḧxay ለበዋ - lebewa ርእይቶ - r'èyto ምሕጽንታ - mḧxnta ከፍትወካ ዝኽእል ጠባይ - keftweka zḱ'èl ẗebay ምምስካር - mmskar ምስክር - msk
end መወዳእታ - meweda'èta መጨረሽታ - mečereshta ጫፍ - čaf ጠረሰ - ẗerese
at last ኣብ መዳእታ - 'ab meda'èta
finish, final spurt ወድአ - wed'e መወዳእታ - meweda'èta ፈጸመ - fexeme መጠረሻ – meẗeresha ምሉእነት - mlu'ènet ጠረሰ - ẗerese መዛዘሚ - mezazemi
ending ጫፍ - čaf
energy ጽዓት - x'ät ክእለት - k'èlet ጉልበት - gulbet ሓይሊ ሒለት - ḧayli ḧilet ህርኩትና - hrkutna
English እንግሊዝ - 'èngliz
ensemble ብኹሉ ምሉ - bḱulu mlu ምሉእ ክዳን - mlu'è kdan (ናይ ሰበይቲ)
against, towards ኣንጻር - 'anxar
to escape, he escaped ሃደመ - hademe ነፈሰ - nefese (ንእተሓትመ ነገር) ኣምለጠ - 'amleẗe ተረስዐ - teres'ë ህድማ - hdma መውጽኢ መህደሚ - mewx'i mehdemi መረሳስዒ መደዓዓሲ - meresas'ï mede'ä'äsi
along ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ - kab čaf nab čaf ኣብ ንውሓት - 'ab nwḧat
to decide ወሰነ - wesene ደምደመ - demdeme ደፍአ ደረኸ - def'e dereḱe ኣጽደቐ - 'axdeq̈e
to excuse ኣመኽነየ - 'ameḱneye መሓረ - meḧare ምኽኒት - mḱnit ምሕረት - mḧret
excuse ኣመኽነየ - 'ameḱneye መሓረ - meḧare ምኽኒት - mḱnit ምሕረት - mḧret
relaxation ምዝ'ንጋዕ - mznga'ë መዘናግዒ - mezenag'ï
to develop ማዕበለ - ma'ëbele ሓጸበ - ḧaxebe (ንፊልም) ሰሰነ - sesene ኣማዕበለ - 'ama'ëbele ኣሰሰነ - 'asesene
strawberry ፍራውለ - frawle ፍረኡ ዚብላዕ ዓይነት ተኽሊ - fre'u zibla'ë 'äynet teḱli
ground floor ባይታ - bayta ምድሪ - mdri ምድሪ ቤት - mdri beet ባይታ - bayta ደርቢ ደረጃ ክፍልታት - derbi dereĵa kfltat
to invent መሃዘ - mehaze ፈጠረ - feẗere
to add to ወሰኸ - weseḱe
result ውጽኢት - wx'it
to recover ኣምለሰ - 'amlese ሓወየ ጠዓየ - ḧaweye ẗe'äye እንደገና ረኸበ - 'èndegena reḱebe
cold ዝሑል - zḧul ቈራሪ - qWerari ዘይምውቕ - zeymwq̈ ባህ ዘየብል - bah zeyebl (ሰላምታ) ዛሕሊ - zaḧli ጉንፋዕ - gunfa'ë
to explain መግለጺ - meglexi መብርሂ - mebrhi ገለጸ - gelexe ኣብርሀ - 'abrhe
to experience ተመክሮ - temekro ተመኮረ - temekore
to take care of ኣለየ - 'aleye ኣመተ - 'amete ገበረ - gebere ፈቐደ - feq̈ede
to reach በጽሐ - bexḧe ኣርከበ - 'arkebe ኣቐበለ - 'aq̈ebele ዝርጋሐ - zrgaḧe ከተርክቦ እትኽእል - keterkbo 'ètḱ'èl ክትበጽሖ እትኽእል - ktbexḧo 'ètḱ'èl (ቦታ)
first ጥራይ - ẗray ግን - gn እንተዀነ - 'ènteḱWane ዝሓሸ ዝበለጸ - zḧashe zbelexe
to tell ነገረ - negere በለ - bele
food መግቢ - megbi ቀለብ - qeleb
mealtime እዋን መግቢ - 'èwan megbi
dining table መመገቢ ጣውላ - - memegebi ẗawla
dining room መመገቢ ክፍሊ - memegebi kfli
floor ምድሪ ቤት - mdri beet ባይታ - bayta ደርቢ ደረጃ ክፍልታት - derbi dereĵa kfltat መሬት - mereet መጋባእያ - megaba'èya ኣውደቐ - 'awdeq̈e ሰጥሐ - seẗḧe
stage መድረኽ - medreḱ ደረጃ - dereĵa መገሺ - megeshi መዓርፎ - me'ärfo መደገፍታ ሓረጋት - medegefta ḧaregat ትያትር ኣርኣየ - tyatr 'ar'aye
something ገለ ነገር - gele neger
your ናትኩም - natkum ናታትክን - natatkn
excursion ዙረት - zuret ፓሳጆ - pasaĵo (ብብዙሓት ሰባት ዚግበር)
excursion program ናይ ዙረት ፕሮግራም - nay- zure - program
exotic ባዕዳዊ - ba'ëdawi ጓና - gWana (ኣታኽልቲ፣ ሓሳባት፣ ቅዲ...ወዘተ) ዘይልመድ - zeylmed
export ሰደደ - sedede ለኣኸ - le'aḱe (ኣቕሑ ንወጻኢ) ሰደድ - seded
factory ፋብሪካ - fabrika
to go (by means of transport) ከደ - kede ብ መኪና ወይ ብ ባቡር ክትከይድ ከለካ ትጥከመኡ ቃል, bmekina wey bbabur ktkeyd keleka titkemelu kal
timetable ሰሌዳ ግዜ - seleeda gzee
bicycle ብሽክለታ - bshkleta
ride ተወጥሐ ሰረረ - teweẗḧe serere ተሓንገረ - teḧangereሓንገረ - ḧangere ተሓዝለ - teḧazle ሓዘለ - ḧazele ኣንሳፈፈ - 'ansafefe (ንመርከብ) ምውጣሕ ምስራር - mwẗaḧ msrar
trap መጻወድያ - mexawedya መዕገቲ - me'ëgeti መፈንጠራ - mefenẗera መዕበሲ - me'ëbesi መድፈና - medfena መጻወድያ ሓዘ - mexawedya ḧaze
to fall ወደቐ - wedeq̈e ሞተ - mote ጠልጠል በለ - ẗelẗel bele ረገፈ - regefe ወረደ - werede ዘው በለ - zew bele ኮነ - kone
false, wrong ግጉይ - gguy ሓሳዊ - ḧasawi መታለሊ - metaleli ቅኑዕ ዘይኮነ - qnu'ë zeykone
family ስድራ - sdra ደቂ - deqi መበቆል - mebeqol
family name ስም ኣቦ - sm- 'abo
to catch ሓዘ - ḧaze ቈለበ - qWelebe ትሓዘ'ዝ - tḧazez (ዝተታሕዘ) ኣርከበ - 'arkebe
fantastic ዘደንቕ - zedenq̈ ኪፍጸም ዘይከኣል - kifxem zeyke'al ዘገርም - zegerm ዘይግብራዊ - zeygbrawi (ሓሳባት ወይ ውጥናት)
color ሕብሪ - ḧbri ቀለም - qelem ኣሰር - 'aser ዓይነት - 'äynet ሕብሪ ቀብአ - ḧbri qeb'e
almost ዳርጋ - darga
Fast food ናይ ጾመ መግቢ- - nay xome - megbi
favourite ምሩጽ - mrux ፍቱው - ftuw
lazy ሃካይ - hakay ሰነፍ - senef ስሕድሞ - sḧdmo
fax number ናይ ፋክስ ቁጽሪ
February ለካቲት - lekatit
error ጌጋ - geega ስሕተት - sḧtet
celebrate ኣብዓለ - 'ab'äle ኣኽበረ - 'aḱbere
Public Holiday, bank holiday ህዝባዊ በዓል - hzbawi - be'älመንግስታዊ በዓል- mengstawi be'äl ናይ ምሉእ ሃገር - nay mlu'è hager ህዝቢ በዓል-- hzbi ናይ ሃገራት - በዓል nay hagerat ኣህጉራዊ በዓል 'ahgurawi
field መሬት - mereet ግራት - grat ጎልጎል - golgol ዓውዲ - 'äwdi (ዓውዲ ትምህርቲ፣ ዓውዲ ፍልጠት) ዓለም - 'älem (ንኣ. ፖለቲካዊ ዓለም) ማዕድናዊ ቦታ - ma'ëdnawi bota ሜዳ - meeda (ማግነታዊ ሜዳ፣ ስሕበታዊ ሜዳ)
rock ከውሒ - kewḧi ዶንጎላ - dongola ዓረ - 'äre
window መስኮት - meskot
holiday በዓል - be'äl ዕርፍቲ - 'ërfti
TV ተለቪዥን ተዓዘበ -- televiźn te'äzebe ምዕዛብ - m'ëzab
finish ወድአ - wed'e መወዳእታ - meweda'èta ፈጸመ - fexeme መጠረሻ - meẗeresha ምሉእነት - mlu'ènet ጠረሰ - ẗerese መዛዘሚ - mezazemi
celebration, feast ኣብዓለ - 'ab'äle ኣኽበረ - 'aḱbere በዓል - be'äl ኣብዓለ - 'ab'äle ደገሰ - degese
grease ስብሒ - sbḧi ስቡሕ - sbuḧ ምሉእ - mlu'è ኣስበሐ - 'asbeḧe
fire brigade መጥፍኢ ሓዊ - meẗf'i ḧawi (ዚኸውን መሳርሒ)
fever ረስኒ - resni
movies ፊልም - film
to find ረኸበ - reḱebe ኣግነየ - 'agneye
finger ኣጻብዕ - 'axab'ë
company ኩባንያ - kubanya
fish ዓሳ - 'äsa
gym ምውስዋስ ኣካላት - mwswas 'akalat ጂምናዝዩም - ĵimnazyum
flair ተውህቦ - tewhbo
bottle ጥርሙዝ - ẗrmuz
flexible ተዓጻፊ - te'äxafi ተለዋዪ - telewayi ተዓጻጻፊ - te'äxaxafi (ንሰብ)
diligent ህርኩት - hrkut ትጉህ - tguh ንጡፍ - nẗuf ጻዕራም - xa'ëram
to fly ነፈረ - nefere በረረ - berere ኣብረረ - 'abrere መርሐ - merḧe (ንኣይሮፕላን) ነፈጸ - nefexe ብኣይሮፕላን ኣጓዓዘ - b'ayroplan 'agWa'äze ተወንጨፈ - tewenčefe
flyer ፈጣን እንስሳ - feẗan 'ènssa በራሪ - berari (ናይ ኣየር ሰብ) ኣዝያ ጐያይት መኪና - 'azya gWayayt mekina
flea market ኣብ ጎደና ተዘርጊሑ ዝሽየጥ ንብረት, ab godena tezergihu zshyet nbret ናይ ጎደና መሸጥጣ, nay godena mesheta
flight ticket ናይ - በረራ ቲከት - nay - berera - tiket
flight time ናይ – በረራ ግዜ - nay - berera gzee
aircraft ነፋሪት - nefarit ኣይሮፕላን - 'ayroplan
corridor ኮረደዮ - koredeyo መረባ - mereba
to follow, to obey ተኸተለ - teḱetele ሰዓበ - se'äbe ተረድአ - tered'e ተቐበለ - teq̈ebele
shape ቅርጺ - qrxi መልክዕ - melk'ë ቀረጸ - qerexe መልክዕ ኣትሓዘ - melk'ë 'atḧaze
photo ፎቶግራፍ - fotograf ስእሊ - s'èli
to photograph ሲእሊ ገበረ ሳኣለ, sieli gebere seale ፎቶግራፍ - fotograf ስእሊ - s'èli ተሳእለ - tesa'èle
question ሕቶ ጥያቐ - ḧto ẗyaq̈e
to ask ተወከሰ - tewekese (ንዋጋ፣ ንሓበሬታ፣ ንገንዘብ፣ ንይቕሬታ)
to ask for ሓተተ - ḧatete ጠየቐ - ẗeyeq̈e ተወከሰ - tewekese (ንዋጋ፣ ንሓበሬታ፣ ንገንዘብ፣ ንይቕሬታ)
a French person ፈረንሳዊ - ferensawi
French ፈረንሳዊ - ferensawi
woman ኣንስቲ - 'ansti ደቀንስትዮ - deqenstyo
free ናጻ - naxa ሓራ - ḧaraምሕራ'ር - mḧrar ብዘይስራሕ - bzeysraḧ ትም ኢሉ ዚመጽእ ወይ ዚዋሃብ - tm 'ilu zimex'è wey ziwahab ብዘይ ዕሊ ወይ ቀይዲ - bzey 'ëli wey qeydi ናጻ ገበረ - naxa gebere
to be off, to have a holiday ናጻ -ኣሎዎ... naxa - 'alowo ናጽነት ዘለዎnatsnet zelewo ህልዊ ናጽነት, hlwi natsnet
Friday ዓርቢ - 'ärbi
free time ናጻ - ግዜ - gzee naxa
foreign ወጻእተኛ - wexa'èteǹa ባዕዳዊ - ba'ëdawi
knowledge of foreign languages ምርዳእ ናይ ወጻእተኛ ቋንቋ mrda'è nay qWAnqWA wexa'èteǹa
friend ዓርኪ - 'ärki ሓጋዚ - ḧagazi መሓዛ - meḧaza ደጋፊ - degafi ፈታዊ - fetawi
friendly ምሕዝነታዊ - mḧznetawi ሕያዋይ - ḧyaway
fresh ሓድሽ - ḧadsh ብሩህ - bruh ኣኳሻሚ - 'akWashami ጽሩይ - xruy
hairdresser መሻጢ - meshaẗi ቆናኒ - qonani
hairdresser`s መሻጢ - meshaẗi ቆናኒ - qonani
merry ሕጉስ - ḧgus ድሱት - dsut ትስፍው - tsfw
fruit ፍረ - fre ውጽኢት - wx'it እቶት - 'ètot
early ኣቐዲሙ - 'aq̈edimu
spring ነጠረ - neẗere ዘለለ - zelele
breakfast ቁርሲ - qursi
to have breakfast ቁርሲ - qursi
to feel ዳህሰሰ - dahsese ተሰምዖ - tesem'ö ደንገጸ - dengexe ገመተ - gemete ርእይቶ ሓዘ - r'èyto ḧaze ተረደአ - terede'e ምስማዕ - msma'ë
to lead መርሐ - merḧe
fountain pen ፈልፋሊ - felfali (ሰብ ሰርሖ ፈልፋሊ ማይ) ምንጪ - mnči መበቆል - mebeqol
to function ሰርሐ - serḧe ተግባር ኣገልግሎት - tegbar 'agelglo
for ን - n ናብ - nabከም - kem ኣብ ክንዲ - 'ab kndi ኣብ ቦታ ናይ - 'ab bota nay ደጋፊ - degafi በዚ - bezi
foot እግሪ - 'ègri
football ኩዕሶ እግሪ - ku'ëso 'ègri
footballmanager ዓለመ - 'e መልመለ ኵዕሶ እግሪ -älem melmele- ku'ëso 'ègri
pedestrian zone እግረኛ -ዞባ - 'ègreǹa zoba
gallery ኣደራሽ - 'aderash (ስእሊ ዚረኣየሉ ክፍሊ) ሰገነት - segenet መድረኽ - medreḱ እቲ ዝለዓለን ዝሓሰረን ቦታ ኣብ ኣደራሽ ቲያትር - 'èti zle'älen zḧaseren bota 'ab 'aderash tiyatr ገበላ ወገፈ - gebela wegefe ኮሪዶር - koridor ጋለሪያ - galeriya
genitive መበቈል ወይ ዋንነት ዘመልክት - mebeqWel wey wannet zemelkt
the whole ምሉእ - mlu'è ጥዑይ - ẗ'üy
no ሓንቲ'ኳ - ḧantikWa ኣይኮነን - 'aykonen ዋላ ሓደ - wala ḧade ሓደ'ኳ - ḧadekWa ኣይፋል - 'ayfal
not at all ኩሉኹሉ ፈጺሙ ዘይኮነ - - kuluḱulu- feximu zeykone
garden ጀርዲን - ĵerdin
guest, customer ጋሻ - gasha ዓሚል - 'ämil
hospitable, welcoming እንጋዲ - 'a'èngadi ምርሑብ ብደስታ ቅቡል - mrḧub bdesta qbul መርሓኣባ! እንቋዕ ድሓን መጻእካ! - merḧaba 'ènqWA'ë dḧan mexa'èka መርሓበ - merḧabe ብሓጎስ ተቐበለ - bḧagos teq̈ebele
to give ሃበ - habe
to be born ተወልደ - tewelde
birthday ዕለተ ልደት - 'ëlete ldet
birthday calender ዓውደ-ኣዋርሕ ናይ ዕለተ ልደት 'äwde'awarḧ - nay -- 'ëlete ldet
memory ዝኽረት - zḱret ናይ ምዝካር ክእለት - nay mzkar k'èlet እዋን ዝኽረት - 'èwan zḱret ኣብ ውሽጢ ኪዝከር ዚከኣል እዋን - 'ab wshẗi kizker zike'al 'èwan ዝኽሪ - zḱri መራሕቲ) ዝዝከር ነገር - zzker neger
poem ግጥሚ - gẗmi
to like ፈተወ - fetewe ተሰማምዐ - tesemam'ë ደለየ - deleye መረጸ - merexe
against ኣንጻር - 'anxar
object ውዱዕ - wdu'ë ሽቶ - shto ነገር - neger ናይ ግሲ ተግባር ዚዓርፈሉ ስም - nay gsi tegbar zi'ärfelu sm ተቓውሞ - teq̈awmo
opposite መንጽር - menxr ኣንጻር - 'anxar ተጻይ - texay
to go ከደ - kede ( በኣጋር ምካድ)
to belong ኣባል ኮነ - 'abal koneተኣሳሰረ - te'asasere
money ገንዘብ - genzeb
together ብሓባር - bḧabar ብሓደ - bḧade ብዘይ ምቁራጽ - bzey mqurax ብሓንሳብ - bḧansab ብቐጻልነት - bq̈exalnet
to have s.th. in common ብሓባር -ወሰደ bḧabar - wesede
vegetables ኣትክልታዊ - 'atkltawi ሓምሊ - ḧamli ናይ ኣትክልቲ - nay 'atklti
exactly like that ብሓቂ - bḧaqi ብልክዕ - blk'ë ብቑኑዕ - bq̈unu'ë
open ከፈተ - kefete ክፉት - kfut ቅሉዕ ግሁድ - qlu'ë ghud
geographie ጀኦግራፊ - ĵe'ografi ጀኦግራፍ - ĵe'ograf
geographical ጀኦግራፊ - ĵe'ografi ጀኦግራፍ - ĵe'ograf
straightforward ትኽ ዝበለ - tḱ zbele (ንነገር) ቅኑዕ - qnu'ë ትኽ ኣበለ - tḱ 'abele ቀንዐ - qen'ë
gladly ደስታ - desta
shop ድኳን - dkWan ሞያ - moya ቤተ-መሸጣ - beetemesheẗa ቤት ዕዮ - beet 'ëyo ሸመተ - shemete ገዝአ - gez'e ዓደገ 'ädege
story ዛንታ - zanta ጽውጽዋይ - xwxway
conversation ዘረባ - zereba ዝርርብ - zrrb ምይይጥ - myyẗ
(conversation) topic ርእሰ-ነገር – r'èseneger ኣርእስቲ -ዝርርብ zrrb 'ar'èsti
yesterday ትማሊ - tmali
healthy ጥዑይ - ẗ'üy ጥዕና ዘለዎ - ẗ'ëna zelewo
health ጥዕና - ẗ'ëna
beverage መስተ - meste (ንኣ.ሻሂ፣ ስዋ፣ ቢራ)
seperate ዝተፈላለየ - ztefelaleye ዝተኸፋፈለ - zteḱefafele ፈለየ - feleye ገዝዐ - gez'ë ፍሉይ ንበይኑ ንጽል - fluy nbeynu nxl ነጸለ - nexele በታተነ - betatene
weight ክብደት - kbdet ሚዛን - mizan ጽዕነት - x'ënetኣገዳስነት - 'agedasnet ኣሃዱ ሚዛን - 'ahadu mizan መዘነ - mezene ኣኽበደ - 'aḱbede
winner ዕዉት - 'ëwut
leg in plaster ፕላስተር ኣብ ቁስሊ ዚልጠፍ መድሃኒት ዚሓዘ ጨርቂ...ወዘተ - plaster 'ab qusli zilẗef medhanit ziḧaze čerqiwezete መጣበቒ - meẗabeq̈i
guitar ጊታር - gitar
glas ጥርሙዝ - ẗrmuz ካብ ጥርሙዝ ዝተሰርሑ ነገራት-ብርጭቆ መስትያት - kab ẗrmuz zteserḧu negeratbrčqo mestyat
to believe ኣመነ - 'amene
the same ተመሳሳሊ - temesasali ሓደ - ḧade ከምኡ - kem'u ዘይተቐየረ ዝተፈልየ ዘይኰነ - zeyteq̈eyere ztefelye zeykWane
global ዓለምለኻዊ - 'älemleḱawi ሓፈሻዊ - ḧafeshawi
luck ዕድል - 'ëdl ግንባር - gnbar ነሲብ - nesib
happy ሕጉስ - ḧgus ጽቡቕ - xbuq̈
degree ደረጃ - dereĵa (ናይ ኵርናዕ፣ረስኒ) ደረጃ መድርኽ - dereĵa medrḱ ቦታ ስልጣን መዓርግ - bota slẗan me'ärg ዲግሪ - digri (ናይ ትምህርቲ) መነጻጸሪ - menexaxeri መወዳደሪ - mewedaderi (ኣብ ሰዋስው)
chart, diagram ዳያግራም - dayagram ብስእላዊ መግለጺ - bs'èlawi meglexi
gram ግራም - gram ናይ ክብደት መዓቀኒ ኣሃዱ - nay kbdet me'äqeni 'ahadu
grass ሳዕሪ - sa'ëri ሸኻ - sheḱa ሰውሒ - sewḧi ዕላም - 'ëlam (ንቑጽ)
grey ሓሙኽሽታይ - ḧamuḱshtay ሓሙኽሽታይ ገበረ - ḧamuḱshtay gebere ግራጫ - grača ሓሙኽሽታይ ኰነ - ḧamuḱshtay kWane ቡላ - bula
border ደንደስ - dendes ወሰን - wesen ዶብ - dob ተዳወበ - tedawebe ደረት – deret ተቓረበ - teq̈arebe ተዋሰነ - tewasene
Greek ግሪካዊ፣ ህዝቢ ግሪክ, krik hzbi grik
Garden party ኣብ ሓዊ ወይ መጥበሲ ስጋ ዝተጠብሰ ስጋ በዓል ነገር ab ḧawi wey meẗbesi sga zteẗebse sga be'äl neger (ኣብ ሕጋዊ ንጥፈት)
big ዓቢ - 'äbi ገዚፍ - gezif ኣገዳሲ ኣድላይ - 'agedasi 'adlay
size ግዝፊ - gzfi ዓቐን - 'äq̈en
city, metropolis ዓቢ - ከተማ - 'äbi-ketema መዲና - medina
green ቀጠልያ ሓምላይ - qeẗelya ḧamlay
to found መስረተ - mesrete ኣቖመ - 'aq̈ome
reason ምኽንያት - mḱnyat ርትዒ - rt'ï (ናይ ምሕሳብ ዓቕሚ) ፍሉጥ ነገር - fluẗ neger ተራትዐ - terat'ë (ሓሳብ) ግቡእ ነገር - gbu'è neger ተኻትዐ ተዛተየ - teḱat'ë tezateye ብርትዓዊ ኣገባብ ገለጸ - brt'äwi 'agebab gelexe
root, fundamental word መሰረታዊ - meseretawi ኣዝዩ ኣገዳሲ - 'azyu 'agedasi ኣዝዩ ኣድላይ - 'azyu 'adlay
group ጉጅለ - guĵle ተኣከበ - te'akebe ጉጅለ ኣቖመ - guĵle 'aq̈ome
hello ሰላም - selam
salutation ሰላምታ - selamta ሰላም ምባል - selam mbal
convenient ምቹእ - mchu'è ሓጋዚ - ḧagazi ቅሩ'ብ ጥጡሕ - qrub ẗẗuḧ
cucumber ኩኩምበር - kukumber ቺትርዮለ - chitryole ዚኩኒ ዚመስል ሓምሊ - zikuni zimesl ḧamli
good, better, the best ጽቡቕ - xbuq̈ /ብሉጽ – blux/ብዝበለጸ - bzbelexe ዝበለጸ ዝተመርጸ ዝተሓርየ - zbelexe ztemerxe zteḧarye
A good recovery ምሕዋይ - mḧway ጽቡቕ - xbuq̈ ሕያዋይ - ḧyaway
Have a nice trip ሰናይ ጉዕዞ senay gu'ëzo
Enjoy your meal ተፈስሀ -ተሓጐሰ -መግቢ - teḧagWase tefeshe megbi
hello ከመይ መዓልቲ -kemey me'älti
[an academic high school, Br. grammar school, in German-speaking countries] ናብ ዩኒቨሪስቲይ ክትከይድ ምስ አትደሊ ቅድሚኡ ክትመሃሮ ዘለካ ክፍሊ, nab yuniverisitiy ktkeyd ms etdeli ktmaharo zeleka kfli
gym, exercises ምውስዋስ ኣካላት - mwswas 'akalat ጂምናዝዩም - ĵimnazyum
hair ጸጉሪ - xeguri
to have ኣሎዎ... - 'alowo
harbour መርሳ - mersa ኣዕቆበ - 'a'ëqobe
chicken ደርሆ - derho
half ፍርቂ - frqi
half ፍርቂ - frqi
to hold ዓገተ - 'ägete ተጻወረ - texawere ሓዘ - ḧaze
hello ሰላም - selam
neck, throat ጎሮሮ - gororoክሳድ - ksad ስጋ ክሳድ - sga ksad (ንኣ. ናይ ብዕራይ)
soar throat ዝቘሰለ ጎሮሮ zq̈Wesele gororo
bus stop መኪና ጠጠው ትብለሉ ቦታ ( ፌርመታ), mekina tetew tblelu bota
hamburger ሃምበርገር - hamberger ጸፊሕ ከቢብ ቅርጺ ዘለዎ ጥሑን ዝተጠፍጠፈ ስጋ - xefiḧ kebib qrxi zelewo ẗḧun zteẗefẗefe sga
hand ኢድ - 'id
commerce ንግድ - ngd
glove ጓንቲ - gWanti
purse, bag መልአ - mel'e (ኣብ ከረጺት) ማህደር - mahder ሳንጣ - sanẗa ቦርሳ - borsa ከረጺት - kerexit
mobile Phone ተሌፎን - teleefon
to hang ተንጠልጠለ – tenẗelẗele ተሓንቀ - teḧanqe ኣንጠልጠለ - 'anẗelẗele ሓፈሻዊ ትርጉም - ḧafeshawi trgum ሓነቐ - ḧaneq̈e
to hate ጸልአ - xel'e ጽልኢ - xl'i
ugly ክፋእ - kfa'è ግናይ - gnay ሕማቕ - ḧmaq̈ ኣስጋኢ - 'asga'i
would like to have ም - m (ንኣ. ምኸድና ኔርና፣ ምዀነ ነይሩ) ምዀነ - mḱWane
main train station ቀንዲ ኣውራ - መደበር - መዓርፎ -ባቡር ምድሪ - qendi 'awra medeber me'ärfo babur mdri
main meal ኣዝዩ ዘገድስ - 'መኣዲ azyu zegeds- me'adiቀንዲ ኣውራ - መግቢ qendi 'awra- megbi ብልዒ - bl'ï
main thing ኣዝዩ ዘገድስ - ነገር 'azyu zegeds– negerቀንዲ ኣውራ - ኣቕሓ qendi 'awra - 'aq̈ḧa ኣዝዩ ዘገድስ ኩነታት - 'azyu zegeds kunetat
capital city ርእሰ ከተማ - r'èse ketema
house ገዛ - geza ቤት - beet
family doctor ናይ ስድራ -ዶክተር -ወይ - ሓኪም - – nay sdra dokter wey ḧakim
homework ናይ - ገዛ ስራሕ -nay- geza sraḧ
household ሓዳር - ḧadar ኣብ ትሕቲ ሓደ ቤትን መነባብሮን ዝተጠርነፉ ስድራን ዚዛመዱዎምን - 'ab tḧti ḧade beetn menebabron zteẗernefu sdran zizameduwomn
household tip ምዕዶ ሓዳር - - m'ëdo ḧadar
housewife, househusband ናይ - ገዛ -ሰበይቲ - nay geza sebeyti
skin ቈርበት - qWerbet
notebook ጥራዝ - ẗraz
homeland ዓደቦ - 'ädebo
hot ውዑይ - w'üy
to call, to name to mean ስም - sm ትርጉም ሓዘ - trgum ḧaze ሓለነ - ḧalene ኣመልከተ - 'amelkete ሓሰበ - ḧasebe ኣገደሰ - 'agedese ሓበ'ረ ምልክት ኰነ - ḧabere mlkt kWane መደበ ወጠነ - medebe weẗene
cheerful ሕጉስ - ḧgus ትስፉው - tsfuw ድሱት - dsut
to help መድሕን - medḧn ሓገዘ ረድአ - ḧageze red'e ሓገዝ - ḧagez ረድኤት - red'eet
bright ድሙቕ - dmuq̈ ሕጉስ ድሱት - ḧgus dsut ብርህ - brh ትኩር - tkur
light green ህስስ ዝበለ ናይ ቆጽሊ ሕብሪ, hss zbele nay kotsli hbri ሕብሪ ሃሳስ ቆጽሊ, hbri hasas kotsli
shirt ካምቻ - kamcha ጥቢቆ - ẗbiqo
autumn ቀውዒ - qew'ï
autumn break ናይ - ቀውዒ - በዓል - ዕርፍቲ nay qew'ï-be'äl 'ërfti
cooker መኸሸኒ - meḱesheni (ከም ፎርኔሎ፣ እቶን...ወዘተ) ተኸሻኒ ፍረ - teḱeshani fre (ንኣ.ቱፋሕ፣ ፕላም)
herd መጓሰ - megWase ኣከበ - 'akebe ጓሰየ - gWaseye ኣጐ'ረ - 'agWare ጓሳ - gWasa
origin መበቆል - mebeqol
Mister ኣቶ - 'ato ጐይታይ - gWaytay
heart ልቢ - lbi
cordial ልባዊ - lbawi ምውቕ - mwq̈ ፍሕሽው - fḧshw
today ሎሚ - lomi
Hallo, Hi ሃሎ ሰላምታ - halo selamta
here ኣብዚ - 'abzi ናብዚ - nabzi እንሀለ - 'ènhele
help ሓገዘ ረድአ - ḧageze red'eሓገዝ - ḧagez ረድኤት - red'eet
heaven መንግስተ-ሰማያት - mengstesemayat ኣምላኽ እግዚኣብሄር - 'amlaḱ 'ègzi'abheer ምችዊ ቦታ - mchwi bota ሰማይ - semay
behind ብድሕሪት - bdḧritኣብ ድሕሪት - 'ab dḧrit ንድሕሪት - ndḧrit
hit ሃረመ - hareme ሃሰየ - haseye (ንስምዒት) ወቕዐ - weq̈'ë ረኸበ - reḱebe ጨመተ - čemete ህርማ - hrma ህራም - hram
charts ካርታ ባሕሪ - karta baḧri ቻርት - chart ሓበሬታትን ስእልታትን ዘለዎ ወረቐት - ḧabereetatn s'èltatn zelewo wereq̈et ካርታ ገበረ ሰሌዳ ሰኣለ - karta gebere seleeda se'ale (ሰርሐ) ቻርት ገበረ ቻርት ሰኣለ - chart gebere chart se'ale
heat ዋዒ - wa'ï ብርቱዕ ስምዓት - brtu'ë sm'ät ክፍለ-ውድድር - kflewddr ረስኒ - resni (ናይ ኣንስትዮ እንስሳታት ኪዋሰባ ምድላይ) ኣውዓየ - 'aw'äye ወዓየ - we'äye
hobby ፍሉይ ግዳሰ - fluy gdase (ንመሕልፍ ግዜ ዚግበር ንጥፈት)
high ላዕሊ - la'ëli ቀንዲ ኣገዳሲ - qendi 'agedasi ቈማት - qWemat ቀጢን - qeẗin (ንድምጺ) ዓቢ ክቡር - 'äbi kbur ልዑል - l'ül ቅኑዕ - qnu'ë
skyscraper ሰማይ-ጠቀስ - semayẗeqes (ህንጻ) ግምቢ - gmbi ጸብለለ - xeblele ዓብለለ - 'äblele
hopefully ተስፋ - tesfa ተተስፈወ - tetesfewe
politeness ትሕትና - tḧtna
to fetch ኣምጽአ - 'amx'e ሃበ - habe (መዝበጥቲ) ኣውጸአ - 'awxe'e (ንዋጋ)
to listen ሰምዐ - sem'ë ጽን በለ - xn bele
audiobook ራድዮማዊ -ድራማ radyomawi - drama ናይ ሬድዮ ድራማ, nay riedyo drama
trousers ስረ - sre
hotel ሆቴል - hoteel መዕረፍ ኣጋይሽ - me'ëref 'agaysh
dog ከልቢ - kelbi
hunger ዘይምዕጋብ - zeym'ëgab ጥሜት - ẗmeetህርፋን - hrfan ጠመየ - ẗemeye ሃረፈ - harefe
hurrah ሁራህ! ሺሻ - hurah shisha (ናይ ሓጐስ ጭደራ)
cough ሰዓለ - se'äle ሰዓል እሑእታ - se'äl 'èḧu'èta እሑእ በለ - 'èḧu'è bele
cough syrup ሰዓለ - se'äle ሰዓል እሑእታ - se'äl 'èḧu'èta እሑእ በለ - 'èḧu'è bele ሕማም ሰዓል, hmam seeal
I ኣነ - 'ane
ideal ዚሰማማዕ - zisemama'ë ሚሳላዊ - misalawi ዚቃዶ - ziqado ምሉእ - mlu'è ከምቲ ዚድለ - kemti zidle ከም ፍጹም ምሉ'እ ዚቝጸር ሓሳብ - kem fxum mlu'è ziq̈Wuxer ḧasab
idea ሓሳብ - ḧasab መደብ - medeb ርእይቶ - r'èyto ንድፊ - ndfi ዕላማ - 'ëlama ግምት - gmt
yuk ብዕሉግ ዘይእሩም - b'ëlug zey'èrum ስብሒ ዝበዝሖ - sbḧi zbezḧo ሕማቕ - ḧmaq̈ (መግቢ)
her ንዓኣ - n'ä'a
your ናትኩም - natkum ናታትክን - natatkn
their ናቶም - natom ናተን - naten
in the እቲ - 'èti ነታ - neta እታ - 'èta
always ኩሉ ግዜ - kulu gzee ወርትግ - wertg ወትሩ - wetru ብዘይ ምቁራጽ - bzey mqurax
quick, swift ኩሉ ግዜ ቁልጡፍ, kulu gzie kultuf ቅልጡፍ - qlẗuf ፈጣን - feẗan ፍጡን - fẗun ንጡፍ - nẗuf ህጹጽ - hxux ብቕልጡፍ - bq̈lẗuf
immune system ስርዓት ካብ ሕማም sr'ät- kab ḧmam ኣገባብ -መጥቃዕቲ ሕማም 'agebab - meẗqa'ëti ḧmam
Import ኣእተወ - 'a'ètewe ኣመልከተ ወከለ - 'amelkete wekele ኣምጽአ - 'amx'e (ብሕልፊ ንኣቕሑ ካብ ወጻኢ) ሓበ'ረ - ḧabere ኣገደሰ - 'agedese ምእታው - m'ètaw ትርጉም - trgum
in ኣብ - 'ab ብ - bናብ - nab
to leave alone ኣብ ሰላም ( ዕረፍቲ ህድኣት ጸጥታ )ገደፈ ሓደገ - - - 'ab selam ('ërefti - hd'at - xeẗta) gedefe ḧadege
industry ኢንዱስትሪ - 'industri ትግሃት - tghat ጻዕሪ ጸዓት - xa'ëri xe'ät
information ምፍላጥ - mflaẗ ሓበሬታ - ḧabereeta ምንጋር - mngar ምግላጽ - mglax ወረ - were ዜና - zeena
to inform ኣፍለጠ - 'afleẗe ኣመልከተ - 'amelkete ገለጸ - gelexe
engineer መሃንድስ - mehands ሃንደሰ - handese ሃንዳሲ - handasi
including ኣጠቓለለ - 'aẗeq̈alele ሓቘፈ - ḧaq̈Wefe ጸንበረ - xenbere
island ደሴት - deseet ግሉል ወይ ንጹል ቦታ - glul wey nxul bota
instrument መሳርያ - mesarya መሳርሒ - mesarḧi (ንኣቕሓ)መሰጋጋሪ - mesegagari ወግዓዊ ሰነድ - weg'äwi sened (ብሕልፊ ሕጋዊ) መበለጺ - mebelexi (ንሰብ)
interesting ኣገዳሲ - 'agedasi ስሓቢ - sḧabi ማራኺ - maraḱi
to be interested in ተገዳስነት - tegedasnet ስምዒት - sm'ït ተገዳስነት ወይ ኣቓልቦ ዚንበረሉ ነገር - tegedasnet wey 'aq̈albo zinberelu neger ኣገዳስነት – 'agedasnet ድልየት ወይ ዝንባለ - dlyet wey znbale ቁም-ነገር - qumneger
intercultural ባህላዊ - ኣብ መንጎ ነንሕድሕዱ - bahlawi- 'ab mengonenḧdḧdu
international ዓለም-ለኻዊ - 'älemleḱawi ኣህጉራዊ - 'ahgurawi (ኣብ መንጎ ሃገራት ዚፍጸም ዓለም-ለኻዊ ማሕበር)
internationalization ኣህጉራዊ ምግባር - 'ahgurawi mgbar ኣህጉራዊ ምዃን - 'ahgurawi mḱWan
internet ኢንተርነት
interview ቃለ-መጠይቕ - qalemeẗeyq̈ ቃለ-መጠይቕ ገበረ - qalemeẗeyq̈ gebere ሓተተ - ḧatete
error ጌጋ - geega ስሕተት - sḧtet
Italian ኡጣልያዊ - 'uẗalyawi
yes እወ - 'èwe
coat, jacket ጃኬት - ĵakeet ገበር - geber ሽፋን - shfan (ናይ መጽሓፍ)
jacket ጃኬት - ĵakeet ገበር - geber ሽፋን - shfan (ናይ መጽሓፍ)
year ዓመት - 'ämet
season ክፍለ-ዓመት - kfle'ämet እዋን - 'èwan
Januar ጥሪ - ẗri
Japanese ጃፓናዊ - ĵapanawi
jeans ጂንስ - ĵins ብዓለባ ጂን ዝተሰርሐ ክዳን - b'äleba ĵin zteserḧe kdan
everyone, everybody ነፍሲ-ወከፍ - nefsiwekef
someone ገለ-ሰብ - geleseb
now ሕጂ - ḧĵi ኣብዚ እዋን'ዚ - 'abzi 'èwanzi
job ዕማም - 'ëmam ስራሕ - sraḧ ኣሸጋሪ ዕማም - 'ashegari 'ëmam ኣብዝን ኣብትን ሰርሐ - 'abzn 'abtn serḧe
to jog ጐጽ ኣበለ - gWax 'abele ሓጐጽጐጽ ኣበለ - ḧagWaxgWax 'abele ዘብዘብ ኣበለ - zebzeb 'abele ተሳለየ - tesaleye ጎተት በለ - gotet bele ጐጽታ - gWaxta ተጓዕዘ - tegWa'ëze
Jewish ዘይኣይሁዳዊ - zey'ayhudawi እንዳዊ - 'èndawi
youth መንእሰይ - men'èsey ንእስነት - n'èsnet ኰተት - kWatet
July ሓምለ - ḧamle
young ንእሽቶ - n'èshto (ንዕድመ) መፈለምታ - mefelemta ሓድሽ - ḧadsh ዉላድ - wulad
boy ወዲ - wedi
June ሰነ - sene
coffee ቡን - bun
calendar, diary ዓውደ-ኣዋርሕ - 'äwde'awarḧ
cold ዝሑል - zḧul ቈራሪ - qWerari ዘይምውቕ - zeymwq̈ ባህ ዘየብል - bah zeyebl (ሰላምታ) ዛሕሊ - zaḧli ጉንፋዕ - gunfa'ë
camera ካመራ - kamera መስኣሊት - mes'alit
canteen ካንቲና - kantina መግብን መስተን ዚሽየጠሉ ገዛ - megbn mesten zishyeẗelu geza
broken ስቡር - sbur
Good Friday ዓርቢ ስቕለት - 'ärbi sq̈let
career ሞያ - moya መስርሕ ህይወት - mesrḧ hywet
card ካርታ - karta (ወረቐት ጠላዕ)
potato ድንሽ - dnsh በጣጥሽ - beẗaẗsh
cheese ኣብ መንጎ ባኒ ጌርካ ዝብላአ ጠስሚ ዓይነት መግቢ, ab mongo bani gierka zblae tesmi aaynet megbi
to collect ኣከበ - 'akebe (ተኣከበ) ኣምጽአ - 'amx'e ጠርነፈ ደበረ - ẗernefe debere (ኣብ ሓደ ቦታ)
casket ሳንዱቕ - sanduq̈ (ንእሽቶ) ሳንዱቕ ሬሳ - sanduq̈ reesa
catalogue ብስሩዕ መዝገብ - bsru'ë mezgeb ካታሎግ ስሩዕ ዝርዝር - katalog sru'ë zrzr
to buy ገዝአ - gez'e ዓደገ - 'ädege
department store ክፍሊ መኽዘን - - kfli meḱzen
business man/business woman ነጋዳይ - negaday ሸቃጣይ - sheqaẗay /ነጋዲት - negadit በዓልቲ ዋኒን - be'älti wanin
no ኣይኮነን - 'aykonenኣይፋል - 'ayfal ሓንቲ'ኳ - ḧantikWa ዋላ ሓደ - wala ḧade ሓደ'ኳ - ḧadekWa
no idea ኣይፈለትኩን, ayfeletkun አንድዒendiei ኣፍልጦ የብለይን aflto yebleyn ኣይፈልጥን ayfeltin
waiter/waitress ኣሰላፊ - 'aselafi ኣሰሳዪ - 'asesayi ወይተር, weyter
to know ፈለጠ - feleẗe ኣለለየ - 'aleleye ተሞከረ - temokere ምፍላጥ, mflat
to get to know ፈለጠ - feleẗe ኣለለየ - 'aleleye ተሞከረ - temokere
Ketchup ከቻፕ - kechap ካብ ኮሚደረ ዚስራሕ ቀመም መግቢ - kab komidere zisraḧ qemem megbi
kilo(kilogram) ኪሎ - kilo 1000 ግራም ኣሕጽሮተ-ቃል ናይ ኪሎ ግራም - 1000 gram 'aḧxroteqal nay kilo gram (ኪሎግራም - kilogram )
kilometer ኪሎሜተር - kilomeeter
child ቈልዓ - qWel'ä
kindergarten, nursery school ቤት-ትምህርቲ ሕጻናት - beettmhrti ḧxanat
child's room እንዳ ቈልዑ ገዛ - - 'ènda qWel'ü geza
cinema ሲነማ - sinema
movie ፊልም - film
church ቤተ ክርስትያን - beete krstyan
cherry ቸሪ - cheri (ቸሪ ዝፍረኡ ገረብ)
obvious ብሩህ - bruh ንጹር - nxur ርዱእ - rdu'è ርኡይ – r'uy ጉሉሕ - guluḧ
class ክፍሊ - kfli ደርቢ - derbi ክፍሊ - kfli መዓርግ - me'ärg ምድብ - mdb ብልጫ - blča ደረጃ - dereĵa
ancient, classic ጥንታዊ - ክላሲካዊ - ẗntawi klasikawi (ጥንታዊ ናይ ግሪኽን ላቲንን ስነ-ጽሑፍን ስነ-ጥበብን ባህልን) ናይ ጥንቲ ሙዚቀኛታት, nay tnti misikegnatat
dress ቀምሽ - qemsh ክዳን - kdanተኸድነ ለበሰ - teḱedne lebese
clothes ክዳውንቲ - kdawnti
habiliment, garment, piece of clothing ፍሉይ መላብስ - fluy melabs ክዳን - kdan
to ring ቃጭል - qačl ደወል - dewel
to knock ኣላግዐ - 'alag'ë ወቕዐ ሃረመ - weq̈'ë hareme ኳሕኵሐ - kWaḧkuḧeኳሕታ - kWaḧta
monastery ገዳም - gedam ደብሪ - debri
pub ቤት-መስተ - beetmeste
knee ብርኪ - brki sre ዓጽሚ ብርኪ - 'äxmi brki
to cook ከሸነ - keshene (ተኸሸነ) መግቢ ሰርሐ - megbi serḧe በሰለ - besele (ኣብሰለ) ከሻኒ - keshani
suitcase ባልጃ ልብሲ - balĵa lbsi
colleague መሳርሕቲ - mesarḧti
combination ጽንባረ - xnbare ምጽንባር - mxnbar ኣከበ – 'akebe ምትሕውዋስ - mtḧwwas
combinable ብሓደ ጼንቢርካ ክስራሕ ዝከኣል ነገር, behade tsenbirka ksrah zkeal gele neger
to combine ጸምበረ - xembere ኣላገበ - 'alagebe ጽምብር - xmbr ሓወሰ - ḧawese
to come ናዓ - na'ä መጸ - mexe
to comment ርእይቶ - r'èyto ርእይቶ ሃበ - r'èyto habe
dresser ድረሰር - dreser ረዳት-ተዋሳኢ - redattewasa'i ናይ ተዋሳእቲ ክዳን ዝቐራርብ ሰብ - nay tewasa'èti kdan zq̈erarb seb ከብሒ - kebḧi (ናይ ኣቕሑ)
communiction ርክብ - rkb መልእኽቲ - mel'èḱti መራኸቢ - meraḱebi (ንኣ.ጽርግያ፣ መንገዲ፣ ባቡር፣ ተሌፎን)
compliment ናእዳ - na'èda ሰላምታ - selamta ነኣደ - ne'ade ሰላምታ ሃበ - selamta habe
intricate, complicated ኣደናጋሪ - 'adenagari ዝተሓላለኸ - zteḧalaleḱe ክትርድኦ ዘሸግር - ktrd'o zeshegr
composer ደራሲ ወራቢ - derasi werabi (ንሙዚቃ) ኣዳላዊ - 'adalawi መሃዚ - mehazi
conjugation ኣረባብሓ - 'arebabḧa (ግሲ)
to know, to be able, can ክእለት - k'èlet ብልሒ ክእለት, blhi kialet
contact ምርኻብ - mrḱab ምልጋብ - mlgab ርክብ - rkb መራኽቦ - meraḱbo ምትንካፍ - mtnkaf መላግቦ - melagbo (ናይ ኤለትሪክ መስመር)
control ቁጽጽር - quxxr ቀይዲ መቈጻጻሪ - qeydi meqWexaxariመምዘኒ - memzeni (ኣብ ፈተና ላቦራቶሪ) መሳርዕ-ቁጽጽር - mesar'ëquxxr ተቘጻጸረ - teq̈Wexaxere (ንሰብ፣ ንነገር፣ ንኩነታት፣ ንዋጋ...ወዘተ) ተኸታተለ - teḱetatele
to check ተቖጻጸረ - teq̈oxaxere ቁጽጽር - quxxr ዓገተ - 'ägete ገታኢ - geta'i - ቸክ - chek
conversation ዘረባ - zereba ዝርርብ - zrrb ምይይጥ - myyẗ
concentration ምጽዓቕ - mx'äq̈ ምሕፋስ - mḧfas ምትኳር - mtkWar
concert ሙዚቃዊ ምርኢት - muziqawi mr'it ትርኢት - tr'it ዝተዋሃደ ድምጽታት - ztewahade dmxtat ስምምዕ - smm'ë ስኒት - snit ተሰማምዐ - tesemam'ë ምውህሃድ - mwhhad
cooperation ምትሕግጋዝ - mtḧggaz ምትሕብባር - mtḧbbar
to concur, to cooperate ተሰማምዐ - tesemam'ë ሰመረ - semere (ንሓሳባት...ወዘተ) ተደራረበ ብሓባር ተፈጸመ - tederarebe bḧabar tefexeme ተጋጠመ - tegaẗeme
head ርእሲ - r'èsi
headache ርእሲ ቃንዛ - r'èsi qanza
body ኣካል - 'akal ዓንዲ-ኣካል - 'ändi'akal ሰብ - seb ኣካላት ናይ ሰብ ወይ እንስሳ ብዘይ መሓውርን ርእስን - 'akalat nay seb wey 'ènssa bzey meḧawrn r'èsn
organ, part of the body ኣካል - 'akal ልሳን - lsan
to revise ደጊሙ መርመረ ወይ ኣጽንዐ - degimu mermere wey 'axn'ë (ብሕልፊ ንምእራም ንምምሕያሽ)
cost, expense ዋጋ ገምገመ - waga gemgeme ኣዕደየ - 'a'ëdeye ዋጋ - waga
ill ሕሙም - ḧmum ዝተጸልኦ - ztexel'o
hospital ሆስፒታል - hospital ቤት ሕክምና - beet ḧkmna
health plan, health insurance መደብ -ጥዕና - medeb ẗ'ëna ካርታ ውጥን ናይ - ጥዕና nay - ẗ'ëna - - karta wẗn
nurse [male] ኣለየ - 'aleye ኣልዓለ - 'al'äle (ንሕሙማት) ረረወ - rerewe ኣጥበወ - 'aẗbewe (ብመጥበው) ሓቘፈ - ḧaq̈Wefe ተኸናኸነ - teḱenaḱene
nurse [female] ኣጥበወት – 'aẗbewetተከናከነት, tekenakenet ኣለየትaleyet ረረወት rerewet ሓቆፈት haquofet
health insurance ውሕስነት ጥዕና wḧsnet - ẗ'ëna - መድሕን ጥዕና medḧn - ẗ'ëna - ንሓደ ናይ ውሕስነት ኩባንያ ጥዕና - ዚኽፈል ወይ ንሱ ዚኸፍሎ ገንዘብ - nḧade nay wḧsnet kubanya ẗ'ëna ziḱfel wey nsu ziḱeflo genzeb ክፍሊት ውሕስነት - kflit wḧsnet ካሕሳ ውሕስነት - kaḧsa wḧsnet ውዕል ጥዕና- w'ël
disease ሕማም - ḧmam
sick note ሕሙም - ሓጺር መግለጺ - ḧmum ḧaxir meglexiንእሽቶ ደብዳበ ሕሙም- n'èshto debdabe ḧmam
tie ኣሰረ - 'asere ቀየደ ከልከለ - qeyede kelkele ጠመረ - ẗemere ማዕረ ኮነ - ma'ëre kone (ኣብ ጸወታ ወዘተ...) ቋጸረ - qWAxere ዓገተ - 'ägete መእሰሪ - me'èseri
chalk ኩርሽ - kursh ብኩርሽ ጸሓፈ - bkursh xeḧafe (ስኣለ፣ ኣመልከተ)
crossroad መስቀላዊ መንገዲ - mesqelawi mengedi
kitchen ክሽነ - kshne
pen, biro ብርዒ - br'ï ብርዒ ፒሮ ወይ ቢሮ, brraei piro wey biro
culture መፍረ - mefre ባህሊ - bahli ምር'ባሕ ናይ ባክተርያ - mrbaḧ nay bakterya ምፍራይ - mfray (ንኣ.ዕንባባታት፣ ኣናህብ)
cultural ባህላዊ - bahlawi
client, customer ዓሚል - 'ämil
class ደርቢ - derbi ክፍሊ - kfli መዓርግ - me'ärg ምድብ - mdb ብልጫ - blča ደረጃ - dereĵa መደበ - medebe
course workbook ስራሕ ናይ sraḧ – መጽናዕቲ ጥራዝ ወይ መጽሓፍ -mexna'ëti nay
just after ድሕሪ - ሕጂሕጂ dḧri- ḧĵiḧĵi ልክዕ - lk'ë ድሕሪ ሓጺር ግዜ, dhri hatsir gzie
just before ሕጂሕጂ ቅድሚ - qdmi ḧĵiḧĵi ቅድሚ ሓጺር ግዜ, kdmi hatsir gzie
short ሓጺር - ḧaxir ጐደሎ - gWadelo ዘይእኹል - zey'èḱul
to kiss ሰዓመ - se'äme ስዕመት - s'ëmet
labor ሸቃሎ ሰራሕተኛታት - sheqalo seraḧteǹatat ዕማም - 'ëmam ስራሕ - sraḧ ጻዕሪ ሕማም ሕርሲ - xa'ëri ḧmam ḧrsi ቅልውላው - qlwlaw
to laugh ስሓቕ - sḧaq̈ ሰሓቐ - seḧaq̈e
location ምርካብ - mrkab (ናይ ቦታ) መኣዝን ቦታ ሰፈር - me'azn bota sefer
lamp ፋኑስ - fanus ብርሃን - brhan መብራህቲ - mebrahti ብሩህ - bruh
country ሃገር - hager
to land መሬት - mereet
country name ስም - ናይ ሃገር sm-nay hager
regional geography ዞባዊ - zobawi ኣውራጃዊ - 'awraĵawi ጀኦግራፊ –ĵe'ografi ጀኦግራፍ - ĵe'ograf
map ካርታ - karta መልክዕ መሬትን ናይ ሃገራት ውቅያኖሳት ኣፍላጋት ኣኽራናት...ወዘተ ኣቀማምጣን ዘርኢ ስእሊ - melk'ë mereetn nay hagerat wqyanosat 'aflagat 'aḱranatwezete 'aqemamẗan zer'i s'èli ኣብ ካርታ ስኣለ ኣብ ካርታ ኣስፈረ - 'ab karta s'ale 'ab karta 'asfere መጠነ - meẗene መደበ - medebe
long ነዊሕ - newiḧ (ንነገር፣ ንርሕቀት፣ ንግዜ)
countryside ስእሊ መሬት - s'èli mereet ገጽ ምድሪ - gex mdri ቅርጺ መሬት - qrxi mereet
length ንውሓት - nwḧat
slow ዝሑል - zḧul ላህዛዝ - lahzaz ዝንጉዕ - zngu'ë ድንጉይ - dnguy ዘይህይወታዊ - zeyhywetawi ጐሳስ - gWasas ብቐስታ - bq̈esta
to be bored ሰልቸዋ - selchewa
boring መሰልከዊ - meselkewi መሰልቸው። ኣሰልቻዊ ነገር ደስ ዘይብል።
to bluster, to roister ኣሸምበበ - 'ashembebe (ንንፋስ፣ ማዕበል ወዘተ) ኣጉባዕበዐ - 'aguba'ëbe'ë ፉፍታ – fufta (ድምጺ ናይ ህቦብላ ወይ ማዕበል) ህቦብላዊ - hboblawi
latin ላቲን - latin ናይ ጥንታዊት ሮማ ቋንቋ - nay ẗntawit roma qWAnqWA
foliage, leaves ኣቑጽልቲ - 'aq̈uxlti (ቆጽሊ መጽሊ)
to run ጐየየ - gWayeye ሃደመ - hademe ተቐላጠፈ - teq̈elaẗefe ነፈጸ - nefexe ተቐዳደመ - teq̈edademe ንምርጫ ተወዳደረ - nmrča tewedadere ኣጓየየ - 'agWayeye
noisy ጫውጫውተኛ - čawčawteǹa ጫውጫው ዘብዝሕ - čawčaw zebzḧ ጫውጫውታ[ያዕያዕታ] ዝመልኦ - čawčawtaya'ëya'ëta zmel'o ሃውኪ - hawki
to live ሂወት ኣሕለፈ - hiwet 'aḧlefe ተቐመጠ - teq̈emeẗe ህያው - hyaw ብሂወቱ ሃለወ - bhiwetu halewe ድሱት ሂወት ኣሕለፈ - dsut hiwet 'aḧlefe ምንባሩ ቀጸለ - mnbaru qexele
life ሂወት - hiwet ናብራ - nabra
groceries, food ኣብ ድኳን ዚሸየጥ መግቢ 'ab dkWan zisheyeẗ megbi
liver sausage ጸላም ከብዲ - xelam kebdi ተቐማጢ - teq̈emaẗi
to put, to lay, to place ኣቐመጠ - 'aq̈emeẗe ኣንበረ - 'anbere ኣቐመጠ - 'aq̈emeẗe ኣምበረ - 'ambere
coursebook መጽሓፍ ናይ ትህምርቲ። መጽንዒ ናይ ሓዲሽ ቋንቋ – ወይ ዘረባ - zereba qWAnqWA
teacher መምህር - memhr
corpse ሬሳ - reesa (መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሰብ)
light, easy ቀሊል - qelilምቹእ - mchu'èፈኲስ - fekWis ብዙሕ ጠለብ ዘይብሉ - bzuḧ ẗeleb zeyblu (ንኣቝሑት)ዘየሸግር - zeyeshegr
to feel sorry ተሰምዖ - tesem'ö ደንገጸ - dengexe ተረደአ - terede'e ሕዙን - ḧzun ዘደንግጽ - zedengx ጥዑስ - ẗ'üs ፋይዳ-ኣልቦ - fayda'albo ይቕሬታ - yq̈reeta
unfortunately, alas ዋይ ኣነ - way 'ane
quiet ህዱእ - hdu'è ርጉእ - rgu'è ወረጃ - wereĵa ጸጥ ዝበለ - xeẗ zbele (ንኵነት)ሃድአ - had'e (ኣህደአ)
to guide ኣካያይዳ ኣመራርሓ ኣተኣላልያ ኣገባብ - 'akayayda 'amerarḧa 'ate'alalya 'agebab መርሓ - merḧa ኣካየደ ተቘጻጸረ - 'akayede teq̈Wexaxere ኣለየ - 'aleye
to learn, to study ተማህረ - temahre ሰምዐ ፈለጠ - sem'ë feleẗe ቀሰመ - qeseme ተሓበረ - teḧabere ተነግረ - tenegre
to read ኣንበበ - 'anbebe ተማህረ - temahre ኣጽንዐ - 'axn'ë ፍሉይ ትርጉም ሃበ - fluy trgum habe (ምስ ተነበበ)
last መጨረሻ - mečeresha ዝሓለፈ - zḧalefe ናይ መጨረሻ - nay mečeresha ኣኸለ - 'aḱele
people ሰባት - sebat ህዝቢ - hzbi ቤተ-ሰብ - beeteseb ብህዝቢ ኣስፈረ - bhzbi 'asfere ብህዝቢ መልአ - bhzbi mel'e
to be fond of, to love ኣፍቃሪ - 'afqari ሕያዋይ - ḧyaway ህኑን - hnun (ንፍቕሪ) ለዋህ - lewah ትምኒታዊ - tmnitawi
love ፍቕሪ - fq̈ri ተፈታዊ ምጩው - tefetawi mčuw ድሌት - dleet ፍቅርተይ - fqrtey ኣፍቀረ - 'afqere ፈተወ – fetewe ኣምለኸ - 'amleḱe
Dear (plus name, beginning of a letter) ፍቱው - ftuw ክቡር[ክብርቲ] ኣብ ምጽሓፍ ኣድራሻን - kburkbrti 'ab mxḧaf 'adrashan ክቡር - kbur (ንዋጋ) ተፈታዊ ሰብ - tefetawi seb ዝበለጸ - zbelexe
to love ሓብሓበ – ḧabḧabe ኣብ ልቡ ኣሕደረ - 'ab lbu 'aḧdere ፍቕሪ ሰርሐ -- fq̈ri serḧe
love letter ፍቅራዊ ደብዳበ - fkrawi debdabe ፍቅራዊ መልእኽቲ - fkrawi mel'èḱti
favorite profession ምሩጽ ሞያ mrux - moya - ፍቱው - ሞያ ftuw moya ኣዚካ ትፈትዎ ሞያ፣ azika tfetwo moya ተፈታዊ ሞያ, tefetawi
favorite dish ኣዚካ ትፈትዎ መግቢ, azika tfetwo megbi ተፈታዊ መግቢ, tefetawi megbi
song መዝሙር - mezmur
to lie, to lay ተገምበወ - tegembewe በጥ በለ - beẗ bele (ንነገር) ተቐመጠ - teq̈emeẗe ተዘርግሐ - tezergḧe
line ሕንጻጽ - ḧnxax ፈትሊ - fetli መስመር - mesmer ስልኪ - slki ቅርጺ - qrxi መስርዕ - mesr'ë
left ጸጋም - xegam ጸጋማይ - xegamay ብጸጋም - bxegam
list ዝርዝር - zrzr (ናይ ኣስማት፣ ኣቕሑ ወዘተ) ዛዘወ - zazewe ኣብ ዝርዝር ኣእተወ - 'ab zrzr 'a'ètewe ሰርዐ - ser'ë
litre ሊትሮ - litro መዐቀን ፈሳሲ - me'ëqen fesasi
solution ፍታሕ - ftaḧ (ንሕቶ፣ ንግድል) ምሕቃቕ - mḧqaq̈ ሕቃቕ - ḧqaq̈
to solve ፈትሐ - fetḧe (ንግድል ንሽግር)
lion ኣንበሳ - 'anbesa
air ኣየር - 'ayer ኣየረ - 'ayere ኣናፈሰ - 'anafese
lyric ናይ ደርፊ ዝመራዊ - nay derfi zmerawi
to do, to make ሰርሐ - serḧe ገበረ - gebere
girl ጓል - gWal
stomach ከስዐ - kes'ë ከብዲ - kebdi ከስዓዊ - kes'äwi
May ግንቦት - gnbot (ኤም ብዓቢ ምስ ዝጽሓፍ)
once, sometime, by ሓደ ሳዕ - ḧade sa'ë ሓደ ግዜ - ḧade gzee ሓንሳእ - ḧansa'è
one, you, they, people ሰብኣይ - seb'ay ወዲ ሰብ - wedi seb ሰብ - seb
someone ገለ-ሰብ - geleseb
sometimes ሓደ-ሓደ ግዜ - ḧadeḧade gzee
man ሰብኣይ - seb'ay ወዲ ሰብ - wedi seb ሰብ - seb በዓል ቤት - be'äl beet በዓል ሓዳር - be'äl ḧadar
team ጋንታ - ganta
coat ጁባ - ĵuba ጃኬት - ĵakeet ሽፋን - shfan ሸፈነ - shefene ለበጠ - lebeẗe ዓቢ ጃከት, abi jacket
label ማርካ - marka ምልክት - mlkt
marketing ሽመታ - shmeta መለሳ - melesa
to tag, to highlight, to mark ምልክት - laq̈eeba ምልክት ኣልገበ - mlkt 'algebe
market ዕዳጋ - 'ëdaga ሹቕ - shuq̈ ንግድን ሸቐጥን - ngdn sheq̈eẗn ንዕዳጋ ኣውረደ - n'ëdaga 'awrede ንመሸጣ ኣቕረበ nmesheẗa 'aq̈rebe
market place ናይ - ዕዳጋ ቦታ - nay- 'ëdaga bota ናይ መሸጣ ቦታ, nay mesheta bota ናይ ዕዳጋ ቦታ, nay adaga bota ሹቅ, shuk
marmalade, jam ማልመላታ - malmelata
myth, fairy tale ጽውጽዋይ – tswtsway (ካብ ቀዳሞት ወለዶታት እናተመሓላለፈ ዝመጸ ዛንታ ወይ ጽውጽዋይ) ፈጠራ - feẗera ልበ-ወለድ - lbeweled ሓሳባዊ - ḧasabawi ዘይጭቡጥ -zeyčbuẗጽውጽዋይ tswtsway (ብዛዕባ ደቂ ሕድርትና)
march መጋቢት
engine, machine ሞተረ - motere መኪና - mekina መሳርያ - mesarya
material ነገር - neger ንዋት -nwat ጭብጥታት - čbẗtat ሓቅታት - ḧaqtat ነገራዊ ጭቡጥ - negerawi čbuẗ ኣቕሓ - 'aq̈ḧaስጋዊ - sgawi
mouse ኣንጭዋ - 'ančwa ናይ ኮምፕዩተር መሳርሒ ማውዝ nay computer mesarhi mawuz
mechanic መካኒክ - mekanik ክእለት ዘለዎ ሰራሕተኛ - k'èlet zelewo seraḧteǹa (ብሕልፊ መካይን ዚሰርሕ ዘዐሪ ወይ ዚጥቀም)
medicament, drug, medicine መድሃኒት - medhanitፈውሲ - fewsi
medicine ሕክምና - ḧkmna መድሃኒት ፈውሲ - medhanit fewsi (ብሕልፊ ዚውሓጥ)
medical, medically መድሃኒታዊ - medhanitawiሕክምናዊ - ḧkmnawi ውስጠ-ሕማማዊ - wsẗeḧmamawi ናይ ውሽጣዊ ሕማማት - nay wshẗawi ḧmamat
medical technology ስነ-ኪነት - snekinet ተክኖሎጂ - teknoloĵi መድሃኒታዊ -medhanitawiሕክምናዊ - ḧkmnawi
sea ባሕሪ - baḧri
more ዝያዳ - zyadaእንደገና - 'èndegena ዝበዝሖ - zbezḧo
several ሓያሎ - ḧayalo ዝተፈላለየ - ztefelaleye ነናቱ በብወገኑ - nenatu bebwegenu
polyglot ብዙሀ-ቃንቋ - bzuheqanqWA (ሓያሎ ቋንቋታት ዚፈልጥ ሰብ፣ብብዙሕ ቋንቋታት ዚተጻሕፈ ጽሑፍ)
my ናተይ - natey
to mean, to intend ሓለነ - ḧalene ማለቱ ኾነ - maletu ḱone (ንኣ.ክቡር ክትብል ከሎኻ ኣንታይ ማለትካ ኢዩ!) ወጠነ - weẗene መደበ - medebe
mostly, usually ወትሩ - wetru መብዛሕትኡ ግዜ - mebzaḧt'u gzee
master ኣቦ ገዛ - 'abo geza ኣስራሒ - 'asraḧi መምህር - memhr (ወዲ ተባዕታይ) ወናኒ ጐይታ - wenani gWayta (ናይ ፈረስ፣ ከልቢ ወዘተ) ሓለቓ - ḧaleq̈a ሓሪፍ ወሓለ - ḧarif weḧale
to report ጸብጻብ ሃበ - xebxab habe ኣመልከተ ነገር ኣፍለጠ - 'amelkete neger 'afleẗe ዜና ሃበ - zeena habe ጠርዐ - ẗer'ë ጸብጻብ - xebxab ዝተባህለ -ztebahle ዝና - zna
melody መሎዲ ምኡዝ ሙዚቃ ጽቡቕ ዜማ ዝመልኦ - melodi m'uz muziqa xbuq̈ zeema zmel'o ብሙዚቃ ዝተሰርዐ ቃላት - bmuziqa zteser'ë qalat ዜማ ወይ ደርፊ - zeema wey derfi ቀንዲ ክፍሊ ወይ መተኣሳሰሪ - qendi kfli wey mete'asaseri (ኣብ ዝተቓነየ ሙዚቃ)
measurement ምዕቃን - m'ëqan ምልካዕ - mlka'ë ዓቐን ልክዕ - 'äq̈en lk'ë መስፈሪ መዐቀኒ መምዘኒ - mesferi me'ëqeni memzeni ሚዛን - mizan
man, human being ወዲ ሰብ - wedi seb ሰብ - seb ሰብኣዊ ህላወ hlawe seb'awi
exhibition, fair, mass ቅዳሴ - qdasee ምርኢት - mr'it ምርኣይ - mr'ay
to measure ዓቐን - 'äq̈en መስፈር - mesfer - መዐቀኒ - me'ëqeni መለክዒ መምዘኒ - melek'ï memzeni
meter ሜተር - meeter መዐቀኒ መሳርያ - me'ëqeni mesarya (ንኣ. ናይ ፈሳሲ፣ ርሕቀት) ሜትሮ - meetro ናይ ንውሓት መዐቀኒ - nay nwḧat me'ëqeni
to hire ተኻረየ - teḱareyeክራይ - kray
lease ክራይ - kray ምክራይ – mkra ተኻረየ - teḱareye
milk ጸባ - xeba
milky coffee ካፒችኖ። ጸባን ቡንን ጌርካ ዝስተ kapichno xeban bunn gierka zste
Million ሚልዮን - milyon 1,000,000 - 1000000
city of a million people or over million ሓደ ሚልዮን ወይ ሊዕሊ ሚልዮን ሰባት ዝነብርሉ ከተማ, hade milion wey lieli milion sebat znebrlu ketema
mineral water ማዕድናዊ ማይ - ma'ëdnawi may ብተፈጥሮኡ ማዕድን ዘለዎ ማይ - btefeẗro'u ma'ëdn zelewo may ጋዝ ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ተሓቲሙን ቀመማት ተወሲኽዎን ዚቐርብ ማይ - gaz zelewo mebzaḧt'u gzee teḧatimun qememat tewesiḱwon ziq̈erb may
minute ደቒቕ - deq̈iq̈
to mix ሓወሰ - ḧawese ተሓዋወሰ ተቓደወ - teḧawawese teq̈adewe ደባለቐ - debaleq̈e ሓንፈጸ - ḧanfexe ሕዋስ መግቢ - ḧwas megbi ተሳነየ - tesaneye ሕውስዋስ - ḧwswas
with ምስ - ms
associate, member ኣባል - 'abal ኣካል - 'akal ኣዛመደ - 'azamede ሽርካ - shrka ተሻረኸ - teshareḱe
to accompany ዓጀበ - 'äĵebe ኣሰነየ - 'aseneye ኣተሓሓዘ - 'ateḧaḧaze ኣዛመደ - 'azamede
to participate ተሳተፈ - tesatefe ተኻፈለ - teḱafele
to co-write, to make notes ብሓባር -ጸሓፈ - bḧabar xeḧafe ደረሰ - dereseምስ - ms ብሓባር ምጽሓፍ ተሓጋጊዝካ ምጽሓፍ ምድራስ bhabar mtshaf tahagagizka mtshaf mdras
midday, noon ፍርቂ መዓልቲ ፋዱስ - frqi me'älti fadus
lunch ምሳሕ - msaḧ ተመስሐ - temesḧe
at lunchtime ከባቢ ፋዱስ kebabi fadus ናይ ከትሪ፣ nay ketri ኣብ ግዜ ምሳሕ, ab gzie msah
midday break ናይ ፍርቂ መዓልቲ ዕረፍቲ፣nay frqi mealti arefti ኣብ ናይ ፍዱስ ዕረፍቲ ab nay fadus arefti
middle, centre of ማእከል - ma'èkel ሕምብርቲ - ḧmbrti
midnight ፍርቂ ለይቲ - frqi leyti ኣብ ኣጋ ናይ ፍርቂ ለይቲ - 'ab 'aga nay frqi leyti ኣብ እዋን ለይቲ - 'ab 'èwan leyti
Wednesday ረቡዕ - rebu'ë
furniture ናይ ኣቕሑ ገዛ - nay 'aq̈ḧu geza ኣቍሑ ቤትጽሕፈት - 'aquḧu beetxḧfet
to wish, would like to ተመነየ - temeneye ደለየ - deleye ድሌት - dleet ትምኒት - tmnit
fashion ቅባኣውንታዊ - qba'awntawi ዝውቱር - zwtur ቅባውንቲ - qbawnti መልክዕ - melk'ë ዘበን ኣምጸኦ - zeben 'amxe'oቅዲ ሞዳ - qdi moda ምሽንሻን - mshnshan
model ሞደል - modelንድፊ - ndfiኣርኣያ - 'ar'aya ኣብነት - 'abnetረክላም ንምግባር ሓደስቲ ክዳውንቲ ወዘተ ተኸዲኑ ኣብ ቅድሚ ተዓዘብቲ ዚቐርብ ሰብ - reklam nmgbar ḧadesti kdawnti wezete teḱedinu 'ab qdmi te'äzebti ziq̈erb seb ከም መርኣዪ ኮይኑ ዚቐርብ ክዳን ቆብዕ...ወዘተ - kem mer'ayi koynu ziq̈erb kdan qob'ëwezete
pattern ኣብነት - 'abnet ንድፊ - ndfi (መቕረጺ) ኣርኣያ - 'ar'aya መርኣያ - mer'aya ስልመ - slme ኣገባብ - 'agebab ነደፈ - nedefe (ንኽዳን)
modern ዘመናዊ - zemenawi ሓድሽ እዋናዊ - ḧadsh 'èwanawi ናይ ህልው ወይ ናይ ቀረባ እዋናት - nay hlw wey nay qereba 'èwanat
modish ዘመናዊ ዘመን ኣምጽኦ - zemenawi zemen 'amx'o
to like ፈተወ - fetewe ምፍታው። ፍትወት mftaw , ftwet
possibility, opportunity, option ምርጫ - mrča ኣማራጺ - 'amaraxi ናይ ምርጫ መሰል - nay mrča mesel ዕድል - 'ëdl ምቹእ ግዜ - mchu'è gzee (ኵነታት) ተኽእሎ - teḱ'èlo
moment ህሞት ደቒቕ ኣዚዩ ሓጺር እዋን - hmot deq̈iq̈ 'aziyu ḧaxir 'èwan ልክዕ ሽዑ ልክዕ ኣብቲ እዋን'ቲ - lk'ë sh'ü lk'ë 'abti 'èwanti ጸንሐ - xenḧe ተጸበየ - texebeye ኣሰለፈ ኣገልገለ - 'aselefe 'agelgele ትጽቢት - txbit ኣደንጎየ - 'adengoye ኣጽነሐ – 'axneḧe
month ወርሒ - werḧi (ንኣ. መስከረም ጥቅምቲ...ወዘተ)
display, monitor ተቘጻጸረ - teq̈Wexaxere ሓበሬታ ወይ መጠንቅቕታ ንምክትታል ዘገልግል መሳርሒ - ḧabereeta wey meẗenqq̈ta nmkttal zegelgl mesarḧi ን ኣብነት፣ ስክሪን ናይ ኮፕዩተር ወይ ናይ ሞባይል፣.... ወዘተ n abnet skrin nay compyuter wey nay mobayl ..wezete
Monday ሰኑይ - senuy
tomorrow ጽባሕ - xbaḧ
Morning ንግሆ - ngho ብጊሓት - bgiḧat ረፍዲ - refdi ቅድሚ ቀትሪ - qdmi qetri
matutinal ናይ ረፍዲ - nay refdi ረፍዳዊ - refdawi ናይ ንግሆ ናይ ቅድሚ ቀትሪ - nay ngho nay qdmi qetri
motor ሞቶር - motor ኣንቀሳቓሲ - 'anqesaq̈asi (ንጭዋዳ መትኒ...ወዘተ)
tired, sleepy ትኹስ - tḱus (ንሰብ) ጽሙው - xmuw ዘይንጡፍ - zeynẗufድኻም - dḱam
mouth ኣፍ - 'af
coin ሰልዲ - seldi (ብረታዊ ገንዘብ) ሳንቲም - santim
museum ቤተ መዘክር - beete mezekr ናይ ጥንቲ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ታሪኽ ናይ ስነ-ፍልጠት ኣቝሑ ዚቕመጠሉ ቦታ - nay ẗnti nay sne ẗbeb nay tariḱ nay sneflẗet 'aq̈Wuḧu ziq̈meẗelu bota
music ሙዚቃ - muziqa ምልክት ሙዚቃ - mlkt muziqa
musician ሙዚቀኛ - muziqeǹa ኣዳላዊ ሙዚቃ - 'adalawi muziqa ኣዋሃሃዲ ሙዚቃ - 'awahahadi muziqa
muscle, thews ጭዋዳ - čwada ጭዋዳታት - čwadatat
must ክግበር ዘለዎ - kgber zelewo ግድን gdn ናይ ግድን nay gdn gdn
mother tongue ቋንቋ ኣደ - qWAnqWA 'ade ናይ ስድራ ቤትካ ቋንቋ - nay sdra beetka qWAnqWA
cap, hat ቈብዕ - qWeb'ë
Sure! ብሓቂ ብልክዕ - bḧaqi blk'ë ብርግጽ - brgx
after, towards ድሕሪ - dḧri -ድሕረ - dḧre ናብ - nab ን - n ጥቓ - ẗq̈a ኣጋ - 'aga
home ገዛ - gezaዓዲ - 'ädi መዕቆቢ - me'ëqobi ስድራ - sdra ሰፈር - sefer ናብ ገዛ, nab geza
by arrangement, as agreed ውዕል - w'ël ሃበ - habe (ተዋህበ) ስምምዕ - smm'ë ተሰማምዐ - tesemam'ë ተሳነየ - tesaneye
neighbour ጐረቤት - gWarebeet ጐረቤት ኮነ - gWarebeet kone ጐደበ - gWadebe (ንዓዲ) ተጐራበተ - tegWarabete ጥቕኡ ሰፈረ - ẗq̈'u sefere
bordering country ደንደስ - dendes ወሰን - wesen ዶብ - dob ተዳወበ - tedawebe ደረት - deret ተቓረበ - teq̈arebe ተዋሰነ - tewasene
neighboring region ጐረቤት - ዞባ – gWarebeet zoba
to contemplate ጠምተ - ẗemte ሓሰበ - ḧasebe ኣስተንተነ - 'astentene ሓለነ - ḧalene ተጸበየ - texebeye
to inquire ጠየቐ - ẗeyeq̈e ተወከሰ - tewekese ሓተተ – ḧatete ኰርኰረ - kWarkWare
afternoon ድሕሪ ቀትሪ - dḧri qetri
to repeat ደገመ - degeme ድግማ - dgma ምድጋም - mdgam
next ዝቕጽል - zq̈xl ዚመጽእ ዘሎ - zimex'è zelዝስዕብ - zs'ëb ቀጺሉ - qexilu ድሕሪኡ ካብኡ ቐጺሉ - dḧri'u kab'u q̈exilu ጽባሕ - xbaḧ (ንኣ. ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ወይ ጽባሕ ረቡዕ) ኣብ ጥቓ ኣብ ጎኒ - 'ab ẗq̈a 'ab goni
at night, by night ኣብ - 'ለይቲ - ab leyti ኣብ - 'ጸላም – ab xelam ብ ጸላም- b xelam
name ስም - sm
nose ኣፍንጫ - 'afnča
national ኡማዊ - 'umawi ናይ ኡማ - nay 'uma ዜጋ ወዲ ሃገር - zeega wedi hager ገራዊ - hagerawi
national team ሃገራውያ ጋንታታት, hagerawian gantatat ሃገራዊት ጋንታ, hagerawit ganta
nature ባህርይ - bahry ተፈጥሮ - tefeẗro ድሑር ወይ ስልጣነ ዘይብሉ መነባብሮ - dḧur wey slẗane zeyblu menebabro ጠባይ - ẗebay ፍልማዊ ኣነባብራ - flmawi 'anebabra ናይ በረኻ ናብራ - nay bereḱa nabra ዓይነት - 'äynet
certainly ብርግጽ - brgx ብዘይጥርጥር - bzeyẗrẗr ብሓቂ - bḧaqi
beside ኣብ ጥቓ - 'ab ẗq̈a ብምንጽጻር - bmnxxar ኣብ ጐድኒ - 'ab gWadni
parallel ተማዕደውቲ - tema'ëdewti (ንመስመራት) ተመዓራራዪ መማዝንቲ - teme'ärarayi memaznti ንጽጽር - nxxr ኣመዓራረየ – 'ame'ärareye ተመሳሰለ - temesaseleኣመዛዘነ - 'amezazene ተመዓራረየ - teme'ärareye
to take ወሰደ - wesede
no ኣይኮነን - 'aykonen ኣይፋል - 'ayfal
to mention ጠቐሰ - ẗeq̈ese ምጥቃስ ምስማይ - mẗqas msmay ሰመየ - semeye ረቝሐ - req̈Wuḧe ስምያ - smya ጥቐሳ - ẗq̈esa ርቝሓት - rq̈Wuḧat
new ሓድሽ - ḧadsh ዘመናዊ - zemenawi ናይ ቀረባ እዋን ናይ ሓጺር ግዜ - nay qereba 'èwan nay ḧaxir gzee እዋናዊ ዳሕረዋይ - 'èwanawi daḧreway
curious ግዱስ - gdus ውሩም - wrumህሩፍ - hruf (ንጽቡቕ) ህንጡይ ወጣም - hnẗuy weẗam ዘገርም - zegerm ዘይልሙድ ዘደንጹ - zeylmud zedenxu
impartial ኣድልዎ ዘይብሉ - 'adlwo zeyblu ዘየዳሉ - zeyedalu ቅኑዕ – qnu'ë ፍትሓዊ - ftḧawi
not ዘይኮነ - zeykone
nonsmoker ሽጋራ ዘይምስሓብ፣ shgara zeymshab ሽጋራ ኩልኩል ቦታ ወይ ገዛ፣ shgara kulkul bota wey geza ሽጋራ ኣይትስሓብ, shgara aytshab
nothing ገለ'ኳ - gelekWa ሓንቲ'ኳ - ḧantikWa
never ብፍጹም ብጭራሽ ፈጺሙ ከቶ - bfxum bčrash feximu keto
Dutch ሆላንዳዊ - holandawi ናይ ወይ ካብ ኔዘርላንድ[ሆላንድ] ህዝቢ ወይ ቋንቋ ናይ ሆላንድ - nay wey kab neezerlandholand hzbi wey qWAnqWA nay holand
never ብፍጹም ብጭራሽ ፈጺሙ ከቶ - bfxum bčrash feximu keto
yet ገና - gena እንተዀነ ግን - 'ènteḱWane gn
again እንደገና - 'èndegena ብተወሳኺ - btewesaḱi ከም ብሓድሽ - kem bḧadsh
north ሰሜን - semeen
in the north of ደቡባዊ debubawi ናብ ደቡብ ሸነክ nab debub shenek ብ ደቡብ ዝዳወባ ሃገራት b debub zdaweba hagerat
ordinary,normal ተራ - teraልሙድ - lmud ልሙድ ቅጥዓዊ - lmud qẗ'äwi መጠነኛ - meẗeneǹa ንቡር - nbur
to note መዘኻኸሪ - mezeḱaḱeri ንእሽቶ ደብዳበ - n'èshto debdabe ሓጺር መግለጺ - ḧaxir meglexi ጸብጻብ - xebxab ትዕዝብቲ - t'ëzbti ኖታ - nota ምልክት - mlkt
memo መዘክር - mezekr ንመዘኻኸሪ ዘገልግል ሓጺር ጽሑፍ - nmezeḱaḱeri zegelgl ḧaxir xḧuf ውልቃዊ ክታም ዘይብሉ ሓጺር መግለጺ ወይ መምርሒ - wlqawi ktam zeyblu ḧaxir meglexi wey memrḧi ጸብጻብ ናይ ሓደ ብወግዒ ዘይጸደቐ ውዕል - xebxab nay ḧade bweg'ï zeyxedeq̈e w'ël
November ሕዳር - ḧdar
noodle ባስታ መረቕ - basta mereq̈
pasta bake ኣብሰለ ባስታ- basta 'absele
zero ዜሮ - zeeroባዶ - bado
to number ቍጽሪ - quxri ብዝሒ - bzḧi ኣሃዝ - 'ahaz ቍጽሪ ሃበ - quxri habe
only ጥራይ - ẗray ግን - gn እንተዀነ - 'ènteḱWane ዝሓሸ ዝበለጸ - zḧashe zbelexe
upstairs ኣብ ዋልድቢት - 'ab waldbit ኣብ ደርቢ - 'ab derbi ኣብ ላዕሊ - 'ab la'ëli
fruit ፍረ - fre ፍረታት, fretat ፍሩታ, fruta
or ወይ - wey ካብኡ ዚተረፈ - kab'u ziterefe እንተዘየሎ - 'èntezeyelo
formal ስሩዕ - sru'ë ቅርጻዊ ግዳማዊ - qrxawi gdamawi ንማለቱ - nmaletu ወግዓዊ - weg'äwi
opening hours ገለ ትካላት ብ ሰዓት ክኽፈት ከሎ kele tkalat b seat kkfet kelo ብ ሰዓታት ዝክፈት ትካላት፣ b seatat zkfet tkalat ኣብ ክፉት ግዜ ab kufut gzie
often ብዙሕ ግዜ - bzuḧ gzee
Oops!
without ብዘይ - bzey
ear እዝኒ - 'èzni ናይ ምስማዕ ክእለት - nay msma'ë k'èlet
OK ሕራይ - ḧray
economic, economical ቍጠባዊ - quẗebawi ኣኽሳቢ - 'aḱsabi
October ጥቅምቲ - ẗqmti
oil, petrol ዘይቲ - zeyti ነዳዲ-ዘይቲ - nedadizeyti ዘየተ - zeyete
online ኣብ – መስመር' ab - mesmer
online catalogue, newsletter ኣብ መስመር' ብስሩዕ መዝገብ - ab - mesmer bsru'ë mezgeb ናብ ኣባላት ናይ ሓደ ማሕበር ዝዝርጋሕ ደብዳቤ ወይ ዘዋሪ መልእኽቲ - nab 'abalat nay ḧade maḧber zzrgaḧ debdabee wey zewari mel'èḱti
opera ኦፐራ - 'opera ምስ ሙዚቃ ዝተወሃሃደ - ms muziqa ztewehahade ተዋስኦ - tewas'o
operation, surgery መጥባሕቲ - meẗbaḧti
orange ብርትዃን brtḱWan
orange ብርትዃን brtḱWan
orange juice ጹማቕ አራንቺ - xumaq̈ 'eranchi
orchestra ኦርኬስትራ - 'orkeestra ናይ ሙዚቃ ጉጅለ - nay muziqa guĵle ኣብ ሓደ ትያትር ናይ ሙዚቀኛታት ቦታ - 'ab ḧade tyatr nay muziqeǹatat bota
to arrange, to organize ሰርዐ - ser'ë ኣመዓራረየ - 'ame'ärareye ወጠነ - weẗene ኣዳለወ - 'adalewe ኣልዘበ - 'alzebe መስረተ - mesrete
ordinal number ሓባር ተርታ ቍጽሪ - - ḧabar terta quxri
to organize ወደበ – wedebe ሰርዐ - ser'ë መስረተ - mesrete
to orientate ኣፋለጠ - 'afaleẗe ኣላለየ - 'alaleye
orientation ኣንፈት - 'anfet
location ምርካብ - mrkab (ናይ ቦታ) መኣዝን ቦታ ሰፈር - me'azn bota sefer
east ምብራቕ - mbraq̈
Easter monday ፋሲካ - fasika (ጋ) ትንሳኤ -ሰኑይ - tnsa'ee senuy
Easter ፋሲካ - fasika (ጋ) ትንሳኤ - tnsa'ee
Overhead projektor ፕሮጀክተር ኣብ ልዕሊ - ርእሲ 'ab – proĵekter l'ëli - r'èsi
couple ጽምዲ - xmdi ሰብ ቃል ኪዳን ሰብኣይን ሰበይትን - seb qal kidan seb'ayn sebeytn ኣዋሰበ - 'awasebeወዲን ጓልን - wedin gWaln (ኣብ ሳዕስዒትን) ተመራዓው – temera'äw ኣተኣሳሰረ - 'ate'asasere (ንኽልተ ነገራት) ተታለው ተዋሰቡ - tetalew tewasebu
to seize, to pack ወረሰ - werese (ንጥሪት ወዘተ) መንዝዐ - menz'ë መንጠለ - menẗele ተጠቕመ ተበለጸ - teẗeq̈me tebelexe (ንሓሳብ ዕድል ኵነት) ተዓግተ - te'ägte ዓትዓተ - 'ät'äte
package ጥቕላል - ẗq̈lal
breakdown, accident ውድቀት - wdqet ሃንደበት ብልሽት - handebet blsht ኣጋጣሚ ዕንወት - agaẗami'ënwet - 'ሓደጋ - ḧadega -
paper ወረቐት - wereq̈et ጋዜጣ - gazeeẗa ጽሑፍ ድርሰት - xḧuf drset
paprika, pepper በርበረ - berbere በርበረ ሓወሰ - berbere ḧawese
parade ኣሰለፈ - 'aselefe ተሰለፈ - teselefe ከም ትርኢት ኣቕረበ - kem tr'it 'aq̈rebe ምርኢታዊ ሰልፊ - mr'itawi selfi (ናይ ክዳውንቲ ወዘተ) ናይ ህዝቢ መሸራሸሪ - nay hzbi mesherasheri መዛወሪ - mezaweri (ብሕልፊ ኣብ ገምገም ባሕሪ)
park መናፈሻ - menafesha
to park መናፈሻ - menafesha ህዝባዊ ስፍራ ኣታኽልቲ - hzbawi sfra 'ataḱlti ባህርያዊ ጽባቐ ንምዕቃብ ዚተሓዝአ ቦታ - bahryawi xbaq̈e nm'ëqab ziteḧaz'e bota
car park, parking lot ካብ ጽርግያ ወጺካ ዝርከብ ናይ መኪና መዕረፊ ቦታ, kab tsrgya wetsika zrkeb nay mekina mearefi bota መኪና ጠጠው ዝብላሉ ቦታ፣ mekina tetew zblalu bota መዐሸጊ መኪና, meashegi bota
parliament ባይቶ - bayto
partner ብጻይ - bxay ሽርካ - shrka ዓርኪ - 'ärki መጻምድቲ - mexamdtiብጻይ ኮነ - bxay kone መሻርኽቲ ኣምጽአ - mesharḱti 'amx'e
fete, to party ብምብዓል ኣኽበረ ብስፍሓት ኣኽበረ - bmb'äl 'aḱbere bsfḧat 'aḱbere በዓል ነገር - be'äl neger (ኣብ ሕጋዊ ንጥፈት)ጓይላ - gWayla
to suit ምሉእ ክዳን - mlu'è kdan ልብሲ - lbsi
passport photo ስእሊ ፓስፖርት s'èli- pasport (ሰነድ መተሓላለፊ)
to happen በጋጣሚ ረኸበ - begaẗami reḱebe ተፈጸመ - tefexeme ኰነ - kWane
patient ተሓካሚ - teḧakami ተፈዋሲ - tefewasi ዕጉስ ዓቃል - 'ëgus 'äqal
break, recess, rest ዕረፍቲ - 'ërefti (ካብ ስራሕ ምቍራጽ) ዕርፍቲ - 'ërfti ኣዕረፈ - 'a'ërefe
1. retirement 2. guesthouse 1.ስራሕ ምቁራጽ - sraḧ mqurax ምግላል - mglal ካብ ሰብ ምፍላይ - kab seb mflay 2. ናይ ጋሻ ገዛ- gasha - geza - nay
personnel department, human resources ክፍሊ ፐርሶነል - – kfli personel ጨንፈ ፐርሶነል čenfer personel ጨንፈ ርሰራሕተኛታት ኣብ ሓደ ትካል ዚዓዩ ሰባት ብሓባር čenfer seraḧteǹatat 'ab ḧade tkal zi'äyu sebat bḧabar -
personal data ግላዊ - ጭብጥታት - glawi čbẗtat ናይ ገዛእ ርእሱ መረድኢታት-ሓቅታት - nay geza'è r'èsu - mered'itat ḧaqtat
pan ባዴላ - badeela (መኸሸኒ)
pepper በርበረ - berbere በርበረ ሓወሰ - berbere ḧawese ብዳርባ ወቕዐ - bdarba weq̈'ë
horse ፈረስ - feres ፈረሰኛ - fereseǹa (ሰራዊት)መንጠሪ ጣውላ - menẗeri ẗawla (ኣብ ስፖርት)
Whit monday ጴራቅሊጦስ - ሰኑይ - ṕeeraqliẗos senuy
plaster ፕላስተር ኣብ ቁስሊ ዚልጠፍ መድሃኒት ዚሓዘ ጨርቂ...ወዘተ - plaster 'ab qusli zilẗef medhanit ziḧaze čerqiwezete
to foster, to maintain, to nurse ዓቀበ - 'äqebe ናበየ ደገፈ - nabeye degefe ኣለየ - 'aleyeኣለየ - 'aleye ናበየ - nabeye ኣብ ልቡ ኣሕደረ - 'ab lbu 'aḧdere ኣለየ - 'aleye ኣልዓለ - 'al'äle (ንሕሙማት) ረረወ - rerewe ኣጥበወ - 'aẗbewe (ብመጥበው) ሓቘፈ - ḧaq̈Wefe ተኸናኸነ - teḱenaḱene
pound ፓውንድ - pawnd
picnic ዙረት - zuret ሸርሸር - shersher ተዛወረ - tezawere ተሸራሸረ - tesherashere ተዛወነ - tezawene
pilot መራሕ ነፋሪት - meraḧ nefarit
pizza ፒሳ ወይ ፒዛ፣ pisa wey piza ሙቁር መግቢ mukur megbi
plan ንድፊ - ndfi ውጥን - wẗn መደብ - medeb ነደፈ - nedefe ወጠነ - weẗene መደበ - medebe
to schedule, to plan መደብ - medeb ፕሮግራም - program
planning, draft, design ንድፊ - ndfi ኣገባብ - 'agebabዕላማ - 'ëlama ዲዘኛ - dizeǹa ነደፈ - nedefe ውጥን - wẗn ስኣለ - s'ale
to be seated መንበር - menber መቐመጫ - meq̈emeča ኮፍ መበሊ - kof mebeli መደበር - medeber ስፍራ - sfra ኣወጣጠሓ ኣቀማምጣ - 'aweẗaẗeḧa 'aqemamẗa ኮፍ በለ - kof bele
square ትርብዒት - trb'ït ኣደባባይ - 'adebabay (ናይ ከተማ) መረባዕ - mereba'ë (ብጽርግያታት ዝተቕጽረ ተርታ ገዛውቲ) ቅኑዕ ኩርናዓዊ መስመር - qnu'ë kurna'äwi mesmer ትርብዒታዊ - trb'ïtawi ቅኑዕ ኩርናዓዊ - qnu'ë kurna'äwi ዝተዳቐሰ - ztedaq̈ese
suddenly ብሃንደበት - bhandebet
police ተቖጻጸረ teq̈oxaxere ፖሊስ - polis (ሰብ)
Polish ወልወለ - welwele ኣመሓየሸ - 'ameḧayeshe (ንጠባይ፣ ንፍልጠት) ኰልዐ - kWal'ë ሉቺዶ - luchido (ናይ ጫማ) ኵላዐ – kula'ë ምጽራይ - mxray
chips, french fries ቅልዋ ድንሽ፣ klwa dinsh ዝጠብሰ ዲንሽ, ztetebse dinsh
popular ህዝባዊ - hzbawi ህቡብ - hbub ንምርጫ - nmrča ፍቱው - ftuw ድሌት - dleet ደረጃ ትምህርቲ ናይ ህዝቢ ብሓፈሻ ዚምችእ - dereĵa tmhrti nay hzbi bḧafesha zimch'è
pore መንፊት - menfit (ብሕልፊ ኣብ ቆርበት ሰብ) ኣዕሚቑ ሓሳቢ - 'a'ëmiq̈u ḧasabi መርመረ - mermere
position ኣቀማምጣ - 'aqemamẗa ደረጃ መዓርግ - dereĵa me'ärg ማሕበራዊ ቦታ - maḧberawi botaመርገጺ - mergexi ኣንበረ - 'anbere መቕወም - meq̈wem ስፍራ - sfra (መዕረፊ)
mail ቡስጣ - busẗaብቡስጣ ዚስደድ ደብዳቤታት - bbusẗa zisded debdabeetat ደብዳቤታት ናይ ምብጽጻሕ ኣገባብ ወይ ትካል - debdabeetat nay mbxxaḧ 'agebab wey tkal ብቡስጣ ሰደደ - bbusẗa sedede ጥቕላላት...ወዘተ ኣብ ሓደ እዋን ዚስደድ ዚእከብ ዚዕደል ደብዳቤታት...ወዘተ - ẗq̈lalatwezete 'ab ḧade 'èwan zisded zi'èkeb zi'ëdel debdabeetatwezete
postcard ደብዳበ ካርታ - debdabe karta ናይ ሰላምታ ደብዳበ - nay selamta debdabe ፖስት ካርድ - post kard ናይ ሓጺር ሰላምታ ደብዳበ - nay ḧaxir selamta debdabe ደብዳቤ ካርታ - debdabee karta
zip ሸጠጥ - sheẗeẗ (ድምጺ ናይ ክዳን ኪቕደድ ከሎ) ብሸጠጥ ዓጸወ - bsheẗeẗ 'äxewe (ከፈተ)ጢው - ẗiw (ድምጺ ናይ ጥይት ኪሓልፍ እንከሎ)
surgery, doctor`s office ቤት ጽሕፈት ናይ ዶክተር ወይ ሓኪም, biet tshfet nay dokter wey hakim
price, prize ዋጋ - waga ዋጋ ወሰነ - waga wesene ምልክት ዋጋ ለጠፈ - mlkt waga leẗefe ዋጋ ናይ ንብረት, waga nay nbret
inexpensive, cheap ሕሱር - ḧsur ንዑቕ - n'üq̈ ዘይክቡር - zeykbur ሕሱር - ḧsur (ንዋጋ)
topnotch, great ቀዳማይ ደረጃ - qedamay dereĵa ዝለዓለ - zle'äle ዝበለጸ - zbelexe
private ብሕታዊ - bḧtawi ምስጢራዊ - msẗirawi ውልቃዊ - wlqawi ስቱር - stur ተራ - tera(ንመዓርግ ወዘተ)
private travel ብምስጢር ምጋዓዝ, bmstir mgaaz ምስጢራዊ ጉዕዞ, mstirawi guazo
per ንነፍስ ወከፍ - nnefs wekef
to attempt, to try ፈተ'ነ - fetene ፈተነ - fetene ፈተ'ነ - fetene መርመረ - mermere ፈተነ - fetene
trouble, problem ኣጨነቐ - 'ačeneq̈e ኣጸገመ - 'axegeme ጸበባ - xebeba ናዕቢ - na'ëbi ኣሻቐለ - 'ashaq̈ele ጭንቂ - čnqi ሕማም – ḧmam ጸገም - xegem ግድል - gdl ሽግር - shgr
product እቶት - 'ètot ርባሕ - rbaḧ (ኣብ ሕሳብ) ፍርያት - fryat ምህርቲ - mhrti
to manufacture ሰንዐ - sen'ë መሃዘ - mehaze ሰርሐ - serḧe (ንኣቕሑ) ምስናዕ ሰንዓ - msna'ë sen'ä ፈጠረ - feẗere (ንዛንታ መመኽነይታ...ወዘተ) ስናዕ - sna'ë ዝተሰንዐ ኣቕሑ - ztesen'ë 'aq̈ḧu (ኣብ ቤት ዕዮ ዝተሰርሐ ኣቕሑ)
Scheme, programme ኣቀራርባ - 'aqerarba ኣሰራርዓ - 'aserar'ä ውጥን - wẗn ንድፊ - ndfi ወደተ - wedete መደብ - medeb ፕሮግራም - program
programmer, computer programmer መደብ ፕሮግራም ኣውጽአ - medeb program 'awx'e እኩብ ጭብጥታት ኣሃዛት ወዘተ - 'èkub čbẗtat 'ahazat wezete (ኣብ ኮምፒዩተር ዚቐርብ)
project ፕሮጀክት - proĵekt ውጥን - wẗn - ሰደደ - sedede (ስእሊ ካብ ሐደ ፊልም...ወዘተ) ፈነወ ኣመሓላለፈ - fenewe 'ameḧalalefe ወንጨፈ - wenčefe ቀረጸ - qerexe
minutes, report ጸብጻብ ሃበ - xebxab habe ኣመልከተ ነገር ኣፍለጠ - 'amelkete neger 'afleẗe ዜና ሃበ - zeena habe ጠርዐ - ẗer'ë ጸብጻብ - xebxab ዝተባህለ - ztebahle
percentage ሚእታዊት - mi'ètawit መጠን - meẗen
sweater ጎልፎ - golfo መረ'ሃጫ - merehača
punctual, on time ኣኽባር ግዜ - 'aḱbar gzee ሓላው ቈጸራ - ḧalaw qWexera
punctuality ጽኑዕ ምክትታል ን ግዜ, - xnu'ë mkttal n gzie ኣክባሪ ግዜ, akbari gzie
square meter ትርብዒታዊ - trb'ïtawi
quality ዓይነት - 'äynet ጠባይ - ẗebay ባህርይ - bahry ክእለት - k'èlet
quality control ቁጽጽር ጠባይ - quxxr ẗebay - '- ተቘጻጸረteq̈Wexaxere (ንሰብ፣ ንነገር፣ ንኩነታት፣ ንዋጋ...ወዘተ) ቁጽጽር ባህርይ - - quxxr bahry
crossroad, crossroads መስቀላዊ መንገዲ - mesqelawi mengedi መራኽቦ - meraḱbo (መንገዲ)
puzzle, quiz ሓተተ - ḧatete ኣላገጸ ሓጨጨ - 'alagexe ḧačeče ወጠረ - weẗere ሓፈሻዊ ፈተና - ḧafeshawi fetena ፈተነ - fetene
wheel, bicicle ዕንክሊል - 'ënklil ብሽግለታ - bshgleta ዓንኬላዊ ዙረት - 'änkeelawi zuret ሰሓበ - seḧabeዞረ - zore ደፍአ - def'e
bike trail ብሽክለታ - ጎተተ - bshkleta- gotete bshkleta ኣብ ብሽክለታ ሓዀረ ab bshkleta ḧaḱWare -ብሽክለታ ጎሰሰ bshkleta gosese
eraser መደምሰስ - medemses
Radio ራድዮ - radyo
radio program መደብ ራድዮ - - medeb radyo ራድዮ ፕሮግራም radyo program
cycle tour ተዋዳዳሪ - ብሽክለታ tewadadari bshkleta
rap ኮረምታ - koremta ሳዕቤን - sa'ëbeen ኳሕታ - kWaḧta ዋጋ ልቦ ሰልዲ - waga lbo seldi ኳሕ ኣበለ ገው ኣበለ - kWaḧ 'abele gew 'abele ቶግ ኣበለ ዘረባ ኣንጠበ - tog 'abele zereba 'anẗebe ኮየዐ - koye'ë
to guess ገመተ - gemete ግምት - gmt
town hall መዘጋጃ ቤተ - mezegaĵa beete
puzzle ግድል - gdl ድንጻወ - dnxawe ጸንከረ - xenkere
to smoke ትኪ - tki ምትካኽ - mtkaḱ (ሽጋራ ወዘተ) ተኸኸ ኣትኸኸ - teḱeḱe 'atḱeḱe (ንሽጋራ ወዘተ)
smoking cessation - ሽጋራ ግድፈት shgara-gdfet ሽጋራ – ደውምባል - dewmbal shgara ምቑራጽ -ሽጋራ - mq̈urax shgara
room ክፍሊ - kfli ቦታ - bota ተቐመጠ - teq̈emeẗe ሰፈር ሓዘ - sefer ḧaze
out ወጻኢ - wexa'i ደገ - dege
Middle school ማእከላይ ደረጃ - ma'èkelay dereĵa
account, invoice ሕሳብ - ḧsab (ንገንዘብ)ዝርዝር ናይ ዝተሸጡ ኣቕሑ - zrzr nay ztesheẗu 'aq̈ḧu
right የማን, yeman
editor ኣሰናዳኢ - 'asenada'i ኣዳላዊ - 'adalawi (ንመጽሓፍቲ ጋዜጣታት.. ወዘተ)
editorial team, editors ናይ ኣሰናዳኢ ጋንታ nay 'asenadaei ganta (ቤትጽሕፈት፣ስራሕ...ወዘተ)
useful phrases ጠቓሚ ሓረግ - (ሰዋስው) - ẗeq̈ami ḧareg ጠቓሚ - በሊሕ መልሲ ẗeq̈ami- beliḧ melsi
to reduce ነከየ - nekeye ኣጉደለ - 'agudele ወረደ ኣውረደ - werede 'awrede ቀየረ - qeyere ኣንኣሰ - 'an'ase ለወጠ - leweẗe
presentation, lecture ምቕራብ - ኣስተምህሮ mq̈rab' astemhro ኣስተምህሮ ሃበ - 'astemhro habe
contemplation ምሕሳብ - mḧsab ምሕላን - mḧlan ትጽቢት - txbit ምስትንታን - mstntan ሓሳብ ኣስተንትኖ - ḧasab 'astentno
shelf ሰረገላ - seregela ከብሒ - kebḧi (ናይ መጻሕፍቲ)
regular, regularly ስሩዕ ምዱብ - sru'ë mdub ብቁዕ ግቡእ - bqu'ë gbu'è ስሩዕ - sru'ë (ኣብ ሰዋስው) ምሉእ - mlu'è ተራ - tera ልሙድ - lmud
rain ዝናብ - znab ዘነበ - zenebe ጀረብረብ በለ - ĵerebreb bele
regiment, cabinet ስርዓተ-መንግስቲ ህሉው ስርዓት - sr'ätemengsti hluw sr'ät ሕግታት ርእሰ ክንክን - ḧgtat r'èse knkn ከብሒ - kebḧi ካቢነ - kabine (ሚኒስተራት)
area ስፍሓት - sfḧat ቦታ - bota ከባቢ - kebabi
local ዞባዊ - zobawi ናይ ፍሉይ ቦታ - nay fluy bota ውሽጣዊ - wshẗawi (ንኣ. ውሽጣዊ ዜና)
to rain ብርቱዕ ዝናብ brtu'ëznab ዘነበ ብትሪ ብብርታዐ btri bbrta'ë zenebe
queue, row መስርዕ - mesr'ë መስርዕ - mesr'ë ተርታ - terta ተሰርዐ ተር በለ - teser'ë ter bele
order, sequence ተርታ ተራ - terta tera ምዕራየ ስሩዕ ኵነት - m'ëraye sru'ë kunet ስርዓት - sr'ät (ስነ-ህይወት) ኣሰላልፋ - 'aselalfa (ውግእ)
pure, clean ጽሩይ - xruy ውጹእ - wxu'è ዘይተዳቐለ - zeytedaq̈ele ንጹህ - nxuh ዘይተሓናፈጸ - zeyteḧanafexe (ንዓሌት) ፍጹም - fxum ሕዋስ ዘይብሉ - ḧwas zeyblu (ንማይ ኣየር ወርቂ...ወዘተ)
rice ሩዝ - ruz
voyage, journey መገሻ - megesha ጉዕዞ - gu'ëzo ገሸ - geshe መገሻ - megesha ጉዕዞ - gu'ëzo
travel agency ዘዋሪ - zewari ቱሪስት - turist ቤት-ጽሕፈት - beetxḧfet ናይ ገርያሾ ቤት ጽሕፈት, nay geyasho bet tshfet
guide ሓባሪ መራሒ - ḧabari meraḧi ሓበሬታ - ḧabereeta ሓባሪ መጽሓፍ - ḧabari mexḧaf ሓበረ መርሐ - ḧabere merḧe
destination መዓርፎ - me'ärfo መዓልቦ - me'älbo
repair, mending ኣዐረየ - 'a'ëreye ምዕራይ - m'ëray ጸገነ - xegene ምጥጣእ - mẗẗa'è ኣጣጥአ - 'aẗaẗ'e ኣረመ - 'areme ጽገና - xgena
to mend ጸገነ - xegene ኣረመ ኣመሓየሸ - 'areme 'ameḧayeshe ኣዐረየ - 'a'ëreye ሓወየ - ḧaweye ልጋ'ብ ጽጋን - lgab xgan
to reserve ከዘነ - kezene ዓቖረ - 'äq̈ore ሓዝአ - ḧaz'e ሕዛእቲ - ḧza'èti
residual ትራፍ - traf ዝግታ - zgta
restaurant ቤት መግቢ - beet megbi
recipe ቅዋመ መግቢ - qwame megbi መምርሒ ኣሰራርሓ መግቢ - memrḧi 'aserarḧa megbi ቅዋመ - qwame
real, correct ናይ ብሓቂ - nay bḧaqi ክውን - kwn
direction ኣንፈት - 'anfet መምርሒ - memrḧi ትእዛዝ - t'èzaz ኣድራሻ - 'adrasha መግለጺ - meglexi
giant wheel ዓንኬላዊ ዙረት -ናይ መጻወቲ 'änkeelawi zuret- nay metsaweti ኣዝዩ ገዚፍ ዕንክሊል - azyu gezif 'ënklil
ring ኣኽበበ - 'aḱbebe ቀለቤት ገበረ - qelebeet gebere ዓንኬል - 'änkeel ቀለቤት - qelebeet ቀለቤት ገበረ - qelebeet gebere
skirt ጎድና ክዳን ናይ ደቂ ኣንስትዮ፣ godna kdan nay deki anstyo ሓጺር ክዳን ናይ ደኪ ኣንስትዮ፣ hatsir kdan nay deki anstyo ጎድና, godna ጎና - gona
roll ተንከባለለ - tenkebalele ዕዅላል - 'ëḱulal ኰረር በለ - kWarer bele ኣኽበበ - 'aḱbebe
role play ተራ - ተጻወተ - tera texawete
jersey ጎልፎ - golfo
rose ጽገሬዳ - xgereeda ጽገሬዳዊ ሕብሪ - xgereedawi ḧbri
rose ጽገሬዳ - xgereeda ጽገሬዳዊ ሕብሪ - xgereedawi ḧbri
raisin ዘቢብ - zebib
red ቀይሕ - qeyḧ
route, itinerary ውጥን - wẗn (ውጥን፣ ዝርዝር ወይ መዝገብ ናይ ጉዕዞ፣ መገሻ)
back ዝባን - zban ሕቖ - ḧq̈o እንግደዓ - 'èngde'ä ድሕሪት - dḧrit ንድሕሪት - ndḧrit
backache ተቐንዘወ - ሕቖ teq̈enzewe ḧq̈o ቃንዛ - ሕቖ qanza ḧq̈o (ቀጻሊ)
return ተመልሰ - temelse ምልሰት ምምላስ - mlset mmlas
to call ደወለ - dewele ጸውዐ - xew'ë ሰመየ - semeye ጻውዒት - xaw'ït
quiet, calm, tranquility ርጉእ - rgu'è ህዱእ - hdu'è ህድኣት - hd'at ሃድአ - had'e (ኣህድአ) ኣዕረፈ - 'a'ërefe ቅሳነት - qsanet
calm ህዱእ - hdu'è ህድኣት - hd'at ሃድአ - had'e (ኣህድአ)
1. round, circular, spherical 2. nearly ከቢብ - kebib ዙርያዊ - zuryawi ክባዊ - kbawi ከቢብ - kebib ዓንኬላዊ - 'änkeelawi
matter ነገር - neger ትሕዝቶ - tḧzto (ኣብ ጽሑፍ መደረ...ወዘተ) ኣገደሰ - 'agedese ጉዳይ ዋኒን - guday wanin ኣገዳስነት - 'agedasnet
juice ጽማቝ - xmaq̈Wu ዓሲር - 'äsir (ናይ ፍረታት ኣሕምልቲ ወዘተ)
to say በለ - bele ተዛረበ - tezarebe
cream ልኻይ - lḱay ጠስሚ - ẗesmi ንጠስሚ ዚመስል ዝዀነ ዓይነት መግቢ - nẗesmi zimesl zḱWane 'äynet megbi (መኣዛ መግቢ)
salad ሰላጣ - selaẗa
balm በለሳን - belesanካብ ኣግራብ ዚርከብ ዚልከ ዓይነት ዘይቲ - kab 'agrab zirkeb zilke 'äynet zeyti
salt ጨው - čew ጨዋም - čewam
to compile, to gather ጠርነፈ - ẗernefe ኣከበ - 'akebe ኣዳለወ - 'adalewe ሰርዐ - ser'ë ኣረየ - 'areye ተረድአ - tered'e ደምደመ - demdeme
Saturday ቀዳም - qedam
phrase ሓረግ - ḧareg (ሰዋስው) በሊሕ መልሲ - beliḧ melsi ገለጸ - gelexe በለ - bele (ብቓላት)
sentence accent ምሉእ-ሓሳብ - ኣገባብ ኣዘራርባ ናይ ሓደ ቋንቋ mlu'è ḧasab-'agebab 'azerarba nay ḧade qWAnqWA
ending of a sentence መወዳእታ ናይ ምዝጋበ meweda'èta nay mzgabe መጨረሽታ ናይ ምሉእ ሓሳብ mečereshta nay mlu'è ḧasab
polar question ኣዎንታዊን ኣሉታዊን ዘለዎ ሕቶ ጥያቐ - 'awontawin 'alutawin ' zelewo ḧto ẗyaq̈e
tidiness, cleanliness ጽሬት - xreet
sauna, sweatbath ሶውና - sowna ሃፋዊ መሕጸብ ነብሲ - hafawi meḧxeb nebsi
urban railway, ከተማዊ - መገዲ ባቡር - ketemawi megedi babur ከተማዊ ባቡር - ምድሪ - ketemawi babur mdri
Pity! ድንጋጸ - dngaxe ርህራሀ - rhrahe ዘሕዝን ወይ ዘጣዕስ ነገር - zeḧzn wey zeẗa'ës neger ራህርሀ ደንገጸ - rahrhe dengexe ሓዘነ - ḧazene
to create ፈጠረ - feẗere መሃዘ - mehaze ኣፍረየ ኣስዓበ ኣለዓዓለ - 'afreye 'as'äbe 'ale'ä'äle ሾመ - shomeፈልሰፈ - felsefe
scarf ሻርባ - sharba (ናይ ክሳድ መንዲል) ሕዛብ – ḧzab መጎልበቢ መንዲል - megolbebi mendil
bowl ጭሖሎ - čḧolo ሒላብ ፍዮ - ḧilab fyo
switch, shift መቐይሮ - meq̈eyro (ናይ መንገዲ ባቡር)ለወጠ - leweẗe (ንመንገዲ ባቡር፣ ዘረባ...ወዘተ) ለወጠ - leweẗeቀየረ - qeyere ቅየራ - qyera ትካአ - tka'e ኣብረየ - 'abreye እብረ - 'èbreለውጢ - lewẗi ቀየረ - qeyere ኣጥፍአ ወልዐ - 'aẗf'e wel'ë (ንመብራህቲ)
shadow ጽላሎት - xlalot
treasure ግምጃ - gmĵa ናይ ወርቂ - nay werqi ዓቀበ - 'äqebe ብሩር - brur ኣኽበረ - 'aḱbere ከዘነ - kezeneሉል ወዘተ...ዕቑር ሃብቲ - lul wezete'ëq̈ur habti
bill, certificate, appearance ናይ ወረቐት ገንዘብ - nay wereq̈et genzeb, ወረቐት ምስክር - wereq̈et mskr, መልክዕ - melk'ë ትርኢት - tr'it
scissors መቐስ - meq̈es
shift ለወጠ - leweẗe ቀየረ - qeyere ቅየራ - qyera ትካአ - tka'e ኣብረየ - 'abreye እብረ - 'èbre ለውጢ - lewẗi
shift operation ለውጢ መጥባሕቲ lewẗi meẗbaḧti እብረ ስርሒት - èbre srḧit 'ኣሰራርሓ ኣብረየ 'aserarḧa abreye
fancy ፍትወት - ftwet ባህጊ - bahgi ተጠማቲ - teẗemati ልዑል - l'ül (ንዋጋ ንዓይነት) መብለጭለጪ - meblečleči በሃገ - behage ደለየ - deleye
ham ሰለፍ ሓሰማ - selef ḧasema ድሕረ-ሰለፍ - dḧreselef
to sleep ድቃስ - dqas ደቀሰ - deqese ኣደቀሰ - 'adeqese
bedroom መደቀሲ ከፍሊ - medeqesi kefli
bad ሕማቕ - ḧmaq̈ ክፉእ - kfu'è እከይ - 'èkey ዘይቅቡል ዘየሐጉስ - zeyqbul zeyeḧegus ዚተበላሸወ zitebelashewe
to close ዕጽዉ - 'ëxwu ምዕጻው - m'ëxaw
sad ጉሁይ - guhuy ሕዙን - ḧzun ዘሕዝን - zeḧzn ሕማቕ - ḧmaq̈ ዘጉሂ zeguhi
shut closed ዕጽዉ - 'ëxwu ዓጸወ 'äxewe ከደነkedene ጋረደ - garede ቀርጠመ - qerẗeme ዓገተ - 'ägete
narrow ክሳድ - ksad መጻብቦ mexabbo ጸቢብ xebibንእሽቶ - n'èshto
to taste ምስትምቓር - mstmq̈ar ጣዕሚ - ẗa'ëmi መቐረት - meq̈eret ቅምሶ - qmso ኣስተምቅሮ - 'astemqro
pain ቃንዛ - qanzaኣቐንዘወ ኣሕመመ - 'aq̈enzewe 'aḧmeme
snowy ውርጪ - wrči ውርጪ ወረደ - wrči werede ጡጥ ዝመስል ዓይነት በረድ ኣዝዩ ቆራሪ, tut zmesl aynet bered azyu qorari
to cut ቈረጸ - qWerexeመዚ mezi ሓረደ - ḧarede ቀደደ - qedede (ቅዲ ክዳን ኣውጽአ) ኣሕጸረ ቀምቀመ - 'aḧxere qemqeme
quickly ብቕልጡፍ - bq̈lẗuf
the cold ሰዓለ - se'äle
chocolate ችኮላታ - chkolata
chocolate cake ብ ቾኮላታ ድተሰርሐ ከክ, b chokolata dteserhe kek
already ዛጊት - zagit ድሮ - dro
beautiful ማራኺ - maraḱi ስሓቢ - sḧabi ምልኩዕ - mlku'ë ጽቡቕ ቆንጆ - xbuq̈ qonĵo
cupboard ኣርማዲዮ - 'armadiyo ከብሒ - kebḧi
fear ዘፍርህ - zefrh ዚጽላእ - zixla'è ኣዝዩ ገዚፍ - 'azyu gezif ፍሩህ - fruh
to wirte ጸሓፈ - xeḧafe ደረሰ - derese
writing desk ናይ ስራሕ ጣውላ፣, nay srah tawla ናይ ጽሕፈት ጣውላ, nay tshfet tawla
desk lamp ናይ መብራህቲ መቀመጢ ጣውላ, nay mebrahti mekemeti tawla
script ኢደ-ጽሕፈት - 'idexḧfet
shy ሓናኽ - ḧanaḱ ሓፋር - ḧafar በርጋግ - bergag በርገገ - bergege ፈራህ - ferah (ንእንስሳ) ነፈጸ - nefexe (ንፈረስ) ደርበየ - derbeye
shoe ጫማ - chama ሳእኒ - sa'èni
shoe shop ቤተ-መሸጣ ጫማ beetemesheẗa chama
school ቤት-ትምህርቲ - beettmhrti
student, pupil / schoolgirl ተመሃራይ – temeharay ተማሃሪት - temaharit
student newspaper ናይ - ተመሃራይ ጋዜጣ - nay temeharay gazeeẗa
school vacation ናይ - ተመሃራይ ዕርፍቲ - nay temeharay ërfti ኣዕረፈ ኣብዓለ - 'a'ërefe 'ab'äle
weak ድኹም - dḱum ሰነፍ - senef ቀጢን ጅላሕ - qeẗin ĵlaḧ ሕማቕ - ḧmaq̈ ሰንኮፍ - senkof
sponge ሰፍነግ - sefneg
pregnant ነፍሰ-ጾር - nefsexor ጥንስቲ - ẗnsti ጥንስቲ - ẗnsti(ንሰብ)
black ጸሊም - xelim
Swedish ስዊድናዊ - swidnawi
pork ስጋ ሓሰማ - sga ḧasema
heavy ከቢድ - kebid ረዚን - rezin ብርቱዕ - brtu'ë
swimming pool ናይ ቦታ ምሕምባስ nay- mḧmbas bota
to swim ሓምበሰ - ḧambese ሓምባሲት - ḧambasit
lake ቀላይ - qelay
sea ባሕሪ - baḧri
to see ረኣየ - re'aye ተመልከተ - temelkete ተገንዘበ - tegenzebe ኣስተውዓለ - 'astew'äle ጠመተ - ẗemete
sight ርእየት - r'èyet ኣረኣእያ - 'are'a'èya ርእይቶ - r'èyto ትርኢት - tr'it (ዚርአ ቦታታት ህንጻታት..ወዘተ) መነጽር - menexr (ናይ ብረት፣ ቴለስኮፕ ወዘተ) ረኣየ - re'aye ተመልከተ - temelkete
very ኣዝዩ - 'azyu ልክዕ - lk'ë ኣመና - 'amena እምብዛ - 'èmbza
to be ህላወ - hlawe ህላወ - hlawe ህላወ - hlaweኮነ - kone
his ናቱ - natu
since ካብ...ኣትሒዙ - kab'atḧizu (ንግዜ) ስለ - sle ካብ...ንደሓር - kabndeḧar ካብ - kab ይገብር - ygebr
page ገጽ - gex ቁጽሪ ገበረ - quxri gebere (ንገጻት)
secretariat ሰክረታሪያት - sekretariyat ተግባራቱ ምምሕዳርን ምዕቃብ ጸብጻባትን ሰክረታሪያዊ ስራሓትን ዝዀነ ቤት ጽሕፈት - tegbaratu mmḧdarn m'ëqab xebxabatn sekretariyawi sraḧatn zḱWane beet xḧfet
secretary, clerk ጸሓፊ - xeḧafi ጸሓፋይ - xeḧafay ሰክረታሪ - sekretari
second ካልኢት - kal'it 1/60 ናይ ደቒቕ - 160 nay deq̈iq̈
self ገዛእ-ርእሲ - geza'èr'èsi ርእሰ - r'èse ባዕሊ - ba'ëli ባዕለ - ba'ële
Semester መንፍቕ - menfq̈ ፍርቀ-ዓመት - frqe'ämet (ናይ ትምህርቲ)
tutorial ግላዊ ትምህርቲ - glawi tmhrti ትምህርታዊ - tmhrtawi ወቕቲ ትምህርቲ - weq̈ti tmhrti ኣኼባ ዝርርብ, achieba
to send ሰደደ - sedede ለኣኸ - le'aḱe
Senior ዝዓበየ - z'äbeye ዝለዓለ - zle'äle (ብዕድመ፣ ብመዝነት)
September መስከረም - meskerem
to service ኣገልግሎት - 'agelglot ምስሳይ - mssay ክፍለ ስራሕ - kfle sraḧ ሓገዝ - ḧagez
armchair, chair መንበር - menber (መጸግዒ ዘለዎ) መንበር - menber ሰድያ - sedya ኣንበረ - 'anbere
show program መደብ ኣርኣየ medeb 'ar'aye ፕሮግራም - ኣርኣየ program ar'aye
sure ርጉጽ - rgux ሓቀኛ - ḧaqeǹa ብርግጽ - brgx ብሓቂ - bḧaqi እሙን ፍቱን - 'èmun ftun
certainly ብርግጽ - brgx ብዘይጥርጥር - bzeyẗrẗr ብሓቂ - bḧaqi
to signal ምልክት - mlkt ሓበሬታ - ḧabereeta ዘድንቕ ብሉጽ ዕዙዝ - zednq̈ blux 'ëzuz ምልክት ሃበ ኣመልከተ - mlkt habe 'amelkete
syllable ኣሃዱ ምድማጽ - 'ahadu mdmax ሲላብል - silabl
symphony ሲምፎኒ - simfoni ውህደ-ሙዚቃ - whdemuziqa
situation ኵነት - kunet
to sit ኮፍ-በለ - kofbele
to ski ስኪ - ski ኣብ ልዕሊ በረድ ንምኻድ እትጥቀመሉ ኣብ ትሕቲ እግሪ ዚእሰር ነዊሕን ቀጢንን መንሸራተቲ - 'ab l'ëli bered nmḱad 'ètẗqemelu 'ab tḧti 'ègri zi'èser newiḧn qeẗinn mensherateti
to go skiing ብ ስኪ ከደ፣b ski kede ኣብ ልዕሊ በረድ ኣንሻራተተab lieli bered ansharatete
Slovakian
small talk ቈሎ-ጥጥቖ ዘረባ - qWeloẗẗq̈o zereba ዕላል - 'ëlal
at about ኣብ - 'ab ብዛዕባ - bza'ëba ኣብ ዙርያ - 'ab zuryaኣብ ጥቓ ab ẗq̈a ዳርጋ - darga ኣጋ - 'agaኣብ ኣስታት - ab 'astat
Sofa ሶፋ - sofa መጸግዒ ዘሎዎ ነዊሕ መንበር - mexeg'ï zelowo newiḧ menber
Software ፈኲስ - ስኑዕ ኣቕሑ fekWis snu'ë 'aq̈ḧu (ንኣ. ኣቕሑ ብሩር)
even እውን - 'èwn ከሙ ውን, kemu wn
son ውሉድ - wlud ወዲ wedi
summer ክረምቲ - kremti
sun ጸሓይ - xeḧay ጸሓይ ተጸልወ - xeḧay texelwe
sunshine ጸሓይ ብርሃን ሃበ - xeḧay brhan habe ጸሓይ ብርሃን xeḧay-brhan
sunny ብሩህ - bruh
Sunday ሰንበት - senbet
to sort ጉጅለ - guĵle (ሓደ ዝዓይነቶም) በብዓይነት ፈላለየ - beb'äynet felaleye ጐጀለ - gWaĵele
gravy, sauce መረቕ - mereq̈ (ስጋ ክኽሸን ከሎ ዚወጽእ መረቕ) ስልሲ - slsi ስጎ - sgo
sociology ስነ-ማሕበር - snemaḧber
spaghetti ስፓገቲ - spageti
fun; enjoy yourself! ጸወታ - xeweta መስሓቕ - mesḧaq̈ ዋዛ - waza
afterwards, later on ዳሕራይ - daḧrayድሓር - dḧar ብድሕሪኡ - bdḧri'u
to go for a walk ተዛወረ - tezawere ተንቀሳቐሰ - tenqesaq̈ese ዙረት - zuret (ብእግሪ)
walk ተጓዕዘ - tegWa'ëze ኣከይያዳ ኣረጋግጻ - 'akeyyada 'aregagxa መንገዲ እግሪ - mengedi 'ègri ኣዛወረ - 'azawere
to save ዓቐበ - 'äq̈ebe ኣድሓነ - 'adḧane ዓቘረ - 'äq̈Were ምዕቋብ ምድሓን - m'ëqWAb mdḧan
dish ብያቲ - byati መኣዲ me'adi ኣብ ብያቲ ጸብሐ - 'ab byati xebḧe
menu ዝርዝር ናይ መግቢ ጽሑፍ ኣብ ሆተል, zrzr nay megbi ab hotel
specialist ወሓለ - weḧale ፍሉይ ክኢላ - fluy k'ila (ኣብ ሓደ ፍሉይ ፍልጠት)
speciality ፍሉይነት - fluynet ፍሉይ ክእለት - fluy k'èlet (ጠባይ ንጥፈት) ፍረ - fre
special ፍሉይ - fluy
mirror መስትያት - mestyat
game ጸወታ - xeweta ናውቲ ጸወታ - nawti xeweta ግጥም - gẗm ኣትለቲካዊ ውድድር - 'atletikawi wddr ውጥን ሽጣራ - wẗn shẗara
to toy, to play መጻወቲ ቆልዓ - mexaweti qol'ä ተዘናግዐ - tezenag'ë ተጻወተ - texawete (ብሓደ ነገር)
player ተጻዋታይtexawatay ተጻዋቲ - texawati
playground, play place ናይ መጻወቲ ቦታ, nay metsaweti bota
spinach ስፒናቺ - spinachi (ዓይነት ሓምሊ)
Sport ስፖርት - sport ኣትለቲካዊ ውድድር - 'atletikawi wddr
sportsman, athlete ስፖርተኛ - sporteǹa
sporting ስፖርታዊ - sportawi (ኛ)
language ቋንቋ - qWAnqWA ዘረባ - zereba
language course ቲምህርቲ ናይ ሓድሽ ቋንቋ, timhrti nay hadsh quanqua
language school ቤት-ትምህርቲ - ናይ ቋንቋ beettmhrti nay qWAnqWA
to speak, to talk ዘረባ - zereba መደረ - medere
speaker, spokesman መዳሪ - medari መጉልሕ ድምጺ - megulḧ dmxi ኣፈኛ 'afeǹa
consultation-hour (when medical treatment or advice is given) ምይይጥ - myyẗ ምምኻር - mmḱar ኣኼባ - 'aḱeeba (ንምምኽኻር)
consultation-hour (when medical treatment or advice is given) እዋን ዘረባ èwan zereba
to jump ዘለለ - zelele ስር በለ - sr bele ነጠረ - neẗere
sturdy ጽኑዕ - xnu'ë ተሪር - terir ብርቱዕ - brtu'ë
stadium እስታዲዮም - 'èstadiyom ጸወታታን ኣትለቲካዊ ውድድራትን ዚግበረሉ ክሉል ቦታ - xewetatan 'atletikawi wddratn zigberelu klul bota
town ከተማ - ketema
stroll through town ዙረት ብማእከል ከተማ-- zuret bma'èkel ketema ኣብ ከተማ ምዝዋር, ab ketema mzwar ዘወን ምባል ኣብ ከተማ zewen mbal ab ketema
city name ናይ ከተማታት ስም, nay ketematat sm
city tour ኣብ ከተማ ዙረት ab ketema zuret (ንምርኣይ) ዞረ zore
city plan ናይ ንድፊ ከተማ – nay ketema ndfi ናይ ከተማ ካርታ- nay ketema karta
strong ብርቱዕ - brtu'ë ሓያል - ḧayal ጽኑዕ - xnu'ë ተሪር - terir
to strengthen ኣሓየለ - 'aḧayele ኣደልደለ - 'adeldele
start ጀመረ - ĵemere ተበገሰ - tebegese በተግ በለ - beteg bele ፈለመ - feleme ኣጀመረ - 'aĵemere
ward ሓለዋ - ḧalewa ምንባይ - mnbay ምእላይ - m'èlay ማሕበራዊ ቦታ - maḧberawi bota
statistics ስታቲስቲክስ ንሓቅታት ወይ ኩነታት ብኣሃዛት ዚገልጽ ሰሌዳ - statistiks nḧaqtat wey kunetat b'ahazat zigelx seleeda ምእካብን ትንታነን ናይ ኣሃዛዊ ጭብጥታት - m'èkabn tntanen nay 'ahazawi čbẗtat
to take place ኰነ - kWane ብዕድል ረኸበ - b'ëdl reḱebe ተፈጸመ - tefexeme
congestion ጻዕቂ - xa'ëqi ጥርናቐ - ẗrnaq̈e
dust ዶሮና - dorona ቦኾኽታ - boḱoḱta
to stand ደው በለ - dew bele ጠጠው በለ - ẗeẗew bele ደው ኣበለ - dew 'abele ደው ምባል - dew mbal
standard lamp, floor lamp ደው ዝብል መብራህቲ, dew zbele mebrahti ነዊሕ እግሪ ዘለዎ መብራህቲ newih egri zelewo mebrahti
place, position, site መጸበዪ ቦታ, metsebeyi bota
to put, to put a question, to ask ኣቐመጠ - 'aq̈emeẗe ኣንበረ - 'anbere ሓተተ - ḧatete ጠየቐ - ẗeyeq̈e ተወከሰ - tewekese (ንዋጋ፣ ንሓበሬታ፣ ንገንዘብ፣ ንይቕሬታ)
star ኮኾብ koḱob ጽሩራ - xrura (ናይ ኮኾብ ቅርጺ ዘሎዎ ከም መዓርግ ዚስቀል ነገር)
tax ቀረጽ - qerex ግብሪ - gbri
boot ነዊሕ ሳእኒ - newiḧ sa'èni ቡት – to but
to tune, to be right (that's right) ቃነየ - qaneye ኣሰማምዐ - 'asemam'ë (ንሙዚቃ) (ቅኑዕ - qnu'ë )
floor (groundfloor, first floor,...) ደርቢ ደረጃ ክፍልታት - derbi dereĵa kfltat
cuddly toy ተሓቋፊ - teḧaqWAfi ንኽትሓቑፎ ምቹእ - nḱtḧaq̈ufo mchu'è መጻወቲ ቆልዓ - mexaweti qol'ä ተዘናግዐ - tezenag'ë ተጻወተ - texawete (ብሓደ ነገር)
proud ሕቡን - ḧbun - ኩሩዕ - kuru'ë (ንጽቡቕ) ተጀሃሪ - teĵehari ዘኹርዕ - zeḱur'ë ዘሓብን - zeḧabn ማራኺ ኣገራሚ - maraḱi 'agerami
Stop! ደው ኣበለ - dew 'abele ዓበሰ - 'äbese ጠጠው ኣበለ - ẗeẗew 'abele ሓተመ - ḧateme ደው በለ - dew bele ዓገተ - 'ägete
beach ገምገም ባሕሪ - gemgem baḧri ናብ ደንደስ ኣጸገዐ - nab dendes ' 'axege'ë
road ጽርግያ - xrgya ጐደና - gWadena
streetcar, tram ትራም - tram ትራም - tram ብኤለትሪክ እትኸይድ ባቡር ምድሪ - b'eeletrik 'ètḱeyd babur mdri
pavement cafe ኣብ ማርሻ ፔዲ ካፈ - (ቤት መግቢ፣ ቤት-ሻሂ...ወዘተ) ab marshapeedi kafe
streak, stripe ሽራጥ - shraẗ ምልክት - mlkt ሸረ'ጠ - shereẗe ሽራጥሽራጥ shratshrat፣ ናይ ነብሪ ድመስል ሕብሪ,nay nebri dmesl hbri
stress መጽቀጥቲ - mexqeẗti ምትራር ምጉላሕ - mtrar mgulaḧ ጸቕጢ - xeq̈ẗi ውጥረት - wẗret ጸቐጠ ኣጉለሐ - xeq̈eẗe 'aguleḧe ኣትረረ - 'atrere
piece ቁራጽ - qurax ጭራም - čram ጭላፍ - člaf ኣሃዱ - 'ahadu ክፋል - kfal
undergraduate ዘይተመረቐ ተመሃራይ ዩኒቨርሲቲ - zeytemereq̈e temeharay yuniversiti
student dorm ቤት መምሃሪ beet memhari መደቀሲ ኣደራሽ ናይ ተማሃራይ medeqesi aderash nay temaharay
to study at university ኣብ ዩኒቨርስቲ ምምሃር, ab yuniversti mmhar ተማሃራይ ናይ ዩኒቨርስቲ, temaharay nay yuniversti.
university course ዩኒቨርሲቲ – yuniversiti ኣርእስተ መጽናዕቲ - 'ar'èste mexna'ëti
chair መንበር - menber ሰድያ - sedya
hour ሰዓት - se'ät እዋን – 'èw an
hours long ነዊሕ ሰዓታት, newih seatat
quest, search ምንዳይ ሃለው ምባል - mnday halew mbal ኣናደየ - 'anadeye ደለየ - deleye ምድላይ - mdlay ኣናደየ - 'anadeye ፈተሸ - feteshe ፍተሻ - ftesha
to seek ደለየ - deleye ኣናደየ - 'anadeye ጠለበ - ẗelebe ሓተተ - ḧatete ፈተነ - fetene ሃለው በለ - halew bele
search puzzle ግድል ደለየ - gdl deleye
south ደቡብ - debub
south of ናይ ደቡብ nay debub ብዛዕባ ደቡብ bza'ëba debub ብ ደቡብ b debub
super ዝያዳ - zyada ፍሉይ ሰራሕተኛ - fluy seraḧteǹa ብሉጽ - blux ኣመና - 'amena ኣዚዩ ዘደንቕ - 'aziyu zedenq̈
supermarket ሰፊሕ ድኳን - sefiḧ dkWan
soup መረቕ - mereq̈ ጸብሒ - xebḧi
sweet, cute ምቁር - mqur ምዑዝ - m'üz ጥዑም - ẗ'üm ጽሩይ - xruy ምጭው - mčw (ንጠባይ ድምጺ፣ ትርኢት...ወዘተ) ከረመለ - keremeleምጭውቲ - mčwti ተፈታዊት - tefetawit
symbol ኣርማ ምልክት - 'arma mlkt ሕጽረተ ቃልhtsrete kal
to symbolize ኣመልከተ - 'amelkete መለለዪ ኰነ - meleleyi kWane መፍለጢ ኰነ - mefleẗi kWane
scheme, system ኣቀራርባ - 'aqerarba ኣሰራርዓ - 'aserar'ä ውጥን - wẗn ንድፊ - ndfi ውዲት - wdit (ምስጢራዊ [ተንኰላዊ] ውጥን) ወደተ - wedete ተተናዀለ - tetenaḱWale
methodical ኣገባባዊ ስሩዕ ቅጥዓዊ - 'agebabawi sru'ë qẗ'äwi
schedule, chart, መደብ - medeb ፕሮግራም - program ሓበሬታትን ስእልታትን ዘለዎ ወረቐት - ḧabereetatn s'èltatn zelewo wereq̈et ቻርት - chart ካርታ ገበረ ሰሌዳ ሰኣለ - karta gebere seleeda se'ale (ሰርሐ) ቻርት ገበረ ቻርት ሰኣለ - chart gebere chart se'ale
pill ከኒና - kenina
board ጣውላ - ẗawla (ስፍሕ ዝበለ) ሰሌዳ - seleeda ሰፊሕ ጣውላ - sefiḧ ẗawla
day መዓልቲ - me'älti
diary መዝገበ-ዕለት - mezgebe'ëlet ናይ መዓልታዊ ፍጻሜታት ጸብጻብ - nay me'ältawi fxameetat xebxab
course of the day መጽናዕቲ-መዝገበ ዕለት nay mexna'ëti mezgebe ëlet ናይ መዓልታዊ ውጥን - - nay me'ältawi wẗn
daily መዓልታዊ - me'ältawi በብመዓልቱ በብዕለቱ - bebme'ältu beb'ëletu ዕለታዊ - 'ëletawi መዓልታዊ ጋዜጣ መዓልታዊ ሰራሕተኛ - me'ältawi gazeeẗa me'ältawi seraḧteǹa
talk show ዘረባ ሃበ - - zereba habe ዘተየ - zeteye ዘተ - ኣርኣየ – zete 'ar'aye
to fuel, to gas ነዳዲ – nedadi ነዳዲ ኣቕረበ - nedadi 'aq̈rebe ነዳዲ ወሰኸ - nedadi weseḱe (ኣንደደ፣ ኣቃጸለ)
aunt ሓትኖ - ḧatno ኣሞ - 'amo ሰይቲ ሓወቦ - seyti ḧawebo ሰይቲ ኣኮ - seyti 'ako
to dance ሳዕስዐ - sa'ës'ë (ኣሰራሰረ) ሳዕስዒት ኵዳ - sa'ës'ït kuda ትልሂት - tlhit ጓይላ - gWayla
bag, pocket ማህደር - mahder ሳንጣ - sanẗa ቦርሳ - borsa ከረጺት - kerexit ጅባ - ĵba
cup ኩባያ - kubaya ጣሳ - ẗasa ጽዋእ - xwa'è
keyboard ኪቦርድ ናይ ኮምፕዩተር ወይ ፒያኖ ናይ መጻወቲ ደርፊታት, kibord nay computer wey pyano nay metsaweti derftat
activity, task ንጡፍ - nẗuf ስሉጥ - sluẗ ዕማም - 'ëmam ኣትዓበ - 'at'äbe ፍሉይ ስራሕ - fluy sraḧ (ብሕልፊ ብርቱዕ) ኣድከመ - 'adkeme
to swap ተላወጠ - telaweẗe ለውጢ - lewẗi
taxi, cab ታክሲ - taksi ብታክሲ ከደ - btaksi kede
cabby, taxidriver መራሕ-ታክሲ - meraḧtaksi
technology, technique ስነ-ኪነት - snekinet ተክኖሎጂ - teknoloĵi ተክኒካዊ ክእለት - teknikawi k'èlet (ናይ ሙዚቃ...) ጥበብ - ẗbeb
teddy bear ባምቡላ ድቢ - bambula dbi
tea ቆጽሊ ሻሂ - qoxli shahi ሻሂ - shahi
telephone ተለፎን - telefon ስልኪ - slki ተለፎን ገበረ ወይ ደወለ - telefon gebere wey dewele
phone call ተሌፎን - teleefon ደወለ - dewele (ንተሌፎን) ተሌፎን ገበረ - teleefon gebere
phone book መዝገብ ተሌፎን - - mezgeb teleefon
to call, to phone ዝርርብ ብተለፎን, zrrb btelefon
telephone number ቍጽሪ ተሌፎን- quxri teleefon
telecommunications ርክብ ርሑቕ - rkb rḧuq̈ (ብተሌፎን፣ ተለግራፍ፣ ሬድዮ ወዘተ...)
temperature ሙቐት - muq̈et
tennis ተኒስ - tenis (ዓይነት ጸወታ)
tennisball ኩዕሶ ናይ -ተኒስ - - ku'ëso nay tenis
appointment ቈጸራ - qWexera
to postpone an appointment, to put off an appointment ኣመሓላለፈ - 'ameḧalalefe (ንቆጸራ፣ ንኣኼባ ወዘተ)
appointment calendar ናይ ቈጸራ መዝገብ ዓውደ-ኣዋርሕ - ' nay qWexera mezgeb äwde'awarḧ
test ፈተና - fetena መርመራ - mermera መርመረ - mermere
theatre ትያትር - tyatr መካነ-ተዋስኦ - mekanetewas'o ኣዳራሽ - 'adarash ክፍሊ - kfli ዓውዲ - 'äwdi መድረኽ - medreḱ ተዋስኦ - tewas'o
visit to the theatre ምብጻሕ ናብ ትያትር - መድረኽ ተዋስኦ mbxaḧ nab tyatr medreḱ - tewas'o
theatre ticket ቲከት ናይ ትያትር መድረኽ ተዋስኦ tiket nay tiyatr medreḱ tewas'o
theme ፍረ ነገር - fre neger ኣርእስቲ - 'ar'èsti ቴማ - teema
topical, thematic, topically, thematically እዋናዊ ኣርእስቲ - 'èwanawi 'ar'èsti
animal እንስሳ - 'ènssa
hint ኣመት - 'amet ኣንፈት - 'anfet ኣመተ - 'amete
table ጣውላ - ẗawla
title ኣርእስቲ - 'ar'èsti (ናይ መጽሓፍ፣ ጽሑፍ) መሰል - mesel መዓርግ - me'ärg
daughter ውላድ - wlad (ንጓል) ውልድቲ - wldti
toilet ሽቓቕ - shq̈aq̈
toilet tissue paper ናይ ሽቓቕ - ልስሉስ ወረቐት nay shq̈aq̈ lslus wereq̈et ሶፍቲ ናይ ስቃቅ, softi nay shkak
great ኣዝዩ ክኢላ - 'azyu k'ila ንፉዕ - nfu'ë ዕዙዝ - 'ëzuz ዘደንቕ - zedenq̈
tomato ኮሚደረ - komidere ጸብሒ ኣቡን - xebḧi 'abun
tomato juice ጽማቝ ኮሚደረ xmaq̈Wu komidere ጽማቝ ጸብሒ ኣቡን xmaq̈Wu xebḧi 'abun
tomato sauce ስልሲ - slsi ስጎ - sgo
sound, tone ድምጺ - dmxi ቃና - qana ደሃይ - dehay
Top Ten ዝለዓለ ደረጃ ዓሰርተ zle'äle dereĵa äserte ዝለዓለ መዓርግ ዓሰርተ zle'äle me'ärg 'äserte ዓስራይ መዓርግ ወይ ዓስራይ ደረጃ, asray mearg wey asray dereja
top ጫፍ - čaf ላዕሊ - la'ëli ዝለዓለ ደረጃ - zle'äle dereĵa ሸረር - sherer (ንኣ.ዓካት) ዝለዓለ መዓርግ - zle'äle me'ärg ዝባን - zban
goal, gate ሽቶ - shto ዕላማ - 'ëlama ማዕጾ - ma'ëxo (ናይ ኵዕሶ) ኣፍደገ - 'afdege
torte ዶልሺ - dolshi ቶርታ, torta ሙቁር ከክ, mqur kek
tour ቀጻሊ - qexali ዘይቋርጽ - zeyqWArx ተደጋጋሚ - tedegagami ዙረት - zuret ዞረ - zore (ንምርኣይ)
tourism ዙረት - zuret
Tourist ዘዋሪ – zewari ቱሪስት - turist
tradition ያታ - yata ልምዲ - lmdi
to carry ሓንገረ - ḧangere ተሰከመ tesekeme ሓዘለ, hazele ምሕዛል, mhzal
trainer ዓላሚ - 'älami መዓለሚ - me'älemi (ንመሳርሒ) ኣሰልጣኒ – 'aselẗani መሃረ mehare ኣሰልጠነ - 'aselẗene
to work out ልምምድ - lmmd መልመለ - melmele መሃረ - mehare ኣለየ – 'aleye - '
training, workout, practice ልምምድ - lmmd
track suit ምሉእ ክዳን ናይ ልምምድ - mlu'è kdan nay lmmd
transport መጎዓዝያ mego'äzya ምጉዓዝ mgu'äz ኣጉዓዘ 'agu'äze ኣመላለሰ 'amelalese
dream ሕልሚ - ḧlmi ትምኒት - tmnit ዘሕጉስ - zeḧgus ሓለመ - ḧaleme
dream man/dream woman ሕልሚ ሰብኣይ ḧlmi seb'ay / ሕልሚ ሰበይቲ ḧlmi sebeyti ትምኒት ሰብኣይ tmnit seb'ay ትምኒት ሰበይቲ - tmnit sebeyti
dream home ናይ ሕልምካ ገዛ nay hlmka geza ክትገዝኦ ትሕልን ገዛ ktgezo thln geza
sad ጉሁይ - guhuy ሕዙን - ḧzun ዘሕዝን - zeḧzn ሕማቕ - ዘጉሂ zeguhi
meeting, gathering ኣኼባ ዋዕላ መጋባኣያ - 'aḱeeba wa'ëla megaba'aya ርክብ - rkb ግጥም - gẗm ውድድር - wddr ኣኼባ 'aḱeebaምእካብ - m'èkab
to meet, encounter ተራኸበ - teraḱebe ጐነፈ – gWanefe ተጓነፈ - tegWanefe ተጋጠመ - tegaẗeme ጉንፍ - gunf ግጥም - gẗm
separable, divisible ኪፈላለ ዚከኣል - kifelale zike'al ተመቃሊ - temeqali
stairway መደያይቦ - medeyaybo መደየቢ ናይ ገዛ ኣስካላ ኣስካላ ናብ ነዊሕ ገዛ ክትድይብ ከለካ, medeyebi nay geza nab newih geza ktdyib keleka
to drink ምስታይ - mstay
bye bye ደሓን ኩን - deḧan kun
t-shirt ካናቴራ - kanateera ማልያ - malya
to do ገበረ - gebere ሰርሐ - serḧe
door ማዕጾ - ma'ëxo ኣፍደገ - 'afdege
cyan, turquoise ቀጠልያ ሕብሪ ምስ ሰማያዊ ክተሓዋወስ ከሎ, ketelya hbri ms semayawi ktehawawes kelo,
tower ግምቢ - gmbi ጸብለለ - xeblele ዓብለለ - 'äblele
fellow, guy ሰብኣይ - seb'ay ወዲ - wedi ዓርኪ - 'ärki ብጻይ - bxay ኣባል ናይ ሓደ ምሁር ጉጅለ - 'abal nay ḧade mhur guĵle መጻምድቲ - mexamdti
typical, generic ኣብነታዊ - 'abnetawi ልሙድ - lmud ጃንዳዊ - ĵandawi ፍሉይ ጠባይ fluy ẗebay
subway train ባቡር ትሕተ-መሬት babur tḧtemereet
to practise, to train, to exercise ተቐጠበ - teq̈eẗebe ነብሱ ገትአ - nebsu get'e ተሓረመ - teḧareme
over ኣብ ልዕሊ - 'ab l'ëliዝያዳ - zyada እምብዛ - 'èmbza
more than ልዕሊ - l'ëli
to deliver, to consign; ሰደደ - sedede ኣቐበለ - 'aq̈ebele ለኣኸ - le'aḱe ሃበ ኣብጽሐ - habe 'abxḧe ኣረከበ - 'arekebe
to vomit ተፍአ - tef'e ደጉሐ - deguḧe ኣምለሰ - 'amlese ትፋእ - tfa'è ተምላስ - temlas
absolutely ብፍጹም - bfxum ብምሉእ - bmlu'è ብዘይኩነት - bzeykunet ብሓቂ - bḧaqi ብልክዕ - blk'ë ብርግጽ - brgx
never, not at all ብፍጹም ብጭራሽ ፈጺሙ ከቶ - bfxum bčrash feximu keto
to overnight ድሮ - dro ብለይቲ - bleyti ንሓደ ለይቲ - nḧade leyti ንለይቲ - nleyti ንሕድሮ - nḧdro
heading, caption, title ኣርእስቲ ጽሑፋዊ መግለጺ ar'èsti xḧufawi meglexi ኣርእስቲ - 'ar'èsti (ናይ መጽሓፍ፣ ጽሑፍ)
to translate ተርጐመ - tergWame
exercise መላማመዲ ሕቶታት, melamamedi htotat ስራሕ ዕዮ, srah ayo ልምምድ - lmmd ተለማመደ - telemamede
exercise time ናይ ዕዮ ግዜ nay ëyo gzee ናይ ልምምድ ግዜ nay lmmd gzee
river bank ናይ ደንደስ ደንደሳዊ - nay dendes dendesawi (ናይ ሩባ ናይ ቀላይ) ገምገም - gemgem (ደንደስ)
watch, clock ሰዓት - se'ät (ናይ ኢድ ወይ ጁባ) ዓባይ ሰዓት - 'äbay se'ät
time of day ግዜ - ናይ መዓልቲ gzee nay me'älti ናይ ስራሕ ሰዓታት - nay sraḧ se'ätat
at ኣብ - 'ab
vernacular, slang ዞባዊ - zobawi ናይታ ሃገር - nayta hager (ቋንቋ) ዞባዊ ቋንቋ - zobawi qWAnqWA ቁንቁኛ qunquǹa
fitting room ምዕቃን - ክፍሊ m'ëqan kfli ,ገዛ ናይ መቀየሪ ክዳን, geza nay meakeni kdan
mutation ኣብ ላዕሊ ክልተ ነጥቢ ዘለዎ ፊደል ነኣብነት ä,ü,ö, ab laeli klte netbi zelewo fidel neabnet ü,ä,ö
relocation, move ምግዓዝ - mg'äz ጋዕዚ - ga'ëzi ኣገዓዓዘ - 'age'ä'äze ምቅያር ነኣብነት ገዛ ምቅያር, mkyar neabnet geza mkyar
to move, to change residence ምቕያር - mq̈yar (ቅያረ) ምልዋጥ - mlwaẗ (ለውጢ) ኣገዓዓዘ - 'age'ä'äze tenqesaq̈ese
to change clothes ክዳውንቲ - ቀየረ kdawnti qeyere ቅያረ ልብሲ qyare lbsi ክዳን ቀየረ kdan qeyere
and ድማ - dma እውን - 'èwn
collision, accident ምግጫው - mgčaw ምጉናጽ – mgunax ሓደጋ - ḧadega ጉድኣት - gud'at ኣጋጣሚ - 'agaẗami ሓደጋ – ḧadega ሃንደበት - handebet
university ዩኒቨርሲቲ - yuniversiti
our ናትና - natna
below ትሕቲ - tḧti ኣብ ትሕቲ - 'ab tḧti ታሕቲ - taḧti
under ትሕቲ - tḧti ትሕተ- tḧte ብትሕቲ - btḧti ኣብ ትሕቲ - 'ab tḧti ኣብ ታሕቲ - 'ab taḧti ንታሕቲ - ntaḧti
to interrupt ኰለፈ - kWalefe ኣቋረጸ - 'aqWArexe በተኸ - beteḱe
to teach, to instruct መሃረ - mehare ኣስተምሃረ - 'astemhare መሃረ - mehare ኣዘዘ - 'azezeሓበረ - ḧabere መምርሒ ሃበ - memrḧi habe ኣፍለጠ - 'afleẗe
difference, distinction ፍልልይ - flly ዘይምስምማዕ - zeymsmma'ë ፍሉይነት - fluynet ፍልልይ - flly ምፍልላይ - mfllay
different ዝተፈልየ - ztefelye ዝተፈላለየ - ztefelaleye
to underline ኣስመረ - 'asmere ኣጉለሐ - 'aguleḧe ኣድመቐ - 'admeq̈e ሕነጻጽ ኣብ ትሕቲ ጽሑፍ ገበረ, hntsats ab thti tahuf gebere
to scrutinizing, to examine ኣድቂቑ መርመረ - 'adqiq̈u mermere መርመረ - mermere (ንዚጽናዕ ነገር፣ ንሕሙም ሰብ፣ ንተመሃራይ...) ፈተነ - fetene
examination መርመራ - mermera (ንገበን፣ ሕክምና፣ ሓሳብ ወዘተ)
to be on the road ተጓዕዘ - tegWa'ëze ተንቀሳቐሰ - tenqesaq̈ese ገሸ - geshe ከደ - kede ዘወረ - zewere መገሻ - megesha
vacation, holiday ዕርፍቲ - 'ërfti ኣዕረፈ ኣብዓለ - 'a'ërefe 'ab'äle ምልቃቕ - mlqaq̈ (ካብ ስራሕ፣ መዝነት...ወዘተ) በዓል - be'äl ዕርፍቲ - 'ërfti
vacationer ኣዕራፊ - ወይ ኣዕራፊት 'a'ërafi wey aerafit ኣብዓላይ ወይ ኣብዓሊት, ab-alay wey ab-alit
holiday travel ናይ - ዕርፍቲ መገሻ nay 'ërfti megesha ኣብ ናይ ዕርፍቲ ግዜ ገሸ ab nay ërfti gzee geshe ናብ ዙረት ከደ nab zuret kede
etcetera ወዘተረፈ - wezeterefe ወ.ዘ.ተ. - wezete
variant, version ልውጥ - lwẗ ኣማራጺ - 'amaraxi ዝተፈላለየ - ztefelaleye
vase, flower vase ሳርማ - sarma (መቐመጥ ዕምባባ)
father ኣቦ - 'abo
vegetarian በላዕ ሓምሊ - bela'ë ḧamli (ስጋ ዘይበልዕ)
to make an appointment ሰርዐ - ser'ë ኣመዓራረየ - 'ame'ärareye ወጠነ - weẗene ኣዳለወ - 'adalewe
rendezvous ቆጸራ - qoxera
farewell ምስንባት - msnbat ደሓን ኩን - deḧan kun
to alter ለወጠ - leweẗe ቀየረ - qeyere (ጠባይ፣ መልክዕ፣ ትርኢት...ወዘተ)
angry ሕሩቕ - ḧruq̈ ዝተቖጥዐ - zteq̈oẗ'ë ዝነደረ - znedere (ንቑስሊ ወይ ንማህረምቲ)
verb ending መወዳእታ ግሲ meweda'èta gsi ናይ መጨረሽታ ግሲ nay mečereshta gsi
to connect ኣላገበ - 'alagebe ተላገበ - telagebe ኣተኣሳሰረ - 'ate'asasere ተኣሳሰረ - te'asasere ኣጣበቐ - 'aẗabeq̈e ጠበቐ ẗebeq̈e
illegal, taboo ዘይሕጋዊ - zeyḧgawi ጸረ-ሕጋዊ xereḧgawi ከልከለ - kelkele ክልኩል ነገር - klkul neger
to earn ተቐበለ - teq̈ebele ኣእተወ - 'a'ètewe ዋጋ ጻዕሩ ረኸበ - waga xa'ëru reḱebe ምእካብ - m'èkab ምእታው - m'ètaw
to vanish, to pass by ተሸርበ - tesherbe ጠፍአ - ẗef'e ሃሰሰ - hasese ጸኒታ - xenita
to forget ረስዐ - res'ë
to compare ኣነጻጸረ - 'anexaxere ኣወዳደረ - 'awedadere ኣመዛዘነ - 'amezazene
married ምርዑው - mr'üw ናይ መርዓ - nay mer'ä
to sell ሸጠ - sheẗe ተሸጠ - tesheẗe ኣሸጠ - 'asheẗe
seller, vendor ሸያጢት - sheyaẗit ሸያጣይ - sheyaẗay
traffic, association ትራፊክ - trafik ናይ ምጉዕዓዝ ዋኒን - nay mgu'ë'äz wanin ርክበ-ልውውጥ - rkbelwwẗ ዝምድና ምትእስሳር - zmdna mt'èssar
vehicle መሳርያ ምጉዕዓዝ - mesarya mgu'ë'äz መተሓላለፊ መበጻጽሒ - meteḧalalefi mebexaxḧi ኣጉዓዘ - 'agu'äze ኣመላለሰ - 'amelalese ጠረዘ - ẗereze
publisher ሓታሚ - ḧatami ሓታማይ ንመጽሓፍ, hatamay n metshaf ሓተመ - ḧateme (መጽሓፍ መጽሔት ወዘተ)
editor ኣሰናዳኢ - 'asenada'i ኣዳላዊ - 'adalawi (ንመጽሓፍቲ ጋዜጣታት.. ወዘተ)
to lose ሰኣነ - se'ane ተሳዕረ - tesa'ëre ኣጥፍአ - 'aẗf'e ከሰረ - kesere
negation, denial ነጸጌታ - nexegeeta ተቓውሞ - teq̈awmo ኣሉታ - 'aluta ንድየት - ndyet ኣዎንታዊ ወይ ሓቀኛ ጠባይ ወይ ትርጉም ዘይምህላው - 'awontawi wey ḧaqeǹa ẗebay wey trgum zeymhlaw ክሕደት - kḧdet ኣሉታ - 'aluta ነጸጌታ - nexegeeta እብየት - 'èbyet
to scramble, to stir ኣዀሰ - 'aḱWase ሓወሰ - ḧawese ተሓዋወሰ ተቓደወ - teḧawawese teq̈adewe ሕዋስ መግቢ - ḧwas megbi ሓንፈጸ - ḧanfexe ተሳነየ - tesaneye
various ዝተፈላለየ - ztefelaleye
to prescribe መኸረ - meḱere ሰርዐ መደበ - ser'ë medebe (ሕጊ) ኣዘዘ - 'azeze (መድሃኒት፣ ዚንበቡ መጻሕፍቲ...ወዘተ)
to reaffirm, to assure ደጊሙ ኣረጋገጸ - degimu 'aregagexe ኣረጋገጸ - 'aregagexe
insured, reinsured ብዓል ውሕስነት - b'äl wḧsnet ብዓል መድሕን - b'äl medḧn እንደገና ኣብ መድሕን ኣእተወ - 'èndegena 'ab medḧn 'a'ètewe
delay ኣደንጐየ - 'adengWaye ደንጐየ - dengWaye ድንጓየ - dngWaye
to understand ተረድአ - tered'e ፈለጠ - feleẗe ኣስተውዓለ - 'astew'äle
to distribute ዓደለ - 'ädele ኣከፋፈለ - 'akefafele ዘርገሐ - zergeḧe በተነ - betene
to destroy ኣዕነወ - 'a'ënewe ኣብረሰ - 'abrese ነሰተ - nesete
to confuse, to mix up ኣደናገረ - 'adenagere ዘባረቐ - zebareq̈e ደባለቐ - debaleq̈e ሕንፍሽፍሽ ድንግርግር - ḧnfshfsh dngrgr
to apply ,to use ተጠቕመ - teẗeq̈me ኣዘውተረ 'azewtere ኣህለኸ - 'ahleḱe ምጥቃም - mẗqam ኣናበረ - 'anabere
video ቪድዮ vidyo
Video recorder ናይ ቪድዮ መዝጋቢ መሳርያ - nay vidyo mezgabi mesarya
much ብጣዕሚ - bẗa'ëmi ብዙሕ - bzuḧ ኣዝዩ 'azyu ዝሓሸ - zḧashe ክሳዕ ክንድ'ዚ - ksa'ë kndzi
many ብዙሕ - bzuḧ ብጣዕሚ - bẗa'ëmi
greetings, compliments ሰላምታ - selamta ናእዳ - na'èda ሰላምታ - selamta ነኣደ - ne'ade ሰላምታ ሃበ - selamta habe
Thank you, ብጣዕሚ የቐንየለይ bẗa'ëmi yeq̈enyeleyየመስግነካyemesgneka የቐንየለይ yeq̈enyeley ክብረት ይሃበለይ - kbret yhabeley
maybe ምናልባት - mnalbat ምናልባሽ - mnalbash
a quarter past ገለ ሰዓትን ርብዕን, gele seatn rbien ነኣብነት፣ ሸሞንተን ርብዕን, neabnet shemonten rbien
a quarter to ርብዒ ጎደል ንገለ ሰዓት, rbie godel ngele seat, ነኣብነት, ርብዒ ጎደል ንሸሞንተ, neabnet rbie godel nshemonte
quarter ርብዒ - rb'ï
quarter hour ርብዒ ሰዓት, rbie seat
purple, violet ሕዋስ ናይ ቀይሕን ሰማያውን ዝፈጥሮ ሕብሪ - ḧwas nay qeyḧn semayawn zfeẗro ḧbri ሊላ - lila
violin ቫዮሊን - vayolin ዓይነት ሙዚቃዊ መሳርያ - 'äynet muziqawi mesarya
virtual ግብራዊ - gbrawi
visiting card, calling card, business card ናይ ሞያ ካርዲ nay moya kardi ናይ ስራሕ ካርዲ nay sraḧ kardi ናይ ንግዲ ካርዲ, nay ngdi kardi ናይ ምብጻሕ ካርዲ, nay mbtsah kardi
visa ቪዛ - viza ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ንምእታው ዘኽእል ማሕተም - kab ḧade hager nab kal'è hager nm'ètaw zeḱ'èl maḧtem ቪዛ ገበረ - viza gebere
vitamin ቪታሚን - vitamin
bird ዑፍ - 'üf
community college ማሕበረ ሰብ ኮለጅ maḧbere seb koleĵ ማሕበረ ኮም - ኮለጅ maḧbere kom koleĵ
full ምሉእ - mlu'è
whole milk ጥዑይ ጸባ ẗ'üy xeba ምሉእ ጸባ mlu'è xeba
from ካብ - kab
from...to ካብ....ናብ kab...nab ካብ.... ክሳብ kab ksab
before ቅድሚ - qdmi ኣብ ቅድሚ - 'ab qdmi ቅድም - qdm ኣቐዲሙ - 'aq̈edimu
past ሕሉፍ - ḧluf ቀደም - qedem ሕሉፍ ታሪኽ - ḧluf tariḱ ክንየው - knyew ካብ...ሓሊፉ - kabḧalifu
to pass by ብዙርያ ምካድ, bzurya mkad ብጥቃ ምሕላፍ, btka mhlaf ሓደ ሰብ ብጥቃካ ክሓልፍ ከሎ, hade seb btqaka khalf kelo
to pass (by car) ብዙርያ ምካድ, bzurya mkad ብጥቃ ምሕላፍ, btka mhlaf ሓደ ሰብ ብጥቃካ ክሓልፍ ከሎ, hade seb btqaka khalf kelo (ብመኪና bmekina)
to, prepare, to arrange ኣዳለወ - 'adalewe ኣሰናደአ - 'asenade'e ኣዋደደ - 'awadede ሰርዐ - ser'ë ኣመዓራረየ - 'ame'ärareye ወጠነ - weẗene ኣዳለወ - 'adalewe ኣልዘበ - 'alzebe
before now ቅድሚ ኣዚ እዋን'ዚ - 'azi 'èwanzi qdmi ኣብ ቅድሚ ሕጂ ab qdmi ḧĵi
to read ኣንበበ - 'anbebe ተማህረ - temahre ኣጽንዐ - 'axn'ë ተገንዘበ - tegenzebeፍሉይ ስምዒት ሃበ - fluy sm'ït habe ተረድአ - tered'e ፍሉይ ትርጉም ሃበ - fluy trgum habe (ምስ ተነበበ)
in the morning ቅድሚ ቀትሪ - qdmi qetri
forename መጸውዒ ስም - mexew'ï sm
to suggest ኣመመ - 'ameme ሓሳብ ሃበ - ḧasab habe ትዝ በለ - tz bele ናብ ሓሳብ መጸ - nab ḧasab mexe
to disguise ኣምሰለ - 'amsele ኣጸባበቐ 'axebabeq̈e ሕመታ, hmeta
imagination, notion ሓሳብ - ḧasab ርእይቶ - r'èyto ናይ ምሕሳብ ክእለት - nay mḧsab k'èlet ስእለ ኣእምሮ - s'èle 'a'èmro
prefix number, dialling code ወዳቢ-ጉጅለ - wedabiguĵle (ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ኣካል) ሕጊ - ḧgi ስርዓት - sr'ät ኮድ - kod ኮድ ገበረ - kod gebere ናብ ኮድ ለወጠ - nab kod leweẗe
car መኪና - mekina
wall መንደቕ - mendeq̈ መጋረዲ - megaredi ብመንደቕ ኣኽበበ - bmendeq̈ 'aḱbebe ነደቐ - nedeq̈e ጸግዒ - xeg'ï
to hike ዙረት - zuret (ኣብ ገጠር ብእግሪ) ተዛወረ - tezawere
when መዓስ - me'äs
warm ምውቕ - mwq̈
to wait ጸንሐ - xenḧe ተጸበየ - texebeye ኣሰለፈ 'aselefe ትጽቢት - txbit ኣጽነሐ - 'axneḧe
to queue መስርዕ - mesr'ë ተርታ - tertaተሰርዐ ተር በለ - teser'ë ter bele ሪጋ መስርዕ riga mesr'ë
waiting room መጸበይ ኣጋይሽ - mexebey 'agaysh መቐበል ኣጋይሽ - meq̈ebel 'agaysh
what እንታይ - 'èntay
lavabo መሐጸቢ ኢድ ኣብ ሽቃቅ ወይ ኣብ ገዛ, mehtsebi id ab shkak wey ab dege
to wash ሓጸበ - ḧaxebeተሓጽበteḧaxbe ፈሓረ feḧare ሕጽቦ ḧxbo
washing machine, washer ሓጻቢት ḧaxabit ንክዳን ትሓጽብ ማሽን, kdan tehatsib mashn ማሽን ሓጻቢት ክዳን, mashn hatsabit kdan
water ማይ - may
to change ኣሽረፈ - 'ashrefe (ንገንዘብ) ለወጠ - leweẗe ለውጢ - lewẗi ቀየረ - qeyere ሸርፊ - sherfi ቅያረ - qyare
alarm clock ሰዓት ደወል - se'ät dewel
away, off ናብ ርሑቕ - nab rḧuq̈ ንየው በሎ - nyew belo ኣብ ርሑቕ - 'ab rḧuq̈ ርሑቕ - rḧuq̈ ከደ - kede ዚረሓቐ - zireḧaq̈e
way, route መንገዲ - mengedi (ምዱብ መገዲ)
directions ኣንፈት - 'anfet መምርሒ - memrḧi ትእዛዝ - t'èzaz ኣድራሻ - 'adrasha መግለጺ - meglexi
to hurt, to ache ጎድአ - god'e ኣሳቐየ - 'asaq̈eye ሃሰየ - haseye ጉድኣት gud'at ቃንዛ - qanza ተቐንዘወ teq̈enzewe
Christmas ልደት - ldet
Christmas holidays በዓል ልደት be'äl ldet
wine ነቢት - nebit ነቢት ሰተየ - nebit seteye
white ጻዕዳ - xa'ëda
white bread ጻዕዳ ባኒ xa'ëda bani
far ርሑቕ - rḧuq̈ ዚረሓቐ - zireḧaq̈e
further ዝራሐቐ - zraḧeq̈e ብተወሳኺ - btewesaḱi ብዝያዳ ኣብ ልዕሊኡ - bzyada 'ab l'ëli'u ከምኡ'ውን - kem'uwn ኣቐደመ - 'aq̈edeme ኣብ ርእሲኡ - 'ab r'èsi'u ኣሰጎመ - 'asegome
to carry on ቀጸለ - qexele ምቕጻል - mqtaal ብመኪና ምቕጻል መንገዲ mbekina mktsal ደው ዘይምባል, dew zeymbal
continuation of the one's journey ቅጻለ - qxale መቐጸልታ - meq̈exelta ምቕጻል mq̈xal ኣብ መገሻ ጉዕዞ ab megesha gu'ëzo
to pass on ኣመሓላለፈ - 'ameḧalalefe
which ኣየናይ - 'ayenay
world ዓለም - 'älem ናይ ዓለም - nay 'älem ዓለማዊ - 'älemawi
famous the world over ኣብ ዓለም ውሩይ ab älem wruy ስሙይ - smuy ብዓል ዝና - b'äl zna
world champion, World Cup ዋንጫ ዓለም wancha älem ናይ ዓለም ዋንጫ wancha nay 'älem
few ውሑድ - wḧud
if እንተ - 'ènte እንተድኣ - 'ènted'a
who መን - men
advertiseing ኣፋለጠ - 'afaleẗe ኣላ'ለየ - 'alaleye ገለጸ - gelexe ረክለመ - rekleme (ብጋዜጣ፣ ሬድዮ፣ ተለቪዥን...ወዘተ) ነገረ - negere
workshop ቤት ዕዮ - beet 'ëyo
weather ኩነታት ኣየር - kunetat 'ayer
important ኣገዳሲ - 'agedasi ክቡር - kbur ዓቢ - 'äbi
how ብኸመይ - bḱemey ክሳብ ክንደይ - ksab kndey (ንዓቐን) ብኸመይ ኣገባብ - bḱemey 'agebab ከመይ - kemey
say again ይቕረታ ደገመ yq̈reta degeme ንዘይሰማዕካዮ ዘረባ, nzey semaekayo zereba
How are you? ከመይ ኢኻ፧ - 'iḱa kemey ከመይ ኣለካ፧ kemey aleka
How much ክንደይ - kndey
again እንደገና - 'èndegena ብተወሳኺ - btewesaḱi ከም ብሓድሽ - kem bḧadsh ብኻልእ መዳይ - bḱal'è meday
to repeat ደገመ - degeme ድግማ - dgma ምድጋም - mdgam ደጋገመ - degageme
wind ንፋስ - nfas
gusty ሃጽፊ - haxfi ጸፍዒ - xef'ï
winter ሓጋይ - ḧagay
really ብሓቂ - bḧaqi ብዘይጥርጥር - bzeyẗrẗr
knowledge ፍልጠት - flẗet ምርዳእ - mrda'è
to know ፈለጠ - felete ተሞከረ - temokere
where ኣበይ - 'abey ናበይ - nabey ካበይ - kabey
week ሰሙን - semun
weekend ቀዳመ ሰንበት qedame senbet መወዳእታ ሰሙን meweda'èta semun
weekend Shopping ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝግበር ሸመታ ab qedame senbet zgber shemeta
weekday መዓልቲ ናይ ሰሙን me'älti nay semun ሰኑየ ሰሉስ, senuye selus
whence, where...from ካበይ - kabey ካብ ምንታይ - kab mntay ካብ ምንታይ ቦታ - kab mntay bota
whither ኣበይ - 'abey ናበይ - nabey
to live ተቐመጠ - teq̈emeẗe ህያው - hyaw ብሂወቱ ሃለወ - bhiwetu halewe ድሱት ሂወት ኣሕለፈ - dsut hiwet 'aḧlefe ምንባሩ ቀጸለ - mnbaru qexele
home ገዛ - geza ዓዲ - 'ädi መዕቆቢ - me'ëqobi ስድራ - sdra ሰፈር - sefer
living room, drawing room መዕረፊ ክፍሊ me'ërefi kfli መቐበል ኣጋይሽ - meq̈ebel 'agaysh (ንኽፍሊ ናይ ገዛ)
cloud ደበና - debena
to want ደለየ - deleye ተመነየ - temeneye ድሌት - dleet
word ቃል - qal ትእዛዝ t'èzaz ወረ - were ብቓላት ገለጸ - bq̈alat gelexe
word accent ምጉላሕ - mgulaḧ ምትራር - mtrar (ንቃል ወይ ሲላብል) ኣገባብ ኣዘራርባ ናይ ሓደ ቋንቋ - 'agebab 'azerarba nay ḧade qWAnqWA ኣጉልሐ ኣትረረ - 'agulḧe 'atrere (ንቃል ወይ ሲላብል) ፍሉይ ኣደማምጻ - fluy 'ademamxa (ብሕልፊ ንሲላብላት)
dictionary መዝገበ-ቃላት - mezgebeqalat
word list ዝርዝር zrzr qal ቃል ሰርዐ ser'ë ኣሰራራዓ መዝገብ ቃላት, aseraraa mezgeb kalat
word field ቃላት ዓውዲ ትምህርቲ, kalat äwdi, tmhrti ቃላት ዓውዲ ፍልጠት kalat äwdi fltet ቃላት ዓለም kalat 'älem (ንኣ. ፖለቲካዊ ዓለም)
vocabulary ቃላት - qalat ማህደረ ቃላት - mahdere qalat
what ...about ብዛዕባ እንታይ bza'ëba 'èntay
beautiful, gorgeous ማራኺ - maraḱi ስሓቢ - sḧabi ምልኩዕ - mlku'ë ጽቡቕ ቆንጆ - xbuq̈ qonĵo ድሙቕ - dmuq̈ ኣዝዩ ጽቡቕ ውቁብ - 'azyu xbuq̈ wqub ዘደስት ዘፈስህ - zedest zefesh
to wish ተመነየ temeneye ደለየ deleye ድሌት dleet ትምኒት tmnit
dice ዳይ - day (ዓይነት መጣልዒ) ካብ ሓደ ክሳብ ሽዱሽተ ነጥቢ ዘለዎ ደቂቅ ኣርባዕተ ኩርናዕ ዘለዎ መጻወቲ, kab hade ksab shdshte netbi zelewo dekik arbaete kurnae zelewo metsaweti
sausage ግዕዝም - g'ëzm
yoga ዩጋ - yuga መምህር ዩጋ - memhr yuga ናይ ሂንዱ ስርዓት ኣስተንትኖ - nay hindu sr'ät 'astentno
number ቍጽሪ - quxri ኣሃዝ - 'ahaz ቍጽራዊ ኣሃዛዊ - quxrawi 'ahazawi
to pay, disburse ከፈለ - kefele መሃያ - mehaya ከፈለ - kefele (ንገንዘብ)
to count ቈጸረ - qWexere ጸብጸበ - xebxebe ፈቐደ - feq̈ede ፍቕዲ - fq̈di
lottery ሎተርያ - loterya ዕጫ - 'ëča ዘይርጉጽ - zeyrgux ሸተኽ በተኽ - sheteḱ beteḱ
payment method, currency ገንዘብ - genzeb (ኣብ ሓንቲ ሃገር እትጥቀመሉ ገንዘብ) ክፍሊት ኣገባብ ቅጥዒ kflit'agebab qẗ'ï
dentist ሓኪም ስኒ - ḧakim sni
tenderness, caress ምድራዝ - mdraz ስዕመት - s'ëmet ደረዘ ሰዓመ - dereze se'äme (ንፍቕሪ)
drawing ስእሊ - s'èli (ናይ ርሳስ፣ ኩርሽ ወዘተ)
drawing ስእሊ - s'èli (ናይ ርሳስ፣ ኩርሽ ወዘተ)
to show ኣርኣየ - 'ar'aye ኣመስከረ - 'ameskere ዘርግሐ - zergḧe ትርኢት - tr'it
time ግዜ - gzee እዋን - 'èwan
date ዕለት - 'ëlet መዓልቲ - me'älti እዋን ወቕቲ - 'èwan weq̈ti ዕለት ገበረ - 'ëlet gebere
timetable ሰሌዳ ግዜ - seleeda gzee
newspaper ጋዜጣ - gazeeẗa
tent ተንዳ - tenda
to camp መዓስከር - me'äsker መደበር - medeber ሰፈር - sefer ደምበ - dembe
central, center ማእከላይma'èkelay ማእከላዊ ma'èkelawi ማእከል - ma'èkel ሕምብርቲ - ḧmbrti
paper, note ወረቐት - wereq̈et ንእሽቶ ደብዳበ - n'èshto debdabe ሓጺር መግለጺ - ḧaxir meglexi
target ዒላማ - 'ïlama ሽቶ - shto ዕላማ - 'ëlama
quite ብፍጹም ብጭራሽ - bfxum bčrash ብመጠኑ ዳርጋ - bmeẗenu darga ብርግጽ - brgx ብሓቂ - bḧaqi
cigarette ሽጋራ - shgara
room ክፍሊ - kfli
circus ሰርከስ ዝተፈላለየ ምርኢታት ዝርኣየሉ ስታድዩም - serkes ztefelaleye mr'itat zr'ayelu stadyum ዝተፈላለዩ ጽርግያታት ዚራኸቡሉ ማእከላዊ ቦታ - ztefelaleyu xrgyatat ziraḱebulu ma'èkelawi bota
zoo መካነ እንስሳታት - mekane 'ènssatat (ዝተፈላለዩ ዓይነት እንስሳታት ንምርኢት ዝተሓዝሉ ቦታ)
zu እውን - 'èwn እምብዛ - 'èmbza ከምኡ'ውን - kem'uwn ብተወሳኺ - btewesaḱi
on, to ኣብ - 'abብ - b ናብ nab
to finalize ናይ መጠረስታ መልክዕ ኣትሓዘ - nay meẗeresta melk'ë 'atḧaze ኣብ መጠረስታ nab meẗeresta
on foot, to leg it ብእግሪ ምኻድ, biegrika mkad ብእግሩ ኸደ, miegrum kede መንገዲ እግሪ - mengedi 'ègri
at home ኣብ ውሽጢ - 'ab wshẗi ኣተወ - 'atewe ኣብ ገዛ - 'ab geza ኣብ ቤት - 'ab beet
As a pair ጽምዲ - xmdi ኣጻመደ - 'axamede (ንእንስሳ)
preparation ምድላው - mdlaw ምስንዳእ - msnda'è
sugar ሽኰር - shkWar ኣመቀረ - 'ameqere
first ቀዳማይ - qedamay መጀመርታ - meĵemerta መጀመርያ - meĵemerya
train ባቡር ምድሪ - babur mdri
increase ወሰኸ - weseḱe ካዕበተ - ka'ëbete ወሰኽ - weseḱ ሰሰነ - sesene ክዕባተ - k'ëbate ሰሰን - sesen በዝሐ ዓበየ - bezḧe 'äbeye
to match መማዝንቲ memaznti ግጥ'ም - gẗm መወዳድርቲ - mewedadrti
back ድሕሪት - dḧrit ሕሉፍ - ḧluf ንድሕሪት - ndḧrit
together ብሓባር - bḧabar ብሓደ - bḧade ብሓንሳብ - bḧansab ብቐጻልነት - bq̈exalnet
summary ኣተዋጽኦ - 'atewax'o ድምራዊ - dmrawi ጽማቝ - xmaq̈Wu ጃምላዊ - ĵamlawi
to mate ዓርኪ - 'ärki መሓዛ - meḧaza ብጻይ - bxay (ብሕልፊ ንስራሕተኛታት)
composite ዝተዋሃሃደ - ztewahahade ብብዙሕ ነገራት ዝቖመ - bbzuḧ negerat zq̈ome
to agree, to approve ተሰማምዐ - tesemam'ë ተቐበለ - teq̈ebele ተሳነየ - tesaneye
ingredient ቀመመ - qememe መቓምምቲ - meq̈ammti
twice ክልተ ሳዕ - klte sa'ë
onion ሽጉርቲ - shgurti
between ኣብ መንጎ - 'ab mengo